BỘ lao đỘng-uỷ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚCtải về 5.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích5.39 Kb.

BỘ LAO ĐỘNG-UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 235-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 235-QĐ/LB NGÀY 5/9/1981 BAN HÀNH QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC NỒI HƠIBỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ điều 21 và điều 24 của Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động ban hành kèm theo nghị định số 181-CP ngày 18/12/1964 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ điều 6 và điều 13 của Điều lệ tam thời về nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các quy phạm quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Nghị định số 124-CP ngày 24/8/1963 của Hội đồng Chính phủ;
Để việc chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và sử dụng các nồi hơi đúng kỹ thuật, đúng chế độ quản lý Nhà nước nhằm bảo đảm an toàn lao động, an toàn sản xuất;
Sau khi đã được các ngành và địa phương có liên quan góp ý kiến,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Quy phạm kỹ thuật an toàn các nồi hơi (QPVN 23-81).

Điều 2: Quy phạm này áp dụng cho tất cả các ngành và các đại phương kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1982. Quy phạm tạm thời về chế tạo và sử dụng an toàn các nồi hơi cố định, di động và nửa di động do Liên Bộ Lao động - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành theo quyết định số 76-QĐ/LB ngày 26/3/1971 và những quy định trước đây của các ngành và các địa phương trái với quy phạm này đều không còn hiệu lực.

Điều 3: Bộ Lao động chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành quy phạm này.

BỘ LAO ĐỘNG
Lê Khắc


UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Phan Văn Hựu


 
: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương