CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.26 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:….........../QĐ-ĐHKT-TCHC TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Quy trình Quản lý thu, chi học phí
của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17/6/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành Quy trình Quản lý thu, chi học phí của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

Điều 2. Quy trình này quản lý các hoạt động liên quan đến việc thu học phí, chi trả học phí đối với người học tại UEH (không bao gồm các khoản thu của người học tại các đơn vị liên kết tại chức theo hợp đồng đã ký kết với UEH và các khoản phí được tổ chức thu tại các đơn vị quản lý đào tạo).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, các trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG


- Như Điều 3;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Ban ISO-UEH;

- Lưu: VT, HCTH.GS.TS. Nguyễn Đông Phong
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương