HỘI ĐỒng nhân dâNtải về 21.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21.12 Kb.
#1278


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU


Số: 12/2015/NQ-HĐND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tỉnh Cà Mau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 đã thảo luận và thống nhất,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tỉnh Cà Mau, với những nội dung như sau:

1. Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm 66 dự án có thu hồi đất với tổng diện tích đất cần thu hồi là 1.057,05 ha để thực hiện cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trong đó: dự án thu hồi đất năm 2015 chuyển tiếp là 21 dự án, với diện tích đất 408,06 ha; dự án thu hồi đất năm 2016 là 45 dự án, với diện tích đất là 648,99 ha.

a) 19 dự án thu hồi đất sử dụng vốn từ ngân sách cấp tỉnh cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích đất 24,52 ha.

b) 03 dự án thu hồi đất sử dụng vốn từ ngân sách cấp huyện cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích đất 3,80 ha.

c) 17 dự án thu hồi đất sử dụng vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương với diện tích đất là 280,28 ha.

d) 27 dự án thu hồi đất sử dụng từ vốn doanh nghiệp ứng trước chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, với diện tích đất là 748,45 ha.

2. Tổng mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 64.264.231.000 đồng, trong đó bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp năm 2015 là 46.923.100.000 đồng.

a) 19 dự án thu hồi đất có nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng 54.797.231.000 đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và vốn xổ số kiến thiết.

b) 03 dự án thu hồi đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng 9.467.000.000 đồng.

3. Thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trước khi thu hồi, gồm 07 dự án, với tổng diện tích đất là 5,21 ha.

(Kèm Danh mục dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất).

4. Trong quá trình thực hiện nếu có những trường hợp phát sinh cần phải điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất hoặc mức vốn ngân sách nhà nước bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội; CHỦ TỊCH

- Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- TT. Tỉnh Uỷ;

- UBND tỉnh;

- BTT. UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TT.HĐND, UBND huyện, tp;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Bùi Công Bửu

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

- Lưu: VT.
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 21.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương