Độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhâNtải về 29.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích29.47 Kb.
C
Mẫu số: 05/KK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)
ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế

từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ][01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………………....…


[03] Mã số thuế:-

[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................

[05] Điện thoại:…………….. [06] Fax:………...………. [07] Email:………..………..

A. THU NHẬP CHỊU THUẾ (TNCT) TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TRẢ CHO CÁ NHÂN CƯ TRÚ:

I. Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động:

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền (vnđ)

1

Tổng TNCT trả cho cá nhân

[08]
2

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế

[09]
3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[10]
II. Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động:

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền (vnđ)

1

Tổng TNCT trả cho cá nhân

[11]
2

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế

[12]
3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[13]
B. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TRẢ CHO CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ:

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng/Số tiền

1

Tổng số cá nhân nhận TNCT

[14]

Người
2

Tổng TNCT trả cho cá nhân

[15]

VNĐ
3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[16]

VNĐ
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
............ , ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP


Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


: Tax%20Forms%20Library
Tax%20Forms%20Library -> Độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai thuế thu nhập cá nhâN
Tax%20Forms%20Library -> Độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhâN
Tax%20Forms%20Library -> 13/kk tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/tt-btc ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Tax%20Forms%20Library -> Độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn bảN ĐỀ nghị giảm thuế thu nhập cá nhâN
Tax%20Forms%20Library -> GIẤy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhâN
Tax%20Forms%20Library -> C mẫu số: 20/txn-tncn
Tax%20Forms%20Library -> BẢn kê khai về ngưỜi tàn tật không có khả NĂng lao đỘNG
Tax%20Forms%20Library -> BẢn cam kết kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)
Tax%20Forms%20Library -> BẢn kê khai về ngưỜi phải trực tiếp nuôi dưỠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương