CÔng ty cổ phần xây dựng 565 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 56.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích56.33 Kb.
#23137

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------&--------------Số: 04 BB -ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2010


BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng 565 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2009;

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng 565

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400103880 đăng ký thay đổi lần thứ ba do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 08/01/ 2010

Trụ sở chính: Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 08 h 00’ ngày 29 tháng 4 năm 2010

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng 565, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thành phần tham dự đại hội:

 • Cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng 565 có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

 1. Khai mạc đại hội

 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08 h00’ ngày 29/4/2010 như sau:

 • Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.504.644 cổ phần (Hai triệu năm trăm linh bốn nghìn, sáu trăm bốn bốn cổ phần);

 • Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng 565 có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (ngày 19/4/2010) ;

 • Tổng số cổ đông tham dự: 61 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.137.509 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 61 người;

+ Cổ đông ủy quyền: 0 người.


 • Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần xây dựng 565 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

 1. Bầu Chủ tọa Đại hội , thư ký và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

 1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

 • Chủ tọa:

+ Ông Nguyễn Mạnh Toàn- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội

 • Thư ký Đại hội:

+ Ông Trịnh Văn Tấn

 • Ban kiểm phiếu:

+ Ông Đinh Ngọc Kiên - Trưởng ban

+ Ông Trần Nhân Ái - Thành viên

+ Ông Nguyễn Khắc Hân - Thành viên


 • Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

IV. Các nội dung chính của Đại hội:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty - thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2009 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2009

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty : 206,985 tỷ đồng

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 193,376 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 6,070 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước : 11,346 tỷ đồng

- Giá trị tìm việc làm mới : 201,676 tỷ đồng

- Đầu tư tăng năng lực SX : 8,038 tỷ đồng

* Kế hoạch SXKD năm 2010

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty : 260 tỷ đồng

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 223 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 7,985 tỷ đồng 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt

Ông Trịnh Văn Hải – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2009 của Công ty cổ phần xây 565 được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009:

Tiếp đó đại hội đã được nghe ông Trịnh Văn Hải – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009, cụ thể như sau:

* Tổng lợi nhuận trước thuế : 6,070 tỷ đồng

* Thuế thu nhập doanh nghiệp : 759 tỷ đồng

* Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.311tỷ đồng

- Trích quỹ Dự phòng tài chính : 3,40% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 14,30% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 3,40% Lợi nhuận sau thuế

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ cổ tức : 78,90% Vốn điều lệ 1. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010:

Ông Nguyến Mạnh Toàn – Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty thay mặt HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội về kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2010, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

  • Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 7,985 tỷ đồng

  • Tổng lợi nhuận sau thuế toàn Công ty : 5,988 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức : 16,5% Vốn điều lệ

- Trích quỹ dự phòng Tài chính : 3,4% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ dự phòng khen thưởng, phúc lợi : 3,5% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 3,4% Lợi nhuận sau thuế 1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010:

Ông Nguyến Mạnh Toàn – Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty trình xin ý kiến Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/ tháng

- Uỷ viên Hội đồng quản trị : 3,5 triệu đồng/ tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 3. triệu đồng/ tháng

- Uỷ viên Ban kiểm soát : 2. triệu đồng/ tháng


 1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Trần Đăng Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày báo cáo của Ban kiểm soát trong công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009. Đại hội nhất trí thông qua.

 1. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Trịnh Văn Hải - trình bày kết quả tăng vốn Điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2010 với một số nội dung chính sau:

* Kết quả thực hiện tăng vốn Điều lệ năm 2009:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của công ty lên 40 tỷ. Tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Thị trường Chứng khoán không ổn định do vậy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ không thực hiện được mà chỉ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với phần vốn Nhà nước 100% và 50% cho cổ đông khác với tổng vốn tăng thêm : 2.801 triệu, nâng tổng vốn Điều lệ 22,605 tỷ lên 25,406 tỷ.

* Phương án phát hành cổ phiếu tăng năm 2010- Mục đích phát hành

 • Huy động làm vốn đối ứng trong dự án vay tín dụng Ngân hàng, đầu tư tài sản cố định tăng năm lực thi công của Công ty CP xây dựng 565 năm 2010.

 • Bổ sung vốn lưu động để giảm bớt áp lực vốn vay, tăng khả năng chủ động về vốn.

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ:

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ được thực hiện làm hai đợt như sau:Đợt 1: Trả cổ tức năm 2009 trả bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 16,49% bằng 419.071 cổ phần tương ứng với 4.190.710.000 đồng ( Bốn tỷ, một trăm chín mươi triệu, bảy trăm mười ngàn đồng chẵn), mệnh giá 10.000 đồng/CP. Xử lý cổ phiếu lẻ: Hiện tại cổ phần của các cổ đông đang có số lẻ Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 cộng với phần cổ phiếu thực tế của các cổ đông, tổng cộng cổ phần lẻ nhỏ hơn 100 cp, Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.

Đợt 2: Phát hành bán ra bên ngoài

Khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Thời gian, địa điểm và đơn vị thực hiện:

Thời gian thực hiện:

- Đợt 1: Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và tăng vốn. và báo cáo UBCKNN

- Đợt 2: Thời gian cụ thể sẽ trình các Cổ đông sau.

Ủy quyền phát hành lần 2: Khi điều kiện thị trường thuận lợi Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty CP xây dựng 565 lập phương án phát hành chi tiết, xác định khối lượng, thời điểm phát hành lấy ý kiến của các Cổ đông, triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2010 sao cho có lợi nhất cho Công ty, cổ đông và người lao động.

V . Ý kiến đóng góp và thảo luận:

Đại hội nhất trí các báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và kế toán trưởng, không có ý kiến khác 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ngọc Toàn và phê duyệt việc bổ nhiệm ông Mai Ngọc Kiên là thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung:

Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Chủ tịch HĐQT đọc quyết định số 09 ngày 26/4/2010 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tại Công ty cổ phần xây dựng 565 theo đó: Ông Mai Ngọc Kiên thay thế ông Lê Đức Thắng quản lý 402.647 cổ phần, tương ứng với 4.026.470.000 đồng.

Đại hội thông qua đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ngọc Toàn và phê duyệt việc bổ nhiệm ông Mai Ngọc Kiên là thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung, thay thế cho ông Phạm Ngọc Toàn. 1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Các quyết định đã được thông qua:

     1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

     1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009 và kế hoạch tài chính năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

     1. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý

     1. Thông qua phương án đầu tư tăng năng lực sản xuất năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

     1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý

     1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

     1. Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và phê duyệt bổ nhiệm thành viên HĐQT mới bổ sung

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

 • Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

 • Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

 • Ông Nguyễn Mạnh Toàn - thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h50’ ngày 29/04/2010. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần xây dựng 565 kết thúc vào hồi 11h50’ cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

( Đã ký )

Trịnh Văn Tấn
( Đã ký )

Nguyễn Mạnh Toàn


BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Đinh Ngọc Kiên : ( Đã ký )

Thành viên: Trần Nhân Ái : ( Đã ký )

Thành viên: Nguyễn Khắc Hân: ( Đã ký )

tải về 56.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương