Mẫu Bản sao văn bảntải về 10.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích10.61 Kb.

Mẫu Bản sao văn bản   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ____________
Số: /…….

V/v………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

________________________


Hà Nội, ngày tháng năm 2007

Kính gửi: - …  • ….

  • ….

(Nội dung công văn)


 

  ./.
Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, .....A300CỤC TRƯỞNG

 (Chữ ký, dấu)Nguyễn Văn A

( A300 là Số bản sao)   


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC THỤC HIỆN SAO VĂN BẢN

 


SAO Y BẢN CHÍNH

 

Số: ..../SY .....


..........., ngày        tháng      năm 20...

  

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 

(Chữ ký, dấu)

 


 

 

Nguyễn Văn A


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương