Regole di Mutamento Tonaletải về 6.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích6.58 Kb.

Regole di Mutamento Tonale

  1. 214 + 214  35 + 214

shǔi guǒ - liǎo jiě - lĭng dăo


2a) 214 + 214 + 214  35 + 35 + 214
zhăn lăn guăn - xǐ niăn shuǐ
2b) 214 + 214 + 214  21 + 35 + 214
zhǐ lǎo hǔ - hěn yŏng gǎn
3) 214 + 214 + 214 + 214  35 + 21 + 35 + 214
yǒng yuǎn yǒu hǎo

lǐ xiǎng měi hǎo

zhòng mǎ chǎng yǎng yŏu wŭ bǎi pi hǎo mŭ mǎ
4) 51 + 51  31 + 51

bàn shī - kuài sù - dà huì


5) + 51  35 + 51


yī yang bù pà

yī ding bù kàn


6) yī + 55/35/214  51 + 55/35/214
yī bān - yī biān - yī nián - yī shŏu
7) Vb yī/bù Vb
xiǎng yī xiǎng kāi bu kāi

tán yī tán lái bu láiguǎn yī guǎn

8) Tono neutro
ě dou - bí zi - mián huā - dòu fu

xīngxing - kānkan - yánjiuyájiu - shí touCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương