THÔng tư Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếmtải về 202.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.10.2016
Kích202.18 Kb.


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011


THÔNG TƯ

Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm

có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển
ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phần II Danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 7 năm 2008 như sau:

1. Bổ sung vào danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 1)

2. Sửa đổi tên Việt Nam, tên Khoa học của các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 2)

3. Sửa đổi mức độ nguy cấp của các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 3)

4. Loại bỏ khỏi danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam (Phụ lục 4)

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Các Bộ TNMT, Tài chính, Tư pháp;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Website Chính phủ;

- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Công báo;

- Website Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT, TCTS.


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)


Vũ Văn Tám

Phụ lục 1. Bổ sung vào danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm
có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bảng 1. Các loài đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (EW)


STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiênBộ cá chép

CypriniformesHọ cá chép

Cyprinidae


Cá mè huế

Chanodichthys flavpinnis

Thừa Thiên Huế

Bảng 2. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiênBộ cá nheo

SiluriformesHọ Clariidae

Clariidae


Cá trê trắng

Clarias batrachus

Đồng bằng Nam Bộ
Họ cá nheo

Siluridae


Cá chen bầu

Ompok bimaculatus

Đồng bằng Nam Bộ
SAN HÔ

Bộ san hô đen

Antipatharia

Vùng biển xa bờ các đảo: Ba Mùn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Phú Quý

Bảng 3. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiênBộ cá chép

CypriniformesHọ cá chép

Cyprinidae


Cá dày

Channa lucius

Đồng bằng sông cửu longCá học trò

Balantiocheilos ambusticauda

Đồng bằng sông cửu long
Bộ cá nheo

SiluriformesHọ Clariidae

Clariidae


Cá trê

Clarias nieuhofii

Đồng bằng sông cửu longCá trê tối

Clarias meladerma

Đồng bằng sông cửu long
Bộ cá mập

CarcharhiniformesHọ cá mập

Carcharhinidae


Cá mập đầu bạc

Carcharhinus albimarginatus

Vùng biển xa bờCá mập đốm đen đỉnh đuôi

Carcharhinus melanopterus

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển xa bờ
Bộ cá đuối

RajiformesHọ cá đuối ó

Myliobatidae


Cá đuối ó không chấm

Aetobatus flagellum

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam BộCá đuối ó không gai

Aetobatus nichofii

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ
Họ cá đuối quạt

Rajidae


Cá đuối quạt

Okamejei kenojei

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ
Họ cá đuối bướm

Gymnuridae


Cá đuối bướm nhật bản

Gymnura japonica

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển miền TrungCá đuối bướm hoa

Gymnura poecilura

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ
Bộ cá trích

ClupeiformesHọ Engraulidae

Engraulidae


Cá lẹp hàm dài

Thrissa setirostris

Vùng ven biển đông nam bộCá lẹp hai quai

Thrissa mystax schneider

Vùng ven biển đông nam bộCá lẹp vàng vây ngực dài

Setipinna taty

Vùng ven biển đông nam bộ
Bộ cá vược

PerciformesHọ cá mú

Serranidae


Cá mú dẹt

Cromileptes altivelis

Vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa
Họ cá bàng chài

Labridae


Cá bàng chài vân sóng

Cheilinus undulatus

Vùng biển Nha Trang, Trường Sa, Côn Đảo
Họ cá mó

Scaridae


Cá mó đầu u

Bolbometopon muricatum

Côn Đảo, Phú Quốc

Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Vùng phân bố tự nhiênBộ cá chép

CypriniformesHọ cá chép

Cyprinidae


Cá bỗng

Spinibarbus denticulatus

Trung và thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh phía Bắc như sông Hồng (Yên Bái trở lên), sông Lam (Son Cuông, của Rào), sông Thu Bồn, sông Trà Khúc (Nam trung Bộ)Cá cầy

Paraspinibarbus macracanthus

Các sông ở các tỉnh phía BắcCá ngựa nam


Hampala macrolepidota

Đồng bằng sông cửu longCá dốc


Spinibarbichthys denticulatus

Thanh HóaCá vền

Megalobrama terminalis

Trung và hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; sông Lam, sông Thu Bồn
Họ Gyrinocheilidae

Gyrinocheilidae


Cá mây đá

Gyrinocheilus pennocki

Đồng bằng sông cửu long
Bộ cá nheo


SiluriformesHọ cá chiên

Sisoridae


Cá chiên bạc

Bagarius yarrelli

Đồng bằng sông cửu long
Họ cá lăng

Bagridae


Cá lăng đỏ

Hemibagrus wyckioides

Đồng bằng sông cửu longCá chốt cờ

Heterobagrus bocourti

Đồng bằng sông cửu long
Bộ cá mập


CarcharhiniformesHọ cá mập

Carcharhinidae


Cá mập hiền

Carcharhinus amblyrhynchoides

Vùng biển xa bờ
Bộ cá đuối

RajiformesHọ cá đuối bướm


Gymnuridae


Cá đuối bướm 2 chấm

Gymnura bimaculata

Vịnh Bắc Bộ
Họ cá đuối bồng

Dasyatidae


Cá đuối bồng lôi

Dasyatis bennetti

vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ và vùng biển xa bờ
Họ cá giống

Rhinobatidae


Cá đuối đĩa 2 hàng gai

Platyrhina limboonkengi

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam BộCá đuối đĩa trung hoa

Platyrhina sinensis

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ
Bộ cá nhám

LamniformesHọ cá nhám thu

Lamnidae


Cá mập trắng lớn

Carcharodon carcharias

Vùng biển xa bờ
Họ Pseudocarchariidare

Pseudocarchariidare


Cá nhám thu/ cá mập sâu

Pseudocarcharias kamoharai

Vùng biển xa bờ
THÂN MỀM


Bộ mực ống

TeuthideaHọ mực ống

Loliginidae


Mực lá

Sepioteuthis lesoniana

Vùng biển ven bờ từ vịnh Bắc Bộ đến Tây Nam Bộ
Bộ Sipunculiformes

SipunculiformesHọ Sipunculide

Sipunculide


Sá sùng

Sipunculus nudus

Hải Phòng, Quảng Ninh
SAN HÔ

San hô gai

Anthipathes spp.

Ven đảoSan hô roi

Cirripathes sp

Ven đảo


Phụ lục 2. Sửa đổi tên Việt Nam, tên Khoa học của các loài thuỷ sinh quý hiếm
có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bảng 2. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR)


STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học
THÂN MỀM


Bộ chân bụng cổ

Vetigastropoda

(tên cũ: Archaeogastropoda)


Họ ốc đụn

TrochidaeỐc đụn cái

Tectus niloticus

(tên cũ: Trochus niloticus)

Họ ốc tù và

Ranellidae

(tên cũ: Cymatidae)


Bảng 3. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học
THÂN MỀM


Bộ chân bụng cổ

Vetigastropoda

(tên cũ: Archaeogastropoda)


Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học
THÂN MỀM


Bộ chân bụng cổ

Vetigastropoda

(tên cũ: Archaeogastropoda)

Họ ốc tù và

Ranellidae (tên cũ: Cymatidae)
Bộ cá chép

Cypriniformes
Họ Gyrinocheilidae

GyrinocheilidaeCá duồng bay

(tên cũ: Cá Duồng xanh)Cosmochilus harmandiCá chày đất

Spinibarbus hollandi

(tên cũ: Spinibarbus caldwelli)


Bộ cá vược

Perciformes
Họ cá hường

CoiidaeCá thái hổ

(tên cũ: cá hường)Datnioides pulcher

(tên cũ: Coius microlepis)

Cá hường vện

Datnioides quadrifasciatus

(tên cũ: Coius quadrifasciatus)Phụ lục 3. Sửa đổi mức độ nguy cấp của các loài thuỷ sinh quý hiếm
có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bảng 1. Các loài đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (EW)


STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Ghi chúBộ cá thát lát

OsteoglossiformesHọ cá mơn

Osteoglossidae


Cá mơn/cá rồng

Scleropages formosus

mức cũ: EN

Bảng 2. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn (CR)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Ghi chúBộ cá vược

PerciformesHọ cá đù

Sciaenidae
1.

Cá đường/Cá sủ giấy

Otolithoides biauratus

mức cũ: VU
THÂN MỀM


Bộ ngao

VeneroidaHọ trai tai tượng

Tridacnidae
2.

Trai tai tượng khổng lồ

Tridacna gigas

mức cũ: EN

Bảng 3. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn (EN)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Mức độ nguy cấpBộ cá chép

CypriniformesHọ cá chép

Cyprinidae


Cá trà sóc

Probarbus jullieni

mức cũ VU
Bộ cá nheo

SiluriformesHọ cá tra

Pangasiidae


Cá tra dầu

Pangasianodon gigas

mức cũ VU
Bộ cá thát lát

OsteoglossiformesHọ cá thát lát

Notopteridae


Cá còm

Chitala ornata

mức cũ VU
DA GAI


Bộ cầu gai

EchinoidaHọ cầu gai

Echinometridae


Cầu gai đá

Heterocentrotus mammillatus

(mức cũ VU

Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Mức độ nguy cấpBộ cá trích

ClupeiformesHọ cá trích

Clupeidae
1.

Cá mòi cờ hoa

(Cá mòi cờ)Clupanodon thrissa

mức cũ EN
Bộ cá vược

PerciformesHọ cá bống đen

Eleotridae
2.

Cá bống bớp

Bostrichthys sinensis

mức cũ CR
THÂN MỀM


Bộ vẹm

MytiloidaHọ bàn mai

Pinnidae
3.

Trai bàn mai

Atrina vexillum

mức cũ EN
Bộ ngao

VeneroidaHọ vọp

Mactridae
4.

Tu hài

Lutraria rhynchaena

mức cũ EN

Phụ lục 4. Loại bỏ khỏi danh sách các loài thuỷ sinh quý hiếm
có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bảng 4. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn (VU)


STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học
Bộ cá chép

CypriniformesCá ét mọi

Morulius chrysophekadionCá duồng bay

Cirrlinus microlepis
Bộ cá vược

Perciformes
Họ cá mang rổ

ToxotidaeCá mang rổ

Toxotes chatareusCá lóc bông

Ophiocephalus micopeltes
Họ cá bằng chài

LabridaeCá bàng chài axin

Bodianus axillarisCá bàng chài đầu đen

Thalassoma lunare
THÂN MỀMBộ vẹm

Mytiloida
Họ bàn mai

PinnidaeVẹm xanh

Perna viridisCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương