Phụ lục số XI đÍnh chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếUtải về 23.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích23.42 Kb.
#22255

Phụ lục số XI

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MARINA HA NOI

-----------------

Số : /

TP HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2012


ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


Kính gửi:

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch Chứng khoán

  • Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: BÙI HỮU PHÚC

2. Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:

3. Điện thoại liên hệ: Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:KHÔNG

5. Mã chứng khoán giao dịch: MHC

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:103,640 CP

7. Số tài khoản giao dịch :

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: BÙI ĐÌNH QUÝ

9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có): TV.HĐQT

11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan :CON

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ;

13 Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán/mua:500,000 CP

14. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 92,990 CP

15. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 5,000 CP

16. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:191,630 CP

17. Phương thức giao dịch:THỎA THUẬN và KHỚP LỆNH

18. Mục đích thực hiện giao dịch: LƯỚT SÓNG

19. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/10/2011 đến ngày 12/12/2011


20. Nguyên nhân không mua và bán hết số lượng đăng ký: Do giá chưa phù hợp.

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Hữu Phúc

Phụ lục số XI

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MARINA HA NOI

-----------------

Số : /

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2012


ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


Kính gửi:

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch Chứng khoán

  • Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: BÙI HỮU PHÚC

2. Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:

3. Điện thoại liên hệ: Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:KHÔNG

5. Mã chứng khoán giao dịch: MHC

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:191,630 CP

7. Số tài khoản giao dịch :

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: BÙI ĐÌNH QUÝ

9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có): TV.HĐQT

11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan :CON

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ;

13 Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán/mua: 500,000 CP

14. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 0 CP

15. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 0 CP

16. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 191,630 CP

17. Phương thức giao dịch:THỎA THUẬN và KHỚP LỆNH

18. Mục đích thực hiện giao dịch: LƯỚT SÓNG

19. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2011 đến ngày 14/02/2012


20. Nguyên nhân không mua và bán hết số lượng đăng ký: Do giá chưa phù hợp.

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Hữu Phúc

tải về 23.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương