Cử thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tội phạm; phòng, chống aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâmtải về 13.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích13.94 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
Số: 419/QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Cử thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tội phạm;

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Xét đề nghị của Công an tỉnh (Cơ quan thường trực) tại Tờ trình số 83/TTr-PV11 ngày 09/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm:

1. Trưởng Ban:

- Ông Nguyễn Bật Khách, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Các Phó trưởng Ban:

- Ông Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Đoàn Văn Hoà, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Hoàng Văn Bào, Giám đốc Sở Y tế.

- Mời ông Bùi Văn Nho, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

3. Các Uỷ viên:

- Ông Lê Thanh Ngọc, Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Doãn Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Duy Hy, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

- Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

- Mời các ông, bà sau đây làm Uỷ viên:

+ Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Ông Cao Hưng Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

+ Bà Nguyễn Thị Thảnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

+ Ông Cao Xuân Hồng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

+ Ông Nguyễn Văn Phán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm Uỷ viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1638/QĐ-UB ngày 14/7/2004 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở,  ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.


 

 


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Cường

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương