Câu hỏi trả LỜi ngắn nêu những cơ sở lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?tải về 19.91 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2023
Kích19.91 Kb.
#55107
  1   2   3   4   5
CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN VÀ TỰ LUẬN


CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN
1. Nêu những cơ sở lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?
Chủ nghĩa Mác – Lênin; giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại


2. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.


3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tôn vinh Hồ Chí Minh là?
Anh hùng dân tộc vĩ đại


4. Năm 1919, thay mặt người dân VN yêu nước tại Pháp , Nguyễn Ái Quốc gửi Hội nghị Véc-xây văn bản gì?
Bản yêu sách của nhân dân An Nam


5. Quốc tế Cộng sản còn có tên gọi khác là gì?
Quốc tế III hoặc Đệ tam quốc tế


6. Trong những tiền đề lý lụận, tiền đề nào quyết định bước phát triển mới về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
Chủ nghĩa Mác- Lênin


7. Các văn kiện do Hồ Chí Minh khởi thảo và thông qua tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam được coi là?
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam


8. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.


9. Trong Chánh cương vắn tắt của Đảng (năm 1930), Hồ Chí Minh xác định mục tiêu chính trị của Đảng ta là gì?
Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập


10. Đối tượng của cách mạng thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh là?
Chủ nghĩa thực dân và bọn tay sai phản động


11. Con đường cứu nước của HCM đã gắn độc lập dân tộc với điều gì ?
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội


12. Trình tự giải phóng dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh là?
Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp (giai cấp công nhân), giải phóng xã hội, giải phóng con ngườitải về 19.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương