CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 39.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích39.76 Kb.
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 656/HD.LĐLĐ Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2011HƯỚNG DẪN

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA

GIỎI VIỆC NƯỚC- ĐẢM VIỆC NHÀ”


Căn cứ vào công văn số 1270/HD-TLĐ, ngày 5/8/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động.

Căn cứ vào Qui định số 479/QĐ.LĐLĐ, ngày 9/8/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ “về việc khen thưởng của Công đoàn thành phố Cần Thơ”.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn cụ thể việc khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động thành phố Cần Thơ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1. Tập thể:

- Ban Nữ công Công đoàn cơ sở.

- Ban Nữ công Công đoàn cấp trên cơ sở.

- Ban Nữ công quần chúng Liên đoàn Lao động thành phố.2. Cá nhân:

Đoàn viên Công đoàn là Nữ công nhân viên chức lao động thành phố.II. NỘI DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐỂ XÉT KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC- ĐẢM VIỆC NHÀ”:

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

- Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, thành đạt; Thực hiện tốt chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.

- Tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn và Ban Nữ công Công đoàn các cấp phát động.

- Có những sáng tạo trong việc chỉ đạo, triển khai phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1/. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ, Bằng khen của Ban Chấp hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

1.1-. Tập thể

- Tập thể có tỷ lệ nữ CNVCLĐ chiếm 40% tổng số CNVCLĐ.

- Đơn vị có phát động, tổ chức cho 95% nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, có sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào.

- Có từ 80% nữ CNVCLĐ trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” các cấp.

- Đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến” trở lên, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc của năm đề nghị.

- Không có nữ CNVCLĐ vi phạm các hình thức kỷ luật. Hàng năm không có nữ CNVCLĐ sinh con thứ 3 và không có cá nhân vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn và Ban Nữ công Công đoàn cấp trên phát động.

- Là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai, chỉ đạo phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, được Công đoàn cấp trên trực tiếp bình chọn, đề nghị; Liên đoàn Lao động thành phố xét và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen

+ Đề nghị Cờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tập thể có ít nhất 2 năm liền được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Trung ương tặng Cờ, Bằng khen (trong đó phải có 1 lần được tặng Cờ).

+ Đề nghị Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tập thể có ít nhất 2 năm liền được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen.1.2- Cá nhân:

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc Đoàn viên công đoàn xuất sắc. Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến cải tiến đạt giá trị cao.

- Gia đình được công nhận “Gia đình Văn hóa”, nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn và Ban Nữ công phát động.

- Là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” và đã được các Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tặng Bằng khen liên tục 2 năm liền. Được tập thể nữ nơi làm việc tín nhiệm, bình chọn, đề nghị; Liên đoàn Lao động thành phố xét và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2/. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ, Bằng khen, Giấy chứng nhận của Ban Chấp hành của LĐLĐ TP Cần Thơ:

2.1- Đối với tập thể:

- Tập thể có tỷ lệ nữ CNVCLĐ chiếm 30% trên tổng số CNVCLĐ

- Đơn vị có phát động, tổ chức cho 90% nữ CNVCLĐ (Khối hành chính sự nghiệp), 70 % nữ CNVCLĐ (Khối doanh nghiệp) đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”.

- Có từ 70% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” các cấp.

- Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc của năm đề nghị.

- Không có nữ CNVCLĐ vi phạm các hình thức kỷ luật. Hàng năm không có nữ CNVCLĐ sinh con thứ 3 và không có cá nhân vi phạm Luật Giao thông.

- Đơn vị có phát động, tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, có sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào.

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn và Ban Nữ công Công đoàn cấp trên phát động.

- Là tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”. Có ít nhất 2 năm liền được Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tặng Bằng khen hoặc giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý

2.2- Đối với cá nhân.

- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

- Gia đình được công nhận “Gia đình Văn hóa”, nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Nữ CNVCLĐ đang ở chung với gia đình thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình, góp phần xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn và Ban Nữ công phát động.

- Được tập thể nữ nơi làm việc tín nhiệm, bình chọn.

- Là người tiêu biểu trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” và đã được các Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tặng Bằng khen hoặc giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý liên tục 2 năm liền.3/. Số lượng được tặng Bằng khen, giấy chứng nhận.

3.1- Cờ, Bằng khen Tổng Liên đoàn:

* Cờ tập thể: qui định tại mục 9.2- Qui định số 479/QĐ.LĐLĐ, ngày 9/8/2011 của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Cần Thơ. (Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng không quá 1 Cờ cho phong trào thi đua “Hai giỏi”)

* Bằng khen tập thể và cá nhân : qui định tại mục 9.4- Qui định số 479/QĐ.LĐLĐ, ngày 9/8/2011 của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Cần Thơ. (Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng không quá 5 Bằng khen cho phong trào thi đua “Hai giỏi”)

3.2- Cờ, Bằng khen LĐLĐ thành phố cho tập thể và cá nhân:

* Cờ: Số lượng Cờ chuyên đề được qui định tại mục 16.2 - Qui định số 479/QĐ.LĐLĐ, ngày 9/8/2011 của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Cần Thơ. (Liên đoàn Lao động thành phố tặng không quá 2 Cờ cho phong trào thi đua “Hai giỏi”)

* Bằng khen: Số lượng khen Bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố được qui định tại mục 16.3 và 16.4- Qui định số 479/QĐ.LĐLĐ, ngày 9/8/2011 của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Cần Thơ.

* Giấy chứng nhận “Hai giỏi” của LĐLĐ thành phố:

- Tập thể:

+ Khu vực hành chính: 10% trên tổng số Ban Nữ công CĐCS

+ Khu vực sự nghiệp công lập, sự nghiệp ngoài công lập, khu vực sản xuất kinh doanh : 15% trên tổng số Ban Nữ công

- Cá nhân:

+ Khu vực hành chính: 7% trên tổng số nữ đoàn viên Công đoàn

+ Khu vực sự nghiệp công lập, sự nghiệp ngoài công lập, khu vực sản xuất kinh doanh : 15% trên tổng số nữ đoàn viên Công đoàn

*Lưu ý:

+ Đối với cá nhân và tập thể chỉ được quyền đề nghị 1 hình thức khen (khen chuyên đề Nữ công hoặc khen toàn diện của Công đoàn; Bằng khen hoặc giấy chứng nhận).

+ Đối với tập thể, chỉ khen tập thể Ban nữ công CĐ cấp trên cơ sở, Ban nữ công CĐCS không khen Tổ Nữ công.

+ Chỉ xét khen thưởng đối với những đơn vị có đăng ký thi đua đầu năm và đạt vững mạnh xuất sắc của năm đề nghị.

+ Nữ CNVCLĐ nghỉ sinh con trong diện (Con thứ nhất và thứ hai), sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt “Gia đình văn hoá” vẫn được xét tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

3. Hồ sơ khen thưởng:

- Tờ trình của Ban Thường vụ LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP Cần Thơ và các Công đoàn Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Danh sách đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng (Theo mẫu gởi kèm)

- Nếu đơn vị đề nghị khen thưởng từ 10 trường hợp trở lên, ngoài danh sách bằng văn bản, yêu cầu các đơn vị gửi email danh sách đề nghị và tóm tắt thành tích (sử dụng bảng mã Unicode, Font chữ Times New Roman) về Ban Tuyên giáo- Nữ công theo địa chỉ: “ nucong@ldldct.org.vn

- Hồ sơ khen thưởng gởi về Ban Tuyên giáo- Nữ công LĐLĐ thành phố trước ngày 15/12 hàng năm. Đối với ngành Giáo dục thì hồ sơ khen thưởng gởi trước ngày 30/7 hàng năm.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/. Đối với LĐLĐ thành phố.

- Ban Tuyên giáo- Nữ công có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Ban Chính sách Pháp luật theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phong trào; hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Hai giỏi” và tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động thành phố xem xét.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào; biểu dương khen thưởng các tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

2/. Đối với Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Công đoàn các cấp cụ thể hoá tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với đối tượng nữ CNVCLĐ và đặc điểm của từng ngành, địa phương và cơ sở. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phát động thi đua, đăng ký thực hiện phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn các cấp xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn, tỷ lệ khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của đơn vị mình.

- Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, Công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, để Ban Chuyên đề tham mưu với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố xem xét, giải quyết.

- Văn bản này được áp dụng khen thưởng hàng năm cho Ban Nữ công Công đoàn các cấp (Nếu có thay đổi Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ sẽ có văn bản hướng dẫn).
TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- BNC TLĐVN. (đã ký)

- Các đ/c UVTV LĐLĐ TPCT

- BNC CĐ các cấp. Nguyễn Văn Sanh- Lưu: VP, TG-NC; Web


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương