TÊn cơ quan, ĐƠn vịtải về 60.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích60.81 Kb.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊSố: /ĐA-…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày tháng năm 2015


MẪU ĐỀ ÁN


Tinh giản biên chế của …

(Ban hành kèm theo Công văn số 509/SNV-TCBC

ngày 26/5/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ)


­­­­­­­­­­­­­­­


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT

- Nêu sự cần thiết để xây dựng Đề án tinh giản biên chế?II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/ TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; các văn bản quy định về quy trình giải quyết công việc; tiêu chuẩn chức danh của các sở, ban, ngành;

…..

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;Thực hiện Công văn số 509/SNV-TCBC ngày 26/5/2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ;

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ

I. MỤC TIÊU

- Xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015 của các cơ quan, đơn vị theo Công văn số 509/SNV-TCBC ngày 26/5/2015 của Sở Nội vụ, trong đó không bao gồm các trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định (trừ trường hợp nghỉ thôi việc thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).

….

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Sơ lược vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị.

1.1. Vị trí, chức năng

1.2. Cơ cấu tổ chức

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: (Biểu mẫu số 1)

(Đánh giá sự phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức đối với các vị trí việc làm đang bố trí).

III. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1. Phương án sắp xếp tổ chức

- Giữ nguyên tổ chức nào? Lý do?

- Giải thể tổ chức nào, sáp nhập vào đâu? Lý do?

- Tổ chức nào thực hiện tự chủ về biên chế, kinh phí, tính khả thi của việc thực hiện tự chủ?2. Phương án sắp xếp, kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức

- Số lượng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch và tiêu chuẩn chức danh của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị?

- Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm?

3. Lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm?

(Biểu mẫu số 2)

IV. KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA TỪNG NĂM VÀ GIAI ĐOẠN 2015-2021

1. Căn cứ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại công chức, viên chức; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đối chiếu với quy định về đối tượng và các trường hợp tinh giản biên chế theo Điều 2, 6, Chương I, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ để xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế từng năm và giai đoạn 2015-2021. Dự kiến số lượng người tinh giản và kinh phí của 7 năm và của từng năm (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

1.1. Năm 2015

* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi:

- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước:

- Thôi việc ngay:

- Thôi việc sau khi đi học:

* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp:

- Nguồn ngân sách của đơn vị:

1.2. Năm 2016

* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi:

- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước:

- Thôi việc ngay:

- Thôi việc sau khi đi học:

* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp:

- Nguồn ngân sách của đơn vị:

1.3. Năm 2017

* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi:

- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước:

- Thôi việc ngay:

- Thôi việc sau khi đi học:

* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp:

- Nguồn ngân sách của đơn vị:

….

1.7. Năm 2021* Đối tượng

- Nghỉ hưu trước tuổi:

- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước:

- Thôi việc ngay:

- Thôi việc sau khi đi học:

* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp:

- Nguồn ngân sách của đơn vị:

2. Lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong diện tinh giản biên chế và dự toán kinh phí giải quyết chế độ theo từng kỳ, năm (6 tháng một lần) theo Biểu mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d và 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 gửi cơ quan cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp để thực hiện Đề án.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện Đề án.

3. Kinh phí thực hiện Đề án.

4. Kiến nghị, đề xuất.

.....


Trên đây là Đề án tinh giản biên chế của …, kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xem xét, quyết định phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Lưu: VT, ….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊBiểu mẫu số 1

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊSố: /ĐA-…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày tháng năm 2015


THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨCSTT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Trình độ và chuyên ngành đào tạo

Cơ cấu ngạch hiện hưởng

Vị trí việc làm đảm nhận

Sự phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm

1


2
Nơi nhận:

- …;


- Lưu: VT, ….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Biểu mẫu số 2

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊSố: /ĐA-…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày tháng năm 2015


DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DÔI DƯSTT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy

Dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm

Ghi chú

12Nơi nhận:

- …;


- Lưu: VT, ….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương