Rút Gọn MĐQHtải về 1.2 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu27.02.2022
Kích1.2 Mb.
#50947
Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút Gọn MĐQH

Trình bày:

Tổ 4

Có 2 trường hợp:

1. Nếu đại từ quan hệ đóng chức năng là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ:

Lược bỏ đại từ quan hệ, và nếu có giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì đảo giới từ ra cuối mệnh đề quan hệ:

EX: The knife with which you cut the cake was really sharp.

(which đóng vai trò tân ngữ của with. Chúng ta có thể rút gọn mệnh đề quan hệ là lược bỏ which, và đảo giới từ with về cuối mệnh đề quan hệ.)

→ The knife you cut the cake with was really sharp.

Bài Tập:

 • I saw the girl whom you talked to yesterday.
 • It's the best movie that I have ever seen.

I saw the girl you talked to yesterday.

It's the best movie I have ever seen.


2. Nếu đại từ quan hệ đóng chức năng là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ

Dùng cho các mệnh đề chủ động

Dùng khi danh từ đứng trước có các từ sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, so sánh nhất, mục đích…

Dùng cho các mệnh đề bị động .

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:

S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

01

Ex: The woman who teaches English at his school is Ms. Smith. → The woman teaching English at his school is Ms. Smith. (Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ who + Bỏ trợ động từ to be (câu này không có) + Chuyển động từ chính từ teaches thành teaching.)

Để rút gọn mệnh đề quan hệ, ta lược bỏ đại từ quan hệ lược bỏ trợ động từ to be (nếu có), sau đó chuyển động từ chính sang dạng V-ing.

Bài Tập:

 • The girl who was smilling at you is John's daughter.
 • Students that did not take the test on Monday will have a chance to retake it next Friday.

The girl smilling at you is John's daughter.

Students not taking the test on Monday will have a chance to retake it next Friday.


 • Trường hợp đặc biệt 1:
 • Nếu sau khi rút gọn xong mà động từ trở thành being thì chúng ta có thể lược bỏ being luôn.

  Ex: The man who was in charge of this department has just resigned.

  → The man being in charge of this department has just resigned.

  → The man in charge of this department has just resigned.

  (Người phụ trách phòng ban này vừa từ chức)

2. Trường hợp đặc biệt 2:

Nếu sau khi rút gọn xong mà động từ trở thành having thì chúng ta đổi thành with, còn not having thì đổi thành without.

Ex: Employees who have a C1 German Certificate will be given a raise.

→ Employees having a C1 German Certificate will be given a raise.

→ Employees with a C1 German Certificate will be given a raise.

(Nhân viên có chứng chỉ tiếng Đức C1 sẽ được tăng lương)

Dùng cụm Phân từ hai

Ex: Some of the phones which were sold last month are broken. → Some of the phones sold last month are broken. (Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ which + Bỏ trợ động từ was + Giữ nguyên sold.)

Để rút gọn mệnh đề quan hệ, ta lược bỏ đại từ quan hệ lược bỏ trợ động từ to be, sau đó giữ nguyên động từ chính ở dạng V3/V-ed.

Bài Tập:

 • The man who was interviewed before me got hired.
 • They will throw away all the cakes that are not sold within the day.

The man interviewed before me got hired.

They will throw away all the cakes not sold within the day.


Rút gọn bằng cách dùng To + Verb (to infinitive)

Ex: He was the youngest person who won the prize. → He was the youngest person to win the prize. (Anh ấy là người trẻ nhất giành được giải thưởng) Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ who + chuyển động từ won thành to win.

Để rút gọn mệnh đề quan hệ, ta lược bỏ đại từ quan hệ, rồi sau đó chuyển động từ hoặc trợ động từ (nếu có) thành dạng To + Verb (to infinitive).

Bài Tập:


She was the first person to have finished the test.

He is the last man to leave the ship.


Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ )

Ex: Football, which is a popular sport, is very good for health. Football, a popular sport, is very good for health. (Bóng đá, một môn thể thao phổ biến, rất tốt cho sức khỏe)

Để rút gọn mệnh đề quan hệ, ta lược bỏ đại từ quan hệ và lược bỏ trợ động từ to be, giữ lại phần Danh từ/ cụm danh từ / cụm giới từ.

Bài Tập:

 • This is the first man who was arrested by police yesterday.
 • My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house
 • My grandmother, old and sick, never goes out of the house.
 • Here is the form that you must fill in
 • I had some exercises that I need to do.

This is the first man to be arrested by police yesterday

My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

The girl wearing glasses is my cousin.

Here is the form for you to fill in.I had some exercises to do.

Thank you for your listening!
tải về 1.2 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương