TRẠi giam (TRẠi tạm giam, CƠ quan thi hành án hình sự CÔng an cấp huyệN) Phụ lục I: Mẫu 1atải về 74.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích74.47 Kb.
#898

TRẠI GIAM (TRẠI TẠM GIAM, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN CẤP HUYỆN)...

Phụ lục I: Mẫu 1a

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07 /2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)SỔ THEO DÕI

THU TIỀN, GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


Quyển số:....................

Tổng số trang:.............................................

Thời gian sử dụng: .....................................

Từ ngày...../...../...... đến ngày ...../....../......Ghi chú: Trang bìa, in khuôn khổ giấy A3

Giám thị trại giam, TTG, Thủ trưởng cơ quan...

(Ký tên, đóng dấu)
SỐ TT

NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN

(Số, ngày, tháng, năm, của cơ quan thi hành án dân sự .....)BẢN ÁN, QUYẾT

ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

(Số, ngày, tháng, năm, của TAND, ...)NGƯỜI PHẢI

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)NGƯỜI ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)CÁC KHOẢN PHẢI THI HÀNH

(Số tiền, giấy tờ phải nộp)

KẾT QUẢ THI HÀNH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................... ..........................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ghi chú: Trang ruột, in khuôn khổ giấy A3

TRẠI GIAM (TRẠI TẠM GIAM, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN CẤP HUYỆN)...

Phụ lục I: Mẫu 1b

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07 /2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI

TRẢ TIỀN, GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Quyển số:....................

Tổng số trang:............................................

Thời gian sử dụng: .....................................

Từ ngày...../...../...... đến ngày ...../....../......Ghi chú: Trang bìa, in khuôn khổ giấy A3

Giám thị trại giam, TTG, Thủ trưởng cơ quan...

(Ký tên, đóng dấu)

SỐ TT

NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

(Số, ngày, tháng, năm, của cơ quan thi hành án)BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA

TOÀ ÁN

(Số, ngày, tháng, năm, của TAND, ...)NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)SỐ TIỀN, GIẤY TỜ ĐƯỢC NHẬN

KẾT QUẢ THI HÀNH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ghi chú: Trang ruột, in khuôn khổ giấy A3

CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................

Phụ lục I: Mẫu 1c

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07 /2013/TTLT-BTP-BCA-BTC

ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)
SỔ THEO DÕI

CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

CHO TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

HÌNH SỰ CÔNG AN CẤP HUYỆN
Quyển số:....................

Tổng số trang:.............................................

Thời gian sử dụng: .....................................

Từ ngày...../...../...... đến ngày ...../....../......


Ghi chú: Trang bìa, in khuôn khổ giấy A3Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

(Ký tên, đóng dấu)

SỐ TT

NGÀY, THÁNG, NĂM GIAO QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

NƠI NHẬN QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

(Số, ngày, tháng, năm)BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

(Số, ngày, tháng, năm; của Tòa án)NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)CÁC KHOẢN PHẢI THI HÀNH


NGƯỜI GIAO

(ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên)GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

......

......


......

......


......

......


......

......


......

......


......

......


......

......


......

......


......

......


......

........................

..................

.................. ..................

..................

.................. ..................

..................

.................. ..................

..................

.................. ..................

..................

.................. ..................

..................

.....................................................


..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. .................. ....................................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. .................. ................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ..................................................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. .................. ....................................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. .................. ....................................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. .................. ....................................

................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

................... .................. ....................................

................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

................... .................. ..................................

................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

................ ................ ................
Ghi chú: Trang ruột, in khuôn khổ giấy A3
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 74.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương