ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích16.4 Kb.
#22698
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 529/QĐ-KHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng cán bộ hướng dẫn sinh viên đạt giải nhất

Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên

của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012

________________________


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;

Căn cứ Hướng dẫn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ- KHCN ngày 24/6/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN);

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học sinh viên theo Quyết định số 4646/QĐ-KHCN ngày 28/12/2012 của Giám đốc ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho 4 cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện 4 công trình đạt giải nhất Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kèm theo Bằng khen, thưởng theo công trình cho các cán bộ hướng dẫn với mức thưởng: 2.000.000đ/1 công trình (Hai triệu đồng), trích từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ để tại Văn phòng ĐHQGHN.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Lưu: VT, KHCN, T10. (đã ký)


PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

CÓ CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI NHẤT

GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CỦA ĐHQGHN NĂM 2012 ĐƯỢC GIÁM ĐỐC ĐHQGHN KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số 529 /QĐ-KHCN ngày 23 tháng 02 năm 2013)


Stt

Họ và tên giảng viên

Đơn vị

1

PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

2

PGS.TS. Võ Thị Thương Lan

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3

TS. Vũ Anh Dũng

Trường Đại học Kinh tế

4

PGS.TS. Đoàn Đức Phương

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


Dánh sách gồm 4 giảng viên hướng dẫn 4 công trình đạt giải nhất
Каталог: Uploads -> file -> luumaianh@yahoo.com
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1175 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1176 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số : 1461 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1506 /tb-đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1857 /QĐ-ĐTĐh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
luumaianh@yahoo.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1876 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 16.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương