UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1790 QĐ/UBtải về 11.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích11.59 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HÀ TĨNH

________

Số: 1790 QĐ/UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 1996QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp

_________UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần;

- Căn cứ Quyết định số 01/CPH ngày 04/9/1996 của Ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá về việc ban hành quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần.

- Để triển khai thực hiện việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh quản lý,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.-Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá tỉnh Hà Tĩnh gồm:

1- Ông: Nguyễn Khắc Táo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban.

2- Ông: Nguyễn Cự Cường, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá - Phó Ban Thường trực.

3- Ông: Lê Duy Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên.

4- Ông: Nguyễn Xuân Cầu, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền - Ban viên

5- Ông: Lê Văn Lương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Ban viên.

6- Ông: Bùi Quốc Tài, Cục Trưởng Cục QLý vốn và TSNN tại doanh nghiệp - Ban viên

7- Mời một Đ/c Uỷ viên Thường vụ Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh tham gia thành viên.Điều 2.- Chức năng, nhiệm vụ của Ban: Nghiên cứu đề xuất, lập phương án đối với các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh có điều kiện chuyển thành Công ty cổ phần trình UBND tỉnh xem xét quyết định và chỉ đạo thực hiện việc cổ phần hoá.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các có liên quan và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.Nơi nhận:

- Như trên.- Lưu: VT.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mạo


: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương