THÔng báo v/v: Thi lại lần 2 môn mh 11 (kỹ thuật điện, điện tử)tải về 22.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích22.44 Kb.
TRƯỜNG CĐN QT VABIS-HỒNG LAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Thành, ngày 08 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Thi lại lần 2 môn MH 11 (kỹ thuật điện, điện tử)


 • Căn cứ vào thông báo số 68/THL-TB ngày 06/11/2009.

 • Căn cứ vào bảng điểm Học kỳ 2_Khóa 7 của Khoa Hàn

.

Phòng Đào tạo thông báo đến những học viên nghề Hàn như sau:


Những học viên chưa đạt trong lần thi thứ nhất tập trung đúng địa điểm, thời gian thi và đóng lệ phí thi lại lần 2 tại phòng Kế toán trước ngày 20/07/2016. Sau ngày 20/07/2016, phòng Kế toán không thu lệ phí thi lại môn này.


 • Môn thi: MH 11

 • Ngày thi: Thứ tư ngày 20/07/2016

 • Thời gian thi lại: từ 7.30 – 09.00

 • Địa điểm: LT. Hàn

 • Giáo viên coi thi: Nguyễn Thị Hợi
Stt

Lần thi

Lớp

Họ tên

Môn
thi


Giáo viên
coi thi


Chữ ký
học viên
2

K07_H03_WEL

Lê Văn Bắc

MH 11

Nguyễn Thị Hợi


2

K07_H03_WEL

Lương Tấn Đông


2

K07_H03_WEL

Lê Ngân Giang


2

K07_H03_WEL

Nguyễn Thành Na


2

K07_H03_WEL

Nguyễn Phương Nam


2

K07_H03_WEL

Nguyễn Hữu Thanh


2

K07_H03_WEL

Nguyễn Tấn Hoàng


2

K07_H03_WEL

Bùi Công Thức


2

K07_H03_WEL

Nguyễn Minh Nhật

Lưu ý: Các học viên không đóng tiền trước ngày 20/07/2016 thì không được vào phòng thi.

Nơi nhận:

 • Trưởng Khoa Hàn;

 • Giáo viên coi thi;

 • Đăng Website;

 • Kế toán.
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương