Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bản thỏa thuậN ĐIỂM ĐẤUtải về 15.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích15.04 Kb.
#53809
BIÊN BẢN ĐẤU NỐI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐIỂM ĐẤU

 • Căn cứ hợp đồng cho thuê nhà xưởng Số:…… ký ngày … tháng… năm … giữa Công ty … và Công ty ….

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….
Tại văn phòng ….
Chúng tôi gồm có:

 1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY …

  Người đại diện:

  Ông … Chức vụ: …

  Địa chỉ:  Điện thoại:

  fax:

  Mã số thuế:
 2. CÔNG TY …

Người đại diện:

Ông … Chức vụ: …

Địa chỉ:Điện thoại:


Mã số thuế:
Hai bên thống nhất với nội dung sau:

 1. Điểm đấu nối nước thải của Công ty … như sau:

 • Điểm đấu nước thải:

+ Số lượng: … điểm.
+ Vị trí: Điểm đấu nối thoát nước thải được đấu vào hệ thống thoát nước thải Công ty …(Có sơ đồ kèm theo).

 1. Cống thoát nước của công ty … trước khi xả vào hệ thống thu gom nước thải của công ty … phải có lưới chắn rác.

 2. Công ty … phải đấu nối hệ thống thoát nước thải theo đúng biên bản thỏa thuận. Nếu có sự thay đổi hoặc phát sinh các điểm thoát nước khác trong quá trình vận hành sản xuất thì Công ty … phải thông báo cho Công ty … và phải được chấp thuận bằng văn bản của Công ty ….

 3. Điểm đấu nối xả nước thải của Công ty … vào hệ thống thu gom nước thải của Công ty … nếu có sự thay đổi phát sinh thì Công ty … chịu toàn bộ chi phí.

 4. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.


ĐẠI DIỆN


ĐẠI DIỆNtải về 15.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương