PHỤ LỤC 15-a bản chào của pê-ru phần a: Cơ quan cấp trung ươngtải về 43.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích43.23 Kb.
PHỤ LỤC 15-A
BẢN CHÀO CỦA PÊ-RU

PHẦN A: Cơ quan cấp trung ương
Ngưỡng giá gói thầu:
Hàng hoá 95.000 SDR

Dịch vụ 95.000 SDR

Dịch vụ xây dựng 5.000.000 SDR

Danh sách cơ quan:
Trừ trường hợp được quy định cụ thể tại đây, Chương 15 (Mua sắm chính phủ) áp dụng với tất cả đơn vị trực thuộc các cơ quan được liệt kê trong Phần này.
1. Ngân hàng Dự trữ Trung ương Pê-ru

2. Quốc hội Nước Cộng hòa Pê-ru

3. Hội đồng Tư pháp quốc gia

4. Văn phòng Tổng kiểm soát viên

5. Văn phòng Thanh tra nhân dân

6. Hội đồng Bầu cử quốc gia

7. Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi

8. Bộ Môi trường

9. Bộ Ngoại thương và Du lịch

10. Bộ Văn hóa

11. Bộ Quốc phòng (Lưu ý 1)

12. Bộ Kinh tế và Tài chính (Lưu ý 2)

13. Bộ Giáo dục

14. Bộ Năng lượng và Mỏ

15. Bộ Tư pháp và Nhân quyền

16. Bộ Phụ nữ và Dân số

17. Bộ Sản xuất

18. Bộ Ngoại giao

19. Bộ Y tế

20. Bộ Lao động và Phát triển việc làm

21. Bộ Giao thông vận tải và Viễn thông

22. Bộ Nhà ở, Xây dựng và Vệ sinh

23. Bộ Nội vụ (Lưu ý 1)

24. Bộ Công tố viên

25. Văn phòng quốc gia về Quy trình bầu cử

26. Cơ quan Tư pháp

27. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

28. Cơ quan Đăng ký hộ tịch và hôn nhân quốc gia

29. Bảo hiểm y tế (Lưu ý3)

30. Cơ quan Giám sát Ngân hàng, Bảo hiểm và Quỹ Hưu trí (AFPs)

31. Cơ quan Giám sát Giáo dục đại học quốc gia

32. Tòa án Hiến pháp


Lưu ý đối với Phần A
1. Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ: Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng với các gói thầu mua sắm quần áo (HS 6205) và giày dép (HS 64011000) của Quân đội, Hải quân, Không quân và Cảnh sát quốc gia Peru.
2. Bộ Kinh tế và Tài chính: Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với các gói thầu dịch vụ kỹ thuật, pháp lý, tài chính, kinh tế hoặc các dịch vụ tư vấn tương tự của Cục Xúc tiến đầu tư tư nhân (PROINVERSION) nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân thông qua việc ưu tiên hoặc các biện pháp khác như tăng vốn, liên doanh, hỗ trợ, thuê mua và quản lý hợp đồng.
3. Bảo hiểm Y tế (ESSALUD): Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với gói thầu mua sắm ga trải giường (HS 6301) và chăn (HS 6302).

PHẦN B: Cơ quan cấp địa phương
Ngưỡng giá gói thầu:
Hàng hoá 200.000 SDR

Dịch vụ 200.000 SDR

Dịch vụ xây dựng 5.000.000 SDR

Danh sách cơ quan:
Chương 15 (Mua sắm chính phủ) chỉ áp dụng đối với gói thầu của các cơ quan được liệt kê trong phần này.
1. Vùng Amazonas

2. Vùng Ancash

3. Vùng Arequipa

4. Vùng Ayacucho

5. Vùng Apurimac

6. Vùng Cajamarca

7. Vùng Callao

8. Vùng Cusco

9. Vùng Ica

10. Vùng Huancavelica

11. Vùng Huanuco

12. Vùng Junin

13. Vùng La Libertad

14. Vùng Lambayeque

15. Vùng Lima

16. Vùng Loreto

17. Vùng Madre de Dios

18. Vùng Moquegua

19. Vùng Pasco

20. Vùng Piura

21. Vùng Puno

22. Vùng San Martin

23. Vùng Tacna

24. Vùng Tumbes

25. Vùng Ucayali
Lưu ý đối với Phần B

Pê-ru chào những cơ quan được liệt kê trong Phần này cho:  1. các Bên có cam kết tương đương ở cấp địa phương, và

  2. các Bên sáng lập của Hiệp định TPP và không có cơ quan cấp địa phương.PHẦN C: Các cơ quan khác
Ngưỡng giá gói thầu:
Hàng hoá 160.000 SDR

Dịch vụ 160.000 SDR

Dịch vụ xây dựng 5.000.000 SDR

Danh sách cơ quan:
1. Ngân hàng Nông nghiệp

2. Ngân hàng Quốc gia

3. Công ty đàm phán về Bất động sản và Động sản

4. Tổng công ty Phát triển Tài chính

5. Tổng công ty Sân bay và Hàng không dân dụng Pê-ru (CORPAC)

6. Công ty Điện lực Pê-ru (ELECTROPERU)

7. Công ty Điện lực miền Nam

8. Công ty Quản lý Cơ sở hạ tầng điện lực

9. Công ty Thủy điện Machupicchu

10. Công ty Coca quốc gia

11. Công ty Cảng quốc gia Pê-ru

12. Công ty Dịch vụ xuất bản Pê-ru

13. Công ty Dịch vụ Điện lực Khu vực Orient

14. Công ty Dịch vụ Điện lực Khu vực Tây Bắc

15. PERUPETRO

16. Công ty Dầu khí Pê-ru (Lưu ý)

17. Cục Cấp thoát nước vùng Lima

18. Cục Công nghiệp Hải quân

19. Cục Bưu chính Pê-ru

20. Công ty Điện lực Tây Nam


Lưu ý đối với Phần C
Công ty Dầu khí Pê-ru: Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với gói thầu mua sắm những hàng hóa dưới đây:
(a) Dầu thô

(b) Xăng


(c) Propane

(d) Dầu Diesel

(e) Butan

(f) Lưu huỳnh chưng cất hoặc nhiên liệu Diesel

(g) Khí đốt thiên nhiên

(h) Dầu diesel sinh học

(i) Dẫn xuất của hydrocarbons mạch hở

(j) Catalyzers

(k) Ethanol

(l) Phụ gia


 

PHẦN D: Hàng hoá


Chương 15 (Mua sắm chính phủ) áp dụng đối với tất cả hàng hóa được mua bởi các cơ quan liệt kê trong Phần A, B và C trên cơ sở các Lưu ý tương ứng trong từng Phần và Phần G.


PHẦN E: Dịch vụ

Chương 15 (Mua sắm chính phủ) áp dụng đối với tất cả dịch vụ được mua bởi các cơ quan liệt kê trong phần A, B và C trên cơ sở các Lưu ý tương ứng trong từng Phần và Phần G, trừ những dịch vụ được loại trừ trong Bản chào này.


Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với gói thầu các dịch vụ sau đây, theo Hệ thống Phân loại Sản phẩm Trung tâm bản 1.1 (Xem Danh mục đầy đủ Hệ thống Phân loại Sản phẩm Trung tâm bản 1.1 tại http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16):
CPC 8221 Dịch vụ kế toán và kiểm toán
CPC 82191 Dịch vụ trọng tài và hòa giải

PHẦN F: Dịch vụ xây dựng
Chương 15 (Mua sắm chính phủ) áp dụng đối với tất cả dịch vụ xây dựng được mua bởi các cơ quan liệt kê trong phần A, B và C thuộc mã CPC 51, trừ trường hợp được quy định khác trong Chương 15 (Mua sắm chính phủ).
PHẦN G: Lưu ý chung
Trừ trường hợp được quy định khác trong Bản chào này, các Lưu ý chung dưới đây sẽ áp dụng đối với toàn bộ Chương 15 (Mua sắm chính phủ), bao gồm các phần trong Bản chào này.
1. Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với các chương trình mua sắm đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
2. Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa cho các chương trình hỗ trợ lương thực.
3. Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với việc mua sắm sản phẩm dệt và quần áo được làm từ sợi alpaca và llama.
4. Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với những gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ chỉ phục vụ cho hoạt động và quản lý của các đại sứ quán, lãnh sự quán và các phái đoàn ngoại giao khác của Pê-ru.
5. Để rõ nghĩa hơn, Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với các gói thầu dịch vụ ngân hàng, tài chính hay các dịch vụ chuyên ngành liên quan đến hoạt động:


  1. làm phát sinh nợ công; hoặc
  1. quản lý nợ công.

6. Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với các gói thầu của một cơ quan mua sắm mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một cơ quan khác của Pê-ru.PHẦN H: Công thức Điều chỉnh Ngưỡng
1. Ngưỡng mở cửa sẽ được điều chỉnh vào các năm chẵn với hiệu lực của mỗi lần điều chỉnh bắt đầu vào ngày 01 tháng Một, kể từ ngày 01 tháng Một của năm chẵn đầu tiên sau ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Pê-ru.

2. Hai năm một lần, Pê-ru sẽ tính toán và công bố ngưỡng giá gói thầu theo Chương 15 (Mua sắm chính phủ) bằng đồng Soles. Việc tính toán sẽ dựa trên tỷ giá do Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố hàng tháng trong dữ liệu Thống kê Tài chính Quốc tế.

3. Tỷ giá là bình quân giá trị hàng ngày của đồng Soles tính theo Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) trong khoảng thời gian hai năm trước ngày 01 tháng Mười của năm trước thời điểm ngưỡng điều chỉnh bắt đầu có hiệu lực.

4. Pê-ru có nghĩa vụ thông báo cho các Bên về ngưỡng mở cửa hiện tại bằng đồng tiền hiện tại của Pê-ru ngay sau khi Hiệp định này có hiệu lực cũng như các ngưỡng điều chỉnh sau đó một cách kịp thời.5. Pê-ru sẽ tiến hành tham vấn nếu có sự thay đổi lớn về giá trị đồng tiền của mình so với SDR hoặc so với đồng tiền của một Bên khác mà làm phát sinh vấn đề nghiêm trọng đối với việc áp dụng Chương 15 (Mua sắm chính phủ).

PHẦN I: Thông tin đấu thầu
Thông tin về mua sắm chính phủ được đăng tải trên những trang web dưới đây:
Quy định pháp luật: www.osce.gob.pe
Thông tin mua sắm hàng hóa và dịch vụ: www.seace.gob.pe
Thông tin về gói thầu hợp đồng BOT và hợp đồng nhượng quyền: www.proinversion.gob.pe
Hệ thống đăng ký nhà thầu quốc gia (RNP): www.rnp.gob.pe


PHẦN J: Biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi

Không có.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương