THỜi khoá biểu học kỳ I năm họC 2007-2008 LỚP 10 vn-07tải về 27.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích27.82 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

=====//=====THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008

LỚP 10 VN-07 ( LB.Nga năm thứ 2)


  1. Giai đoạn 1 (từ 04.10.2007 đến 16.12.2007): 11 tuần (dạy 9 tuần, 1 tuần ôn tập, 1 tuần thi)
Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chiều

13.00 – 16.30

Tiếng Việt thực hành II

Cô Bình


P.505 nhà C

Tiếng Việt thực hành

II

Thầy Liệm

P.505 nhà C


Tiếng Việt thực hành II

Cô Bình


P.505 nhà C

Tiếng Việt thực hành II

thầy Liệm

P.505 nhà C


Tiếng Việt thực hành II

Cô Huệ


P.505 nhà C


Thời gian ôn thi: từ 03/12/07 đến 06/12/07 (sv tự ôn, GV không lên lớp)

Thời gian thi : 07/12/07
2. Giai đoạn 2 (từ 10.12.2007 đến 03.02.2008):7 tuần (dạy 6 tuần, 1 tuần ôn tập, 1 tuần thi)


Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chiều

13.00 – 16.30

Ngữ âm-chữ viết tiếng Việt (2đvht)

Cô Việt Lê

P.505 nhà C


Lịch sử Việt Nam

(2đvht)

K.Nga


P.505 nhà C

Dịch I (4,5 tuần)

(3 đvht)

K.Nga


P.505 nhà C

Địa lí Việt Nam

(2đvht)

K.Nga


P.505 nhà C

Dịch I (4,5 tuần)

(3 đvht)

K.Nga


P.505 nhà C


1. Môn Dịch I:

- Học: từ 10/12/07 đến 02/01/08

- Ôn thi: từ 03/01/08 đến 12/01/08 (sv tự ôn, GV không lên lớp)

- Thi:16/01/08 (Thứ 4)

2. Các môn còn lại:

- Thời gian ôn thi: 26/01/07 đến 28/01/07 (sv tự ôn, GV không lên lớp)

- Thời gian thi: từ 29/01/07 đến 31/01/07

Trưởng khoa

TS.Lê Đình Tư

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘIKHOA VIỆT NAM HỌC

=====//=====THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008

LỚP 11 VN-07 ( LB.Nga năm thứ 3)


  1. Giai đoạn 1 (từ 04.10.2007 đến 18.11.2007): 7 tuần (dạy 6 tuần, 1 tuần ôn tập và thi)
Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Sáng

8.00 – 11.30

Tiếng Việt thực hành V

Cô Liên


P.505 nhà C

Tiếng Việt thực hành

V

Cô Minh


P.505 nhà C

Cơ sở văn hoá VN
Cô Liên

P.505 nhà CTiếng Việt thực hành V

Cô Thành


P.505 nhà C

Tiếng Việt thực hành V

Thầy Liệm

P.505 nhà CThời gian thi :

- Tiếng Việt V: 14h ngày 19/11/2007
  1. Giai đoạn 2 (từ 21.11.2007 đến 06.01.2008): 7 tuần (dạy 6 tuần, 1 tuần ôn tập và thi)
Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Sáng

8.00 – 11.30

Ngữ âm - chữ viết tiếng Việt (2 đvht)

Cô Việt Lê

P.505 nhà C


Lịch sử Việt Nam

(2 đvht)

K.Nga


P.505 nhà C

Tiếng Việt du lịch

(2 đvht)

K.Nga


P.505 nhà C

Địa lí Việt Nam

(2 đvht)

K.Nga


P.505 nhà C

Lý thuyết dịch

(2 đvht)

K.Nga


P.505 nhà C


Thời gian học: tuần từ 21/11/2007 đến 01/12/2007

Thời gian ôn thi: tuần từ 02/01/2008 đến 13/01/2008

Thời gian thi: tuần từ 14/01/2008 đến 18/01/2008

Trưởng khoaTS.Lê Đình Tư
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương