BỘ TƯ pháp số: 483/tccb-qđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.38 Kb.
#21742

BỘ TƯ PHÁP

Số: 483/TCCB-QĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ

của các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04/06/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/05/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính;

Căn cứ Công văn số 530/TCCP-VC ngày 14/07/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc uỷ quyền cho Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ngạch hành chính của ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.

Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính của các ngành Tư pháp (có văn bản tiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:

Chuyên viên cao cấp pháp lý;

Chuyên viên chính pháp lý;

Chuyên viên pháp lý;

Cán sự pháp lý.

Điều 2.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch nói trên là để các Bộ, Ngành, Địa phương thực hiện việc sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, nâng bậc lương và chuyển ngạch cho công chức hành chính ngành Tư pháp theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 3.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Hiến

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 9.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương