Nay ban hành bản "Quy định trật tự an toàn giao thông vận tải đường sông trên 3,2 km sông đào Hạ Lý"tải về 8.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.7 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 475 QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm1990


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Bản quy định trật tự an toàn giao thông vận

tải đường sông trên 3,2 km sông đào Họ Lý”

straight connector 3


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định 307/TT ngày 18/8/1959 Thủ Tướng Chính phủ (nay là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) về việc quy định những nguyên tắc cơ bản trong vận tải đường sông Quyết định 1286 QĐ/GTTB ngày 17/7/1989 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về điều lệ bảo vệ đường thuỷ nội địa và Chỉ thị 58CT/UB ngày 30/12/1989 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện Nghị định 203/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng;

Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 24/4/1990 của UBND thành phố với các ngành chức năng, các Đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã ven sông,có đại diện Vụ Quản Lý giao thông, Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải,Cục cảnh sát giao thông trật tự Bộ Nội vụ, Liên hiệp các Xí nghiệp quản lý giao thông đường thủy đã thống nhất biện pháp giải tỏa hành lang khu vực 3,2 km sông đào Hạ Lý;

Để tăng cường công tác trật tự an toàn giao thông đường thủy nhằm từng bước góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội bảo vệ tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản “Quy định trật tự an toàn giao thông vận tải đường sông trên 3,2 km sông đào Hạ Lý”.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường, xã ven 3,2 km sông đào Hạ Lý, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công An, Giám đốc Sở GTVT, Xây dựng, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã các, các phường, xã ven sông đào Hạ Lý, Xí nghiệp quản lý giao thông đường thủy 3 Giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm Hợp tác xã ở ven sông đào Hạ Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

  Nơi nhận:
- Bộ GTVT và Bưu điện, Bộ Nội vụ “để B/C”
- LH các XN:QLGTĐT (để phối hợp )
- Như điều 3”để thi hành”

- CV: GT, NC, XD, L ưu.T/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương