Chủ ĐỀ 01: TỔng hợp tính chất hóa học của phi kim và HỢp chấT 11. Chủ đề sulfur và hợp chất Dạng 1: Chuỗi phản ứng hóa học cơ bảntải về 77.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích77.9 Kb.
#53805
11. Chủ đề SULFUR và hợp chất
CHỦ ĐỀ 01: TỔNG HỢP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT
11. Chủ đề SULFUR và hợp chất
Dạng 1: Chuỗi phản ứng hóa học cơ bản
Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Lời giải chi tiết:
(1) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2.
(2) SO2 + 2KOH →K2SO3 + H2O.
(3) K2SO3 + 2HCl →2KCl + SO2 + H2O.
(4) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O.
(5) S + H2 H2S.
(6) H2S + NaOH →NaHS + H2O.
Câu 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
S H2S SO2 H2SO4 FeSO4 Fe2(SO4)3 FeCl3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3
Lời giải chi tiết:
(1) S + H2 H2S.
(2) 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O
(3) SO2 + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4
(4) H2SO4 + FeO →FeSO4 + H2O
(5) 6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3
(6) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4
(7) FeCl3 + 3AgNO3 →Fe(NO3)3 + 3AgCl
(8) Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3


Câu 3: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
H2S S SO2 NaHSO3 Na2SO3 SO2 S
Lời giải chi tiết:
(1) 2H2S + O2 → 2S + 2H2O
(2) S + O2 SO2
(3) SO2 + NaOH → NaHSO3
(4) NaHSO3 + NaOH →Na2SO3 + H2O
(5) Na2SO3 + 2HCl →2NaCl + SO2 + H2O
(6) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O
Câu 4: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
H2S S FeS H2S SO2 H2SO4 CuSO4
Lời giải chi tiết:
(1) 2H2S + O2 → 2S + 2H2O
(2) S + Fe FeS
(3) FeS + 2 HCl →FeCl2 + H2S
(4) 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O
(5) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
(6) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O
Câu 5: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Quặng pirit sắt Khí sunfurơ Lưu huỳnh Khí hiđro sunfua Khí sunfurơ Natri hiđrosunfit Natri sunfit Khí sunfurơ Lưu huỳnh trioxit Axit sunfuric Khí sunfurơ.
Lời giải chi tiết:
(1) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
(2) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O
(3) S + H2 H2S
(4) 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O
(5) SO2 + NaOH NaHSO3
(6) NaHSO3 + NaOH Na2SO3 + H2O
(7) Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2 + H2O
(8) 2SO2 + O2 2SO3
(9) SO3 + H2O H2SO4
(10) H2SO4 + CaSO3 CaSO4 + H2O + SO2
tải về 77.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương