PHỤ LỤc danh mụC ĐỀ Án thuộc chưƠng trình hành đỘng của bộ khoa học và CÔng nghệ thực hiện nghị quyếT 06/nq-cp ngàY 07/3/2012 CỦa chính phủtải về 89.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích89.7 Kb.
PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06/NQ-CP NGÀY 07/3/2012 CỦA CHÍNH PHỦ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Xếp theo thời gian trình

TT

Đề án

Cơ quan thực hiện

Cấp trình

Thời gian trình1

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Luật Đo lường.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Vụ Pháp chế.

Quốc hội

2011

Đã được thông qua tháng 11/2011.

2.

Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011­-2020.

Viện Chiến lược và chính sách KH&CN.

Các đơn vị trong Bộ.

TTgCP

2012

Đã được thông qua tháng 4/2012.

3.

Đề án Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN.

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các Vụ chuyên ngành, Văn phòng Chương trình KH&CN cấp Nhà nước, Văn phòng Bộ.

TTgCP

2012

Chuẩn bị được thông qua.

4.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Vụ Pháp chế.

Chính phủ

2012
5.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thanh tra Bộ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chính phủ

2012
6.

Đề án phát triển KH&CN trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên.

Các đơn vị trong Bộ.

TTgCP
Bộ Chính trị


2012
7.

Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

Viện Chiến lược và chính sách KH&CN.

Vụ Pháp chế.

TTgCP

2012
8.

Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Cục Năng lượng nguyên tử.

Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

TTgCP

2012
9.

Đề án phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên.

Vụ Tổ chức cán bộ.

TTgCP

2012
10.

Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Vụ Pháp chế.

Các đơn vị trong Bộ.

Chính phủ Quốc hội

2012

2013
11.

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Vụ Pháp chế.

Các đơn vị trong Bộ.

Chính phủ

2013
12.

Đề án cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Cục Năng lượng nguyên tử.

Cục An toàn bức xạ hạt nhân; Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

TTgCP

2013
13.

Đề án hiện đại hóa công tác thông tin, thư viện, thống kê KH&CN.

Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

TTgCP

2013
14.

Đề án đầu tư xây dựng một số viện nghiên cứu trọng điểm đầu ngành và một số trường đại học nghiên cứu đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên.

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; các Vụ chuyên ngành, Vụ Hợp tác quốc tế.

TTgCP

2013 -2014
15.

Đề án xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia của các lĩnh vực đo đến năm 2020.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Các đơn vị trong Bộ.

TTgCP

2013 -2014
16.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

Cục An toàn bức xạ hạt nhân.

Cục Năng lượng nguyên tử và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Chính phủ Quốc hội

2013

2014
17.

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

Cục An toàn bức xạ hạt nhân.

Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Quốc hội

2014
18.

Đề án xây dựng các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghệ cao2.

Vụ Công nghệ cao, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Vụ Hợp tác Quốc tế.

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, các Vụ chuyên ngành.

TTgCP

2014
19.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ KH&CN các ngành KT-KT, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Chính phủ Quốc hội

2014

2015
20.

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ.

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

Vụ Pháp chế.

Chính phủ

2015
21.

Hoàn thiện khung pháp lý về bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân phục vụ triển khai dự án điện hạt nhân.

Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Vụ Hợp tác quốc tế, các Vụ chuyên ngành.

Chính phủ TTgCP

2011-2015
22.

Các đề án thuộc Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ KH&CN.

Các đơn vị trong Bộ.

Các đơn vị trong Bộ.

Theo chương trình được phê duyệt.

Thực hiện hàng năm


1 Thời gian thực hiện một số đề án có sự điều chỉnh so với Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ để đảm bảo tính khả thi.

2 Có thể thay đổi tên đề án được nêu tại nhiệm vụ số 157 trong Phụ lục của Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu để tách thành 2 đề án.

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương