Căn cứ Nghị định số 96/cp ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động Thương binh và Xã hộitải về 15.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích15.66 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 727-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Cục Thương binh, Liệt sĩ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Nay thành lập Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở Vụ Chính sách thương binh và liệt sĩ để giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về lĩnh vực công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở đóng tại thành phố Hà Nội.Điều 2. Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ về lĩnh vực công tác thương binh, liệt sĩ và người có công để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền.

3. Trình Bộ ban hành hoặc Cục ban hành theo thẩm quyền các thủ tục xác nhận, các định mức, tiêu chuẩn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ về lĩnh vực công tác liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công theo quy định của pháp luật. Tổ chức việc lưu giữ hồ sơ, thống kê số lượng, sự thay đổi của các đối tượng này.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc chi trả các chế độ ưu đãi người có công.

5. Tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo việc xây dựng và quản lý, trưng tập mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tượng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ trong cả nước.

6. Chỉ đạo các địa phương trong việc xây dựng và quản lý các cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh và người có công.

Trực tiếp quản lý một số cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục vụ chức năng, đối với thương binh, bệnh binh và người có công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

8. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất của Cục theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công như sau:

1. Cục có một Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

Cục trưởng và các Phó cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Cục trước Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó cục trưởng giúp Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cục có Văn phòng và một số Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

3. Một số cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng đối với thương binh, bệnh binh và người có công.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về tổ chức, biên chế làm công tác thương binh, liệt sĩ và người có công thuộc cơ quan lao động - thương binh và xã hội ở địa phương.Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 425/TTg ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


 

Phan Văn Khải

(Đã ký)


 
: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương