Nghệ an số: 1173/QĐ-ubnd. Cntải về 15.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.63 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN
Số: 1173/QĐ-UBND.CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vinh, ngày 13 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về sửa đổi. bổ sung một số điều của quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: uỷ quyền cho sở Công Thương thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 2: Sở Công Thương có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân và thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định; định kỳ 06 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Chủ tịch;

  • Các PCT UBND tỉnh;

  • CVP, Các PVP UBND tỉnh;

  • Lưu: VT, ptv (20).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hồ Đức Phớc


: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương