HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh cà mautải về 17.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.32 Kb.
#1036


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

Số: 08/2014/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCà Mau, ngày 09 tháng 7 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Về danh mục tiêu chuẩn, định mức

trang bị cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 7 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã;

Xét Tờ trình số 40 /TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khoá VIII, kỳ họp thứ Chín đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí tổ chức Công an chính quy (gọi chung là Công an xã).

2. Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã được thực hiện trong mức khung quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã.

Căn cứ nhu cầu thực tế của từng đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trang bị phương tiện làm việc và phương tiện giao thông để Công an xã hoạt động có hiệu quả.

3. Nguyên tắc trang bị, sử dụng: Đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm, hợp lý, đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với khả năng, điều kiện ngân sách của địa phương trong từng giai đoạn. Trong đó, căn cứ lộ trình xây dựng Trụ sở làm việc của Công an xã để ưu tiên trang bị đối với những đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới và những xã đặc biệt khó khăn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu của Công an xã.

Đối với những đơn vị đã được trang bị trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng mới được trang bị thay thế.

4. Kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước cấp tỉnh đảm bảo, được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của Công an tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2014./.


Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);

- TT. Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh;

- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TT. HĐND, UBND huyện, tp;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;

- Lưu: VT.CHỦ TỊCH


Bùi Công BửuКаталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 17.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương