Tµi liÖu Titrino 794 794 Titrino chän c¸C mode vµ Th¤ng sè cho m¸ytải về 26.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích26.79 Kb.

Tµi liÖu Titrino 794

794 Titrino

CHäN C¸C mode vµ Th¤ng sè cho m¸y

 1. PhÝm MODE: cho phÐp lùa chän mode ®o thÝch hîp. NhÊn mét hoÆc vµi lÇn cho ®Õn khi xuÊt hiÖn mode cÇn ®o. NhÊn ®Ó x¸c nhËn mode nµy.

 2. PhÝm >: cho phÐp lùa chän cÊu h×nh m¸y, thay ®æi ng«n ng÷ tho¹i, ngµy th¸ng n¨m vµ thay ®æi c¸c th«ng sè trong giao diÖn RS232.

 3. PhÝm
  :
  cho phÐp thay ®æi c¸c th«ng sè chuÈn ®é t­¬ng øng víi tõng phÐp ®o.

 4. PhÝm : cho phÐp nhËp khèi l­îng mÉu cÇn chuÈn ®é vµ ®¬n vÞ ®o cña nã (g, mg, ml, L, pc). Dïng phÝm ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p muèn hiÓn thÞ. NhÊn ®Ó chän ph­¬ng ph¸p ®ã

  1. NhËp c«ng thøc vµ tÝnh to¸n kÕt qu¶

  • NhÊn ®Ó vµo '> formula'

  • NhÊn , mµn h×nh xuÊt hiÖn RS?. NhÊn 1 ®Ó chän RS1. Sau ®ã chän c«ng thøc, ®é chÝnh x¸c vµ ®¬n vÞ cho kÕt qu¶ chuÈn ®é. Chän xong nhÊn .

  VÝ dô: Muèn nhËp c«ng thøc RS1=EP1*C01*C02/C00 ta lµm nh­ sau:

  NhÊn c¸c phÝm 7,1,5,1,0,1,5,1,0,2,6,1,0,0 sau ®ã nhÊn  • NhÊn 2x ®Ó trë vÒ mµn h×nh chÝnh.

  1. HiÓn thÞ kÕt qu¶: NhÊn ®Ó chän 'curve'. NhÊn ' ; ' sau ®ã l¹i dïng ®Ó chän mét trong c¸c chÕ ®é in full, short, curve, param, calc,calib...Chän xong nhÊn ®Ó in   ChuÈn ®é axit baz¬ (Titer of NaOH)

   1. ThiÕt bÞ vµ phô kiÖn

    • M¸y chuÈn ®é ®iÖn thÕ tù ®éng 702, 716, 751, 785, 794

    • M¸y khuÊy tõ 728

    • Exchange Unit 10, 20, 50ml

    • §iÖn cùc 6.0203.100 hoÆc 6.0232.100 ®iÖn cùc thuû tinh pH kÕt hîp hoÆc longlife

   2. Ho¸ chÊt

    • Reagent: c(NaOH) = 0.1 mol/l

    • MÉu: Potassium Hydrogen phthalate (C8H5KO4) ®­îc sÊy kh« ë nhiÖt ®é 1050C trong 2 giê.

    • 50ml H2O.

   3. TiÕn hµnh

    • Dïng c©n ph©n tÝch c©n chÝnh x¸c 300mg C8H5KO4 vµo cèc chuÈn ®é dung tÝch 100ml. Thªm 40ml n­íc vµo cèc vµ ®Æt lªn m¸y khuÊy tõ ®Ó hoµ tan. Chê cho mÉu tan hoµn toµn míi b¾t ®Çu tiÕn hµnh chuÈn ®é.

    • Chän mode ®o MET pH.

    • Chän th«ng sè chuÈn ®é trong parameters (Xem trong tµi liÖu cung cÊp)

    • NhÊn ®Ó b¾t ®Çu chuÈn ®é.

   4. TÝnh to¸n kÕt qu¶

   Titre = (C00 x C01)/(CO2 x EP1) = RS1

   Trong ®ã:   • C00: Khèi l­îng mÉu (g)

   • C01: 10 000 (ml/mol)

   • C02: Khèi l­îng ph©n tö gam 204,23 (g/mol)

   • EP1: ThÓ tÝch tiªu hao cho ®Õn khi ®¹t EP (ml)

   1. Tµi liÖu tham kh¶o

   Metrohm Application bulletin No. 206/2 e

   ChuÈn ®é KÕt tña (Chloride in Tap Water)

   1. ThiÕt bÞ vµ phô kiÖn

   • M¸y chuÈn ®é ®iÖn thÕ tù ®éng 702, 716, 751, 785, 794

   • M¸y khuÊy tõ 728

   • Exchange Unit 10, 20, 50ml

   • §iÖn cùc 6.0430.100 hoÆc 6..100 ®iÖn cùc

   1. Ho¸ chÊt

   • Reagent: c(AgNO3 ) = 0.01 mol/l; D0

   • MÉu: c(HNO3 ) = 2 mol/l

   • 100ml H2O.

   • c(KCl) = 0.1000 mol/l

   1. TiÕn hµnh

   • Cho 0.5 ml HNO3 2M vµo cèc chuÈn ®é.Thªm 50 - 100 ml n­íc cÊt nÕu l­îng Chloride lín. Nhóng ®Çu ®iÖn cùc ngËp trong dung m«i chuÈn ®é. BËt m¸y khuÊy tõ ®Ó hoµ tan hoµn toµn mÉu.

   • Chän mode ®o DET U.

   • Chän th«ng sè chuÈn ®é trong parameters (Xem trong tµi liÖu cung cÊp)

   • NhÊn ®Ó b¾t ®Çu chuÈn ®é.

   1. TÝnh to¸n kÕt qu¶

   Chloride = EP1 x C01 x C02 x CO3/C00; 2; ppm

   Trong ®ã:   • C00: ThÓ tÝch mÉu b¬m vµo (ml)

   • C01: Nång ®é chÊt chuÈn 0.01 (mol/l)

   • C02: Khèi l­îng ph©n tö gam cña Cl- =35.45 (g/mol)

   • C03: HÖ sè factor 1000 (ppm)

   1. Tµi liÖu tham kh¶o

   Metrohm Application bulletin No. 130/1 e

   ChuÈn ®é oxy ho¸ khö ()

   1. ThiÕt bÞ vµ phô kiÖn

   • M¸y chuÈn ®é ®iÖn thÕ tù ®éng 702, 716, 751, 785, 794

   • M¸y khuÊy tõ 728, 703

   • Exchange Unit 10, 20, 50ml

   • §iÖn cùc

   2. Ho¸ chÊt

   3. TiÕn hµnh

   • Cho 0.5 ml HNO3 2M vµo cèc chuÈn ®é.Thªm 50 - 100 ml n­íc cÊt nÕu l­îng Chloride lín. Nhóng ®Çu ®iÖn cùc ngËp trong dung m«i chuÈn ®é. BËt m¸y khuÊy tõ ®Ó hoµ tan hoµn toµn mÉu.

   • Chän mode ®o DET U.

   • Chän th«ng sè chuÈn ®é trong parameters (Xem trong tµi liÖu cung cÊp)

   • NhÊn ®Ó b¾t ®Çu chuÈn ®é.

   4. TÝnh to¸n kÕt qu¶

   Chloride = EP1 x C01 x C02 x CO3/C00; 2; ppm

   Trong ®ã:


   • C00: ThÓ tÝch mÉu b¬m vµo (ml)

   • C01: Nång ®é chÊt chuÈn 0.01 (mol/l)

   • C02: Khèi l­îng ph©n tö gam cña Cl- =35.45 (g/mol)

   • C03: HÖ sè factor 1000 (ppm)

   5.Tµi liÖu tham kh¶o

   Metrohm Application bulletin No.   ChuÈn ®é trong m«i tr­êng khan ()

   1. ThiÕt bÞ vµ phô kiÖn

   • M¸y chuÈn ®é ®iÖn thÕ tù ®éng 702, 716, 751, 785, 794

   • M¸y khuÊy tõ 728

   • Exchange Unit 10, 20, 50ml

   • §iÖn cùc 6.0430.100 hoÆc 6..100 ®iÖn cùc

   2. Ho¸ chÊt

   • Reagent: c(AgNO3 ) = 0.01 mol/l; D0

   • MÉu: c(HNO3 ) = 2 mol/l

   • 100ml H2O.

   • c(KCl) = 0.1000 mol/l

   3. TiÕn hµnh

   • Cho 0.5 ml HNO3 2M vµo cèc chuÈn ®é.Thªm 50 - 100 ml n­íc cÊt nÕu l­îng Chloride lín. Nhóng ®Çu ®iÖn cùc ngËp trong dung m«i chuÈn ®é. BËt m¸y khuÊy tõ ®Ó hoµ tan hoµn toµn mÉu.

   • Chän mode ®o DET U.

   • Chän th«ng sè chuÈn ®é trong parameters (Xem trong tµi liÖu cung cÊp)

   • NhÊn ®Ó b¾t ®Çu chuÈn ®é.

   4. TÝnh to¸n kÕt qu¶

   Chloride = EP1 x C01 x C02 x CO3/C00; 2; ppm

   Trong ®ã:


   • C00: ThÓ tÝch mÉu b¬m vµo (ml)

   • C01: Nång ®é chÊt chuÈn 0.01 (mol/l)

   • C02: Khèi l­îng ph©n tö gam cña Cl- =35.45 (g/mol)

   • C03: HÖ sè factor 1000 (ppm)

   5.Tµi liÖu tham kh¶o

   Metrohm Application bulletin No.


   : downloads
   downloads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
   downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
   downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
   downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương