Tên xã (phường, thị trấn): Tên người được điều tratải về 19.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích19.18 Kb.
#50603
MAU 01 - DAT NN
Phiếu số…

Mẫu số 01

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT

(Áp dụng đối với đất nông nghiệp)Tên xã (phường, thị trấn):

Tên người được điều tra:

Địa chỉ ………………………………; thời điểm chuyển nhượng :

Giá bất động sản chuyển nhượng: ……triệu đồng/bất động sản

Giá đất chuyển nhượng: …………………………triệu đồng/thửa hoặc đồng/m2

Nguồn thông tin:

1. Các thông tin về thửa đất

- Tờ bản đồ số: ……………; thửa đất số: ………………; diện tích: m2

- Địa chỉ thửa đất:

-Vị trí đất:

Chi tiết: Tiếp giáp quốc lộ □, tiếp giáp tỉnh lộ □, tiếp giáp huyện lộ □, tiếp giáp xã lộ □, Không tiếp giáp lộ □.

- Mục đích sử dụng:

- Thông tin khác (nếu có):

2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất

- Loại cây trồng (thủy sản nuôi trồng): …………………………………; Năm trồng (nuôi trồng):

- Công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp: Loại công trình: ;

năm xây dựng: ………..………; giá trị của công trình xây dựng: …………….….……triệu đồng.

- Tài sản khác (nếu có):

3. Các thông tin về thu nhập từ thửa đất

- Thu nhập bình quân một năm: đồng/m2.

- Chi phí bình quân một năm để tạo ra thu nhập: đồng/m2.

- Thu nhập ròng bình quân một năm (thu nhập sau thuế): đồng/m2.

Người điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày……tháng……năm……
Người được điều tra
(Ký hoặc không ký tên)tải về 19.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương