THÀnh phố huế Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 36.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích36.87 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 423 /TB-UBND Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2008
THÔNG BÁO

Về việc thông qua phương án phân lô giai đoạn 7 và điều chỉnh

qui hoạch phân lô giai đoạn 6 cụm Công nghiệp Làng nghề Hương Sơ.
UBND Thành phố nhận được công văn số 119A/CV-BQL ngày 11/12/2008 của BQL các cụm Công nghiệp – TTCN Thành phố về việc phương án bổ sung phân lô bố trí các doanh nghiệp đầu tư vào cụm Công nghiệp Làng nghề Hương Sơ và công văn số 157/CV-BQL ngày 26/12/2008 của BQL các cụm Công nghiệp – TTCN Thành phố về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH LC Pharma và đề xuất bố trí cho các doanh nghiệp xin đăng ký thuê lại lô đất.

UBND Thành phố thông báo:1. Thống nhất phân lô để bố trí cho các doanh nghiệp đầu tư vào cụm Công nghiệp Làng nghề Hương Sơ theo phương án phân lô bổ sung mà BQL các cụm Công nghiệp - TTCN Thành phố đã đề xuất tại công văn số 119A/CV-BQL ngày 11/12/2008 gồm:

+ 5 dự án đã được phê duyệt vị trí tại các lô 01, 02, 04B, 07, 11B (theo công văn 1354/UBND-KT ngày 27/6/2008 của UBND Thành phố)

+ 6 dự án đã có chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư gồm các lô: 03B, 05, 06, 08, 09, 04A.

+ 3 lô đất chưa có dự án đăng ký, gồm các lô: 10, 11A, 03A.

( kèm theo danh mục bố trí đất cho các dự án)

2. Đồng ý đề xuất của BQL các cụm Công nghiệp – TTCN Thành phố về điều chỉnh qui hoạch phân lô giai đoạn 6; thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH LC Pharma tại cụm Công nghiệp Làng nghề Hương Sơ - Khu qui hoạch giai đoạn 6; nếu sau này Công ty TNHH LC Pharma triển khai dự án sẽ xem xét cho thuê đất tại vị trí khác. Sau khi thu hồi đất của Công ty TNHH LC Pharma sẽ bố trí cho các đơn vị gồm: Trạm cung ứng và bảo quản Lâm đặc sản Huế - Công ty Vinafor Quảng Trị và Hội người mù Thành phố Huế thuê đất để triển khai dự án đầu tư.

3. BQL các cụm Công nghiệp – TTCN Thành phố có trách nhiệm thu hồi Chứng chỉ qui hoạch, thanh lý hợp đồng thuê đất và tiến hành các thủ tục để thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH LC Pharma.

4. Giao nhiệm vụ cho BQL các cụm Công nghiệp – TTCN Thành phố căn cứ sơ đồ phân lô đã được phê duyệt, cấp chứng chỉ qui hoạch để các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư vào cụm Công nghiệp theo qui định.

UBND Thành phố thông báo cho các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TVTU, TT HĐND TP; KT. CHỦ TỊCH

- CT, các PCT; PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng: KT, QLĐT, TNMT;

- BQL các CCN-TTCN TP;

- LĐVP, CVKT; (Ký thay)

- Lưu.
Lê Phước Hòa

DANH MỤC BỐ TRÍ ĐẤT CHO CÁC DỰ ÁN CỤM CNLN HƯƠNG SƠ

(Kèm theo Thông báo số 423 /TB-UBND ngày 29 /12/2008 của UBND Thành phố)

TT

Tên lô

Diện tích (m2)

Dự kiến bố trí doanh nghiệp

I

Các dự án đã được phê duyệt vị trí theo CV 1354/UBND-KT ( 5 dự án)

1

Lô 01

4.621

DNTN Mộc mỹ nghệ Nam Khiêm

2

Lô 02

3.175

Công ty TNHH Huy Quân

3

Lô 04B

7.550

Nhà xưởng cho thuê

4

Lô 07

14.919

Cty cổ phần đầu tư Dệt may Thiên An Phát

5

Lô 11B

2.641

DNTN Nhà may Chi

II

Các dự án đã được Thành phố cho phép nghiên cứu đầu tư (6 dự án)

6

Lô 03B

1.144

Trụ sở BQL các cụm Công nghiệp -TTCN Thành phố

7

Lô 05

3.811

Cty SXKD của Thương bệnh binh và NTT TT-Huế

8

Lô 06

3.517

Công ty TNHH phúc Hưng Thịnh

9

Lô 08

3.216

Doanh nghiệp tư nhân Phát Đạt

10

Lô 09

3.803

Cty TNHH vận tải và Dịch vụ hỗ trợ Bình Long

11

Lô 04A

3.727

Công ty TNHH Tấn Lộc

III

Các lô đất chưa bố trí

12

Lô 10

2.238

Chưa có dự án đăng ký

13

Lô 11A

2.180

Chưa có dự án đăng ký

14

Lô 03A

2.565

Chưa có dự án đăng ký

IV

Đất thu hồi của Công ty LC Pharma (điều chỉnh gđ 6)bố trí cho các đơn vị:

15
3.341

Trạm cung ứng bảo quản LĐS Cty Vinafor Q trị

16
1.501

Hội người mù Thành phố Huế

: upload -> file -> VBDH
VBDH -> QuyếT ĐỊnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Huế
VBDH -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBDH -> BỘ y tế Số: 1732/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBDH -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố huế Độc lập Tự do hạnh phúc
VBDH -> THÀnh phố huế Số: 223 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Huế, ngày 17 tháng 02 năm 2009 quyếT ĐỊNH
VBDH -> Ủy ban nhân dân thành phố huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBDH -> THÀnh phố huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBDH -> Ủy ban nhân dân thành phố huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBDH -> THÀnh phố huế Độc lập Tự Do Hạnh Phúc
VBDH -> THÀnh phố huế Số: /QĐ-ubnd
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương