vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/215842298DDDC996472571EC00131663/$file
  H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/337ECB2AB9C32C46472570B9002BC241/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/97E0C11298FDDFE5472572FF002ED8EE/$file
  VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C99EB2BF3B5957D7472572FF002D6573/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/F9E5833A0E47BB27472575C9005B572B/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/99A956A26BF872FE472571ED0006D5F5/$file
  H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/AEAF77A30A6BE558472570AF000979B4/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DDC72C2C82DBBA414725746D000ECFC0/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/85008600E5C0AEBC472574CC003A0977/$file
  Phủ Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2008
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/AADE43C6EC429ED1472576630011E4B1/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/D3168F33B38D564A4725725D002826F2/$file
  TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/522F17509405571B472570AD002B1F63/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban/vanban.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/476D6DA8BD049C4547257BD10055CC8C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/41B049D355604B26472576940041F90E/$file
  Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4688CEB33D2F29F84725747B000E97FB/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/1410E010889CAC51472575EB00354A6B/$file
  Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/7B4C9E262E412DCF472575F800113255/$file
  Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C838B0D94B499A14472570AF000CA593/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4E5FFC0112F48F5B4725700D0032D59D/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/D481FB0E180D6B7E4725700D0032D5A1/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/77670F63AB828BE84725700D0032D359/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩ việt nam tỉnh long an độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DD6F75D5EBB83861472574A50010D16C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1552/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/1483F44498D1E4BE4725700D0032D59A/$file
  TỈnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/D8591708A7C9D7E347257690000ED1F1/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/B5D8EA1BE3D9BBEE472574A50010535B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1786/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/A20778D8C9A1C9EE472570A00030F4D1/$file
  UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/3C259B62B711FFFB472571ED0029CD9D/$file
  Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FF82FE804197B3E2472576070013AF54/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2001 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/EA46FBF06BF25C6E4725763A000947B3/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 2010
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4F71CA302CC2DE6B472573940031D678/$file
  Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/6C979A4771CC4E1C47257694000B94A5/$file
  V/v phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DF0FC5CE822FBC3B47257417000DCD72/$file
  Căn cứ Chương trình hành động số 13-ctr/tu ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Tỉnh uỷ Quảng Bình thực hiện Nghị quyết 09-nq/tu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/D207024F1CC8094D472571EE001135CD/$file
  Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/880E1CCF4CF10D0E472579E60013BF35/$file
  Hà Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FB3A96BCE661E6E44725741E0033CCB5/$file
  V/v hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4E94AF45A9F6543A4725742000343CB5/$file
  Năm trăm bảy sáu nghìn năm trăm bốn tám phẩy hai bốn ki lô gam
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/7C6C2BE5A9572D7B4725773E0004F0D0/$file
  Phủ Lý, ngày 02 tháng 6 năm 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/ACA561801D242326472575930033E28C/$file
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp, ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/9FFCC4C4E27C1FC54725709F0016A0E0/$file
  Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/1440A95CB1D7BF5F472572570026F21A/$file
  Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/9FA20347F2895BD6472577EA000B6DCC/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/12CA549CF73B47BB4725725900301C99/$file
  C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C8569CCB0EBA56C0472570AF000515F3/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 772/QĐ-ub
vbpq_hanam.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/F76BC735AFF8FDF04725777D002D79D8/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/BE61E94C9B3E7E0D472570A6000DB8E7/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hóA - số: 824 /2005/QĐ-ub
vbpq_longan.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FBA059DD5A9EB4F84725700D0032D480/$file
  Ñy ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh long an §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/9CCC960CB5E81D4A472570A8001050D7/$file
  Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C86977D2BA142430472570AF0008825F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 918 /QĐ-ub
vbpq_thanhhoa.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/95DEA6FC32AC049F472576A00027D983/$file
  Sè: 4776 /Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009 QuyÕt ®Þnh
directory vbpq thanhhoa.nsf 3a5945b93d06153047256f9600295f11  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương