Cục khuyến nông và khuyến lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản riêngtải về 10.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.28 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 346/TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về nhiệm vụ quyền hạn cục khuyến nông

và khuyến nông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 13/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ ban hành bản quy định về công tác khuyến nông;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục khuyến nông và khuyến lâm là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về trồng trọt (trừ trồng rừng), chăn nuôi và chủ trương về công tác khuyến nông và khuyến lâm của Chính phủ.

Cục khuyến nông và khuyến lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản riêng.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Căn cứ vào Nghị định 13/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định về công tác khuyến nông, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Cục khuyến nông và khuyến lâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)
Phan Văn Khải

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương