Danh mục I văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực pháp luậttải về 29.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích29.24 Kb.
DANH MỤC I

Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1137/QĐ-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

1

Quyết định

BTCCBCP

Quyết định số 58-QĐ/TCCP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ ban hành Danh mục 1 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

58-QĐ/TCCP

17/3/1995

2

Quyết định

Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2003-2005.

28/2003/QĐ-BNV

11/6/2003

3

Thông tư

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương.

25/2004/TT-BNV

19/4/2004

4

Quyết định

Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2008.

112/2005/QĐ-BNV

01/11/2005

5

Thông tư

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân.

21/2005/TT-BNV

01/02/2005

6

Thông tư

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

74/2005/TT-BNV

26/7/2005

 

DANH MỤC II

Thông tin liên tịch do bộ nội vụ chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1137/QĐ-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

1

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giản biên chế.

60/2003/TTLT-BNV-BTC

25/9/2003

2

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước.

03/2003/TTLT-BNV-BTC

17/2/2003

3

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 1130-CP ngày 20/6/1975 của HĐCP, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của HĐBT.

01/2006/TTLT-BNV-BTC

15/9/2006

4

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

02/2006/TTLT-BNV-BTC

15/9/2006

5

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/01/2008 đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp.

05/2007/TTLT-BNV-BTC

10/12/2007

6

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

06/2007/TTLT-BNV-BTC

28/12/2007

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương