UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.18 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1553 /UBND-KTN Kon Tum, ngày 12 tháng 9 năm 2011

V/v thống nhất đề cương nhiệm vụ

điều chỉnh quy hoạch rau, hoa, quả

xứ lạnh trên địa bàn huyện

Kon PLông đến năm 2015.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.


Xét đề nghị của UBND huyện Kon Plông tại Tờ trình số 125/TT-UBND ngày 04/7/2011 về việc xin phê duyệt đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch rau, hoa, quả xứ lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông đến năm 2015 và ý kiến của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1320/LN: SKHĐT-SNNPTNT ngày 15/8/2011.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau:1. Thống nhất nội dung đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch rau, hoa, quả xứ lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông đến năm 2015 theo như đề nghị của UBND huyện Kon Plông và liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Sở Kế hoạch và Đầu tư (riêng dự toán yêu cầu UBND huyện Kon Plông thực hiện theo quy định).

2. UBND huyện Kon Plông:

- Triển khai thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch trên theo quy định hiện hành.

- Khẩn trương thực hiện điểm 2, Văn bản số 2267/UBND-KTN ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh: báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của dự án, trong đó đánh giá tình hình triển khai (thuận lợi và khó khăn) các dự án đã và đang thực hiện (thuộc dự án quy hoạch); hoàn thành gửi kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2011.

Uỷ ban nhân dân tỉnh báo để UBND huyện Kon Plông và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


-Như trên; KT.CHỦ TỊCH

-Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH-Lưu: VT,KTN 2. Đã ký

Nguyễn Hữu Hải
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương