TỈnh lai châUtải về 15.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích15.21 Kb.
#21700

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

straight connector 3

Số: 480/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2


Lai Châu, ngày 09 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu

straight connector 1


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Hướng dẫn số: 370/HD-LHH ngày 15/4/2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố;

Căn cứ Chỉ thị số: 48-CT/TU, ngày 04/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Thực hiện Thông báo số: 427-TB/TU ngày 28/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu; hoạt động và tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện và tập trung dân chủ; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu tạm thời đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy điều hành, biên chế và kinh phí hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu.

1. Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu.

2. Bộ máy điều hành:

- Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra (hoạt động kiêm nhiệm);

- Thường trực Liên hiệp hội (hoạt động chuyên trách) gồm: Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch (01 Phó Chủ tịch do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm); 01 Tổng thư ký làm nhiệm vụ tổng hợp.

- 03 phòng, ban chuyên môn (hoạt động kiêm nhiệm) gồm: Văn phòng; Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên; Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn phản biện.

3. Biên chế: năm 2012 giao 03 biên chế chuyên trách.

4. Kinh phí hoạt động: Nguồn thu đóng góp của các tổ chức thành viên và hội viên; từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm; ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn thu từ hợp tác Quốc tế.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng ban Vận động thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Khắc Chử


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 15.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương