Application of hs-spme-gc-ms derived variables for monitoring ripening induced changes in cheese volatile compounds Fig. S1tải về 0.5 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu27.09.2016
Kích0.5 Mb.
1   2   3

1104

MS, RI, CoI

12.70

2-Methylbutyl 2-methylbutanoate

nd

nd

0.10

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

tr

nd

1126

MS, RI, CoI

13.02

Methyl octanoate

nd

nd

tr

tr

tr

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1140

MS, RI, CoI

13.43

2-Methylpropyl hexanoate

nd

nd

0.6

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1196

MS, RI, CoI

14.17

Ethyl octanoate

1.1

nd

0.9

0.2

3.3

0.5

tr

0.3

tr

nd

tr

nd

tr

tr

tr

nd

1250

MS, RI, CoI

14.45

2-Methylbutyl hexanoate

nd

nd

0.2

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1250

MS, RI, CoI

14.98

3-Methylbutyl hexanoate

nd

nd

0.2

nd

0.1

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1325

MS, RI, CoI

16.00

Methyl decanoate

nd

nd

nd

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1397

MS, RI, CoI

16.97

Ethyl decanoate

tr

nd

0.2

0.1

1.1

0.2

tr

tr

tr

tr

tr

Subtotal (%)

5.3
7.3

0.7

12.8

5.3

9.0

0.6

9.7

7.6

5.1

tr

5.6

1.0

2.1

3.5


ALCOHOLS

470

MS, RI, CoI

1.55

Ethanol

6.7

18.7

1.4

1.8

2.0

2.2

12.6

2.4

28.9

21.6

27.0

30.4

9.6

8.3

18.6

12.0

515

MS, RI, CoI

1.65

2-Propanol

nd

nd

tr

nd

tr

tr

tr

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

605

MS, RI

2.11

2-Butanol

nd

nd

nd

1.4

nd

nd

nd

1.3

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

621

MS, RI, CoI

2.31

2-Methyl-1-propanol

1.0

nd

1.3

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

717

MS, RI

3.20

2-Pentanol

tr

nd

6.5

5.1

1.8

1.4

7.1

2.5

nd

nd

nd

nd

3.3

2.7

5.2

4.8

734

MS, RI, CoI

3.88

3-Methyl-1-butanol

11.0

13.4

3.3

3.0

2.2

1.6

11.7

5.2

13.3

18.1

26.3

24.6

11.6

10.2

7.2

10.3

738

MS, RI, CoI

3.99

2-Methyl-1-butanol

nd

nd

1.5

1.5

tr

tr

tr

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

760

MS, RI, CoI

4.05

1-Pentanol

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

17.0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

782

MS, RI

5.44

(?)-2,3-Butanediol

nd

nd

0.4

0.4

nd

nd

nd

nd

3.0

9.5

nd

nd

nd

nd

nd

nd

807

MS, RI

6.18

meso-2,3-Butanediol

nd

nd

tr

2.3

nd

nd

nd

nd

3.8

4.2

tr

nd

nd

nd

nd

nd

888

MS, RI

8.65

2-Heptanol

1.2

nd

2.9

2.1

1.0

0.4

nd

0.4

nd

nd

nd

nd

nd

0.6

nd

nd

1037

MS, RI, CoI

11.59

Benzyl alcohol

nd

nd

nd

0.1

nd

tr

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1098

MS, RI

12.63

2-Nonanol

nd

nd

0.4

0.2

0.4

0.2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1114

MS, RI, CoI

12.95

2-Phenylethyl alcohol

nd

nd

tr

0.2

tr

tr

nd

tr

tr

1.3

tr

tr

nd

tr

nd

tr


Percentage (%)

19.9

32.1

17.7

18.1

7.4

5.8

31.4

11.8

66.0

54.7

53.3

55.0

24.5

21.8

31.0

27.1


KETONES

503

MS, RI, CoI

1.64

Acetone

4.1

4.0

5.4

tr

3.8

1.5

16.2

2.9

9.5

3.8

2.7

3.6

11.7

4.4

9.9

4.8

686

MS, RI

2.99

2-Pentanone

4.6

2.4

2.9

1.1

3.4

0.9

6.9

1.2

nd

nd

nd

nd

21.5

6.7

5.1

2.2

623

MS, RI

3.03

2,3-Butanedione

nd

nd

tr

tr

tr

tr

nd

tr

tr

tr

tr

tr

nd

tr

nd

tr

706

MS, RI

3.45

3-Hydroxy-2-butanone

nd

nd

2.2

1.1

1.4

1.6

tr

1.1

5.9

8.2

22.1

9.8

4.0

4.3

10.1

5.6

752

MS, RI

4.40

3-Methyl-2-pentanone

nd

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

782

MS, RI

5.2

2,4-Pentanedione

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

889

MS, RI

8.34

2-Heptanone

15.0

7.7

12.4

4.1

7.8

1.7

5.0

1.1

tr

tr

tr

nd

10.4

3.9

9.1

3.3

992

MS, RI

10.62

2-Octanone

nd

nd

6.2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1080

MS, RI

12.33

8-Nonen-2-one

0.8

nd

0.9

0.4

0.4

tr

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1087

MS, RI

12.48

2-Nonanone

35.5

16.2

19.7

6.6

18.3

3.6

4.8

1.3

tr

nd

nd

nd

2.0

0.7

5.2

1.3

1294

MS, RI

15.60

2-Undecanone

1.5

tr

0.6

0.2

2.1

0.3

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương