Microsoft Word \320? S? 6 H\340 N?i 2022 in doctải về 163.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích163.44 Kb.
#54372
  1   2   3   4   5   6   7
ĐỀ SỐ 76
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021ĐỀ SỐ 76 
Câu 81: Một loài thực vật, xét 2 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể nào sau đây là thể một? 
A. DdEe. B. dEE. C. DDdEe. D. De. 
Câu 82: Phân tử nào sau đây là thành phần cấu tạo ribôxôm? 
A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ADN. 
Câu 83: Theo Đacuyn, đối tượng nào sau đây chịu tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên? 
A. Phân tử. B. Quần thể. C. Loài. D. Cá thể. 
Câu 84: Trong cấu trúc của opêron, vùng nào sau đây có trình tự nuclêôtit đặc thù để enzim ARN pôlimeraza 
bám vào thực hiện quá trình phiên mã? 
A. Vùng khởi động. B. Vùng vận hành. C. Vùng kết thúc. D. Vùng mã hóa. 
Câu 85: Cho chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Nhái → Rắn → Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, sinh 
vật nào là sinh vật sản xuất? 
A. Rắn. B. Châu chấu. C. Nhái. D. Lúa. 
Câu 86: Thành tựu nào sau đây không phải ứng dụng của công nghệ gen?
A. Tạo cừu sản sinh prôtêin người trong sữa. B. Tạo ra cây pomato là cây lai giữa khoai tây và cà chua. 
C. Tạo giống lúa “gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten.
D. Tạo giống cây bông có khả năng kháng sâu hại. 
Câu 87: Trình tự nào sau đây mô tả đúng các giai đoạn tiến hóa của sự sống trên Trái Đất? 
A. Tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa hóa học. 
B. Tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học → tiến hóa hóa học. 
C. Tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học. 
D. Tiến hóa hóa học → tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học. 
Câu 88: Mối quan hệ giữa các sinh vật nào sau đây thuộc quan hệ hội sinh? 
A. Hải quỳ và cua. B. Lươn biển và cá nhỏ. C. Cây nắp ấm và ruồi. D. Cá ép sống bám trên cá lớn. 
Câu 89: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng
xác định? 
A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Di - nhập gen. D. Đột biến. 
Câu 90: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Trong số các cây
lưỡng bội, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình thân cao? 
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 

tải về 163.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương