UỶ ban dân số gia đÌnh và trẻ emtải về 5.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích5.95 Kb.
#22757

UỶ BAN DÂN SỐ
GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 532/QĐ-DSGĐTE

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển

thương mại điện tử giai đoạn 2006 – 2010BỘ TRƯỞNG

CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

Căn cứ Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 02/2006/QĐ-DSGĐTE ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Ban hành chương trình hành động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2001 – 2010 do đăng ký số trùng với số 02/2006/QĐ-DSGĐTE đã ban hành ngày 29/8/2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thủy 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 5.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương