CÔng đOÀn giáo dụCtải về 23.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích23.63 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH NINH BÌNHCÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC


Số: 94/CĐGD

V/v Báo cáo, tự đánh giá chấm điểm

xếp loại tiêu chí thi đua năm học 2015-2016CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNinh Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố;

- Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.


Căn cứ Lịch trình hoạt động Công đoàn ngành năm học 2015 - 2016;

Căn cứ Công văn số 1198/SGD ĐT-VP, ngày 25/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt- Học tốt” và xét khen thưởng năm học 2015 – 2016.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả, tự đánh giá, chấm điểm xếp loại tiêu chí thi đua năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả: Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương năm học 2015 -2016 căn cứ nội dung Biểu 11 kèm theo Công văn số 1198/ SGDĐT-VP, ngày 25/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt- Học tốt” và xét khen thưởng năm học 2015 - 2016.


2. Báo cáo cần đánh giá những ưu điểm đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, có số liệu minh chứng cho các nội dung của tiêu chí.

3. Bảng chấm điểm ghi tóm tắt nội dung kết quả đã thực hiện, tương ứng với phần điểm tự chấm của nội dung từng tiêu chí.

4. Sau khi tổng hợp kết quả báo cáo của các đơn vị, Công đoàn ngành tổ chức hội nghị để bình xét thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành yêu cầu Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện; đồng thời nộp báo cáo kèm theo bảng tự chấm điểm về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 20/5/2016(01 bản theo đường công văn, 01 bản qua Email: congdoannb@gmail.com)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; ( qua website của Sở)

- Sở GDĐT;( để phối hợp)

- Thường trực CĐN; ( để chỉ đạo)

- Lưu VPCĐN. M/5.


TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh


Biểu 11
LĨNH VỰC CÔNG TÁC: THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG,

PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC THAM MƯU VỚI CẤP UỶ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số 1198/SGDĐT-VP ngày 25/11/2015 của Sở GD&ĐT)
1. Triển khai học tập và thực hiện (2điểm)

- Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Xây dựng thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (0,5điểm)

- Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 ở địa phương và đơn vị; đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.(0,5điểm)

- Tiếp tục thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. (0,5điểm)

- Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong giai đoạn mới (0,5điểm)

2. Phát động các phong trào thi đua ở đơn vị, trường học theo các chủ đề trong năm học (2điểm)

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học như: Khai giảng năm học mới, kỷ niệm ngày 20/10; 20/11; 22/12; 8/3; 26/3; 19/5…(0,5 điểm)

- Có đánh giá, xếp loại, sơ kết, tổng kết, tôn vinh khen thưởng. (0,5 điểm)

- Có giải pháp thực hiện hiệu quả việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. (0,5 điểm)

- Giải quyết những vấn đề của giáo dục trong đơn vị, trường học gây bức xúc trong dư luận xã hội, địa phương.(0,5 điểm)

3.Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (2điểm)

- Tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào(0,5điểm)

- Tổ chức học tập nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo các cấp học. (0,5điểm)

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện các nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của đơn vị. (0,5điểm)

- Đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2016.(0,5 điểm)

4. Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương (2điểm)

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, của Ngành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong đơn vị.(0,5 điểm)

- Ổn định hoạt động giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (0,5 điểm)

- Xây dựng quy chế, ban hành văn bản của nhà trường, địa phương về các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và người lao động (0,5 điểm)

- Thực hiện các chế độ, chính sách của nhà trường, của địa phương để hỗ trợ giáo dục và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong đơn vị, trường học.(0,5 điểm).

5.Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động (2điểm)

- Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” (0,5 điểm)

- Cuộc vận động quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2015 - 2016

+ Công tác tuyên truyền nội dung cuộc vận động (0,5điểm)

+ Kết quả thực hiện cuộc quyên góp, hỗ trợ (0,5điểm)

- Các cuộc vận động, phong trào thi đua khác của ngành (0,5 điểm).Ghi chú:

- Bảng tự chấm điểm của đơn vị nộp cùng với báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí: Thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương năm 2015 - 2016


- Báo cáo kết quả: Thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và bảng tự chấm điểm của đơn vị phải có dấu và chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐGD các cấp.

- Căn cứ lịch trình công tác, Công đoàn ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại kết quả thực hiện tiêu chí thi đua của các đơn vị năm học 2015 - 2016./.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương