TỔng cục bưU ĐIỆNtải về 12.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.26 Kb.

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
--------------
Số: 479/2002/QĐ – TCBĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2002
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG
V/v: Ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc

---------------------


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cước Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện. Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc

1. Cước hoà mạng: Miễn cước.

2. Cước thuê bao giới hạn tối đa: 45.000 đồng/máy - tháng.

3. Cước liên lạc giới hạn tối đa.

- Cước liên lạc từ thuê bao điện thoại cố định, điện thoại vô tuyến cố định gọi vào các mạng nhắn tin: 300 đồng/phút.

- Cước liên lạc từ thuê bao điện thoại di động và máy điện thoại thẻ gọi vào các mạng nhắn tin: 455 đồng/phút.Các mức cước giới hạn tối đa quy định trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2: Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhắn tin toàn quốc căn cứ vào mức cước giới hạn tối đa quy định tại Điều 1 nêu trên, quyết định mức cước cụ thể cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về giá cước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhắn tin toàn quốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo)
- TGĐ và các PTGĐ (để báo cáo)
- LĐ VP TCTy
- Các Ban chức năng
- Các Bưu Điện tỉnh, thành phố
- Các Công ty Liên doanh, Cổ phần
- Các Đơn vị thành viên
- Lưu VPTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

(Đã ký)

Mai Liêm Trực

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương