BÁo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 487/ct-ttg ngày 03/7/1997tải về 35.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích35.45 Kb.
#21812
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NA RÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 52/BC-UBND Na Rì, ngày 21 tháng 3 năm 2013BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997

của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của

Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính,

sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước


Căn cứ Công văn số 320/SNV-TTCB ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc tổng kết Chỉ thị 487/CT-TTg, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hội Cựu chiến binh (viết tắt CCB) các cấp được thành lập từ Trung ương đến cơ sở xã, thị trấn đi vào hoạt động từ năm 1989 đã tập hợp hầu hết Cựu quân nhân đã phục viên, xuất ngũ trở về địa phương vào Hội để sinh hoạt. Trong khi đó trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, số bộ đội chuyển ngành về tiếp tục công tác khá lớn cũng là cựu quân nhân nhưng chưa được sinh hoạt CCB, nguyện vọng của anh em cựu quân nhân (viết tắt CQN) rất mong muốn có một tổ chức CCB để sinh hoạt. Chỉ thị số 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra đời đáp ứng yêu cầu sinh hoạt Hội của CCB.1. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Chỉ thị 487:

a, Thuận lợi:

Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp tổ chức thành lập Hội đáp ứng nguyện vọng của anh em cựu quân nhân (CQN) đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của Thủ trưởng các cơ quan cho anh em CCB hoạt động.

Đội ngũ CCB trong cơ quan hăng hái, tự nguyện xin vào Hội để sinh hoạt nhằm tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong công tác.b, Khó khăn:

Các cơ quan xung quanh huyện không tập trung, số CCB trong mỗi cơ quan, đơn vị ít, chỉ một đến 3 người/ đơn vị, khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt Hội.

Là Hội cơ quan nên không được cấp kinh phí, không được trang bị cơ sở vật chất để hoạt động.

Thời gian dành cho hoạt động công tác Hội hạn chế.

Từ khi thành lập năm 2000 đến năm 2007 cán bộ lãnh đạo Hội không được hưởng phụ cấp. Từ năm 2008 trở lại đây Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo:

a, Về quan điểm, nhận thức:

- Cấp ủy, chính quyển huyện nhận thức đúng đắn và sự cần thiết của Chỉ thị số 487 cho phép Hội CCB được thành lập trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, là rất cần thiết, là nơi tổ chức cho các đồng chí CCB sinh hoạt Hội, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", giúp đỡ nhau trong công tác. Động viên nhau tích cực thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây là một tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là các đồng chí đã có công lao cống hiến, trực tiếp tham gia chiến đấu chống chiến tranh, bảo vệ tổ quốc, nay đã chuyển công tác nhưng vẫn được xã hội trân trọng.b, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị:

Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, Hội CCB huyện tổ chức quán triệt Chỉ thị và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg. Tiếp theo đó các Chi bộ đảng tập trung quán triệt về mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 487/CT-TTg là việc thành lập Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đối với cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức là cựu quân nhân, CCB nói riêng, để CQN, CCB tự nguyện xin vào Hội.c, Trách nhiệm của UBND huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị:

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tiến hành từng bước tổ chức triển khai việc thành lập Hội trong các cơ quan:

Bước 1: Tiến hành rà soát, nắm đối tượng là bộ đội chuyển ngành đang công tác tại các cơ quan xung quanh huyện để thống kê, lập danh sách cụ thể số người ở từng cơ quan, đơn vị...

Bước 2: Xây dựng Đề án thành lập Hội. Dự kiến số Hội cần thành lập ban đầu, dự kiến cán bộ lãnh đạo Hội, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, báo cáo xin ý kiến chỉ dạo của Thường trực Huyện ủy cho chủ trương thành lập Hội.

Bước 3: Thành lập Hội lâm thời, chỉ định chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch lâm thời, học tập Điều lệ, dự thảo Quy chế hoạt động của Hội ổn định đi vào hoạt động; chuẩn bị mọi mặt cho đại hội chính thức bầu ra cán bộ lãnh đạo Hội và thống nhất xây dựng quy chế hoạt động của Hội...

Với tinh thần trách nhiệm cao UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập Hội CCB trong cơ quan ban đầu đạt kết quả tốt đẹp, năm 2000 có 02 Hội CCB cơ quan được thành lập tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng các Hội tiếp theo đúng tinh thần Chỉ thị 487/CT-TTg.2. Kết quả cụ thể:

a, Kết quả công tác xây dựng Hội về tổ chức theo Chỉ thị ở cơ quan:

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo của UBND huyện, sự tham mưu tích cực của Hội CCB huyện việc thành lập Hội CCB ở cơ quan, đơn vị qua thời gian như sau:

Năm 2000 thành lập 02 Hội: Hội khối Dân-Đảng; Hội khối Hành chính.

Năm 2004 chia tách thành 04 Hội đó là: Hội khối Dân-Đảng; Hội khối Hành chính; Hội khối kinh tế; Hội khối Văn xã.

Năm 2006 Hội khối kinh tế chia tách thành 2 Hội: Hội Kiểm lâm - Lâm trường; Hội Thuế - Kho bạc - Bưu điện, để phù hợp với hoạt động của nhóm đơn vị tạo điều kiện cho việc họp, sinh hoạt Hội thuận tiện hơn, có hiệu quả hơn.

Hiện nay có 05 Hội cơ quan (gọi chung là Hội khối 487) đang hoạt động với tổng số 66 Hội viên.b, Thực hiện việc tập hợp đoàn kết, giáo dục CCB trong cơ quan, đơn vị, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị:

Hội CCB khối 487 là Hội được thành lập gồm nhiều cơ quan, đơn vị có tính chất công việc gần nhau ví dụ như Hội khối Văn xã gồm cơ quan Trung tâm y tế, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trường trung học phổ thông. Hội CCB khối cơ quan là đơn vị tập hợp CCB tập trung sinh hoạt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Hội CCB, từ đó nâng cao ý thức luôn phát huy bản chất tốt đẹp của anh "Bộ đội Cụ Hồ" như trong công việc được giao tích cực, nhiệt tình, tự giác học tập không ngừng nâng cao nhận thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. qua các năm các đồng chí cán bộ là CCB đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, luôn được cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị tin yêu.c, Tổ chức hướng dẫn hội viên chấp hành đầy đủ chức trách nhiệm vụ người cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị, chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao động, tích cực cải tiến phương pháp, tác phong công tác, nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng:

Hội CCB trong cơ quan là nơi tập hợp, hướng dẫn hội viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, nhất là trong tác phong làm việc nghiêm túc, thật thà, thẳng thắn, trong công tác chuyên môn luôn tìm tòi sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng công tác. Trong giao tiếp nhã nhặn, lịch sự, không gây phiền hà, sách nhiễu khi tổ chức cá nhân đến làm việc. Với bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" hội viên CCB luôn có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng tài sản công tiết kiệm, có hiệu quả. Các đồng chí cán bộ là hội viên CCB luôn luôn là những tấm gương sáng, điển hình trong các cơ quan, đơn vị để đồng chí, đồng đội học tập.d, Thực hiện tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn:

Hội CCB trong cơ quan, đơn vị luôn là những đồng chí, đồng đội gương mẫu, đầu tàu trong các phong trào của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch đẹp, an toàn, kiểu mẫu.đ, Thực hiện tham gia bồi dưỡng, truyền thụ truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên trong cơ quan, đơn vị:

Hội CCB trong cơ quan luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các cuộc sinh hoạt Đoàn. Phối hợp với Huyện đoàn, các Chi đoàn cơ quan tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống...làm cho thế hệ trẻ nhớ về Đảng, Bác Hồ, nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, cha anh chúng ta đã hy sinh, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó càng hăng say công tác, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.e, Thực hiện chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên:

Hội CCB trong cơ quan đã biết tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, xây dựng các chương trình công tác Hội phù hợp với đặc thù là Hội liên cơ quan, từ đó hoạt động của Hội rất hiệu quả, các đ/c cựu quân nhân chưa được vào hội đều tự nguyện xin vào hội, cho đến nay 100 % số CQN trong các cơ quan, đơn vị đã vào Hội CCB. Trong sinh hoạt Hội đa dạng, phong phú, gây quỹ hội cho những hội viên còn khó khăn vay không tính lãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đa số các Hội cơ quan đều xây dựng được quỹ hội khá cao tạo điều kiện cho Hội viên đi thăm quan, du lịch, nâng cao đời sống tinh thần để công tác chuyên môn tốt hơn. Quyền lợi hợp pháp của hội viên được Hội quan tâm giải quyết tận tình chu đáo, được hội viên tin cậy.3. Đánh giá chung:

a, Kết quả đạt được:

- Chỉ thị 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội CCB trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương đúng đắn đã tạo điều kiện cho các CCB, CQN đang công tác trong các cơ quan, đơn vị được tham gia sinh hoạt Hội CCB tạo thêm niềm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước.

- Thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg Huyện ủy Na Rì, UBND huyện đã chỉ đạo Hội CCB huyện triển khai thành lập các Hội cơ quan đảm bảo từ khi thành lập từng bước các Hội này hoạt động, sinh hoạt Hội có hiệu quả, có tác dụng thiết thực góp phần vào việc hoàn thành tốt các mặt công tác của cơ quan, đơn vị hàng năm.

b, Hạn chế và nguyên nhân:

- Hội được thành lập liên cơ quan nên hàng tháng sinh hoạt đôi lúc chưa được đều đặn.

- Không có nguồn kinh phí chi cho hoạt động công tác Hội nên gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện các phong trào của Hội.

- Số lượng Cựu quân nhân vào công tác ở các cơ quan, đơn vị ngày càng giảm dần do công tác tuyển dụng cán bộ có bằng chuyên môn cao, nên số anh em CQN khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về khó có điều kiện đi học chuyên nghiệp để được vào công tác trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Chỉ thị số 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được thực hiện trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước từ cấp huyện trở lên trong những năm tới, để tạo điều kiện cho số CCB được tiếp tục sinh hoạt Hội theo Điều lệ CCB Việt Nam.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, từ năm 1997 đến ngày 31/12/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Nội vụ tỉnh BK; KT. CHỦ TỊCH

- Hội Cựu CB tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HU, HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- LĐ Phòng Nội vụ (02b); Đã ký

- Hội CCB huyện;

- CVP, PVP ô. Hội;- Lưu VT (13b).

Phan Thị Xuyếntải về 35.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương