Ban chỉ ĐẠo dự ÁN 513 Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.6 Kb.
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN 513 Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 180 /CV-BCĐ Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 3 năm 2014

Về việc cung cấp số liệu

phục vụ Dự án 513 của tỉnh


Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt là Dự án 513);

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513; để có số liệu lập thiết kế kỹ thuật – dự toán cụ thể cho các hạng mục công việc của dự án, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thống kê thật cụ thể các số liệu sau:

1. Số lượng và hiện trạng các mốc địa giới của xã, phường, thị trấn và dự kiến số lượng mốc bổ sung tăng dày thêm (có biểu mẫu thống kê kèm theo).

2. Tình trạng tuyến địa giới của xã, phường, thị trấn; trong đó:

- Tranh chấp của từng tuyến chưa được giải quyết.

- Có sự sai lệch trên bản đồ 364 và ở ngoài thực địa.

- Do quá trình đô thị hóa mà không xác định được đường địa giới hành chính.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương triển khai và thống kê thật chính xác để không ảnh hưởng sau khi thiết kế kỹ thuật – dự toán được phê duyệt. Báo cáo gửi về Ban chỉ đạo (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/4/2014 để tổng hợp./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Phòng NV các huyện, TX,TP;- Lưu VT, XDCQ, H22.

TM.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰCCái Vĩnh Tuấn

Giám đốc Sở Nội vụ

: UploadFiles -> TinTuc -> 2014
2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
2014 -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
2014 -> ĐƠn vị CẤp trên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1072
2014 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2014 -> VÀ ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2020 I. ĐÁnh giá KẾt quả thực hiện qui hoạch giáo dục và ĐÀo tạo giai đOẠN 2008 2013
2014 -> Các cơ quan: Văn phòng HĐnd và ubnd, Tư pháp, Tài chính- kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp và ptnt, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
2014 -> ĐÁnh giá TÌnh trạng chăm sóc sức khoẻ CÁc bà MẸ trưỚc và sau sinh tại các xã miền núi huyện phong đIỀn ths. Bs. Nguyễn Mậu Duyên. Ths. Bs. Nguyễn Nhật Nam
2014 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 -> TỈnh thừa thiên huế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương