Aasaa Dee Vaar with Chhantstải về 236.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích236.12 Kb.
#21172
Aasaa Dee Vaar with Chhants
û siqgur pRswid ] (448-17)

Awsw mhlw 4 Czq G{ 4 ] (448-17)

hir Amãq iBNny loexw mnu pRyim rqNnw rwm rwjy ] (448-17, Awsw, mò 4)

mnu rwim ksvtI lweAw kzcnu soivNnw ] (448-18, Awsw, mò 4)

gurmuiK rzig clUilAw myrw mnu qno iBNnw ] (448-18, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê musik JkoilAw sBu jnmu Dnu DNnw ]1] (449-1, Awsw, mò 4)


û siqnwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (462-17)

Awsw mhlw 1 ] (462-18)

vwr slokw nwil slok BI mhly pihly ky ilKy tuzfy As rwjY kI DunI ] (462-18)

slokê mò 1 ] (462-19)

bilhwrI gur Awpxy idahwVI sd vwr ] (462-19, Awsw, mò 1)

ijin mwxs qy dyvqy kIE krq n lwgI vwr ]1] (462-19, Awsw, mò 1)

mhlw 2 ] (463-1)

jy sa czdw agvih sUrj cVih hjwr ] (463-1, Awsw, mò 2)

Eqy cwnx hoidAW gur ibnu Gor AzDwr ]2] (463-1, Awsw, mò 2)

mò 1 ] (463-2)

nwnk gu} n cyqnI min AwpxY sucyq ] (463-2, Awsw, mò 1)

Cuty iql bUAwV ija suzöy Azdir Kyq ] (463-2, Awsw, mò 1)

KyqY Azdir CuitAw khu nwnk sa nwh ] (463-3, Awsw, mò 1)

PlIAih PêlIAih bpuVy BI qn ivic suAwh ]3] (463-3, Awsw, mò 1)

paVI ] (463-4)

AwpInéY Awpu swijAo AwpInéY ricAo nwa ] (463-4, Awsw, mò 1)

duXI kêdriq swjIEy kir Awsxu ifTo cwa ] (463-4, Awsw, mò 1)

dwqw krqw Awip qUz quis dyvih krih pswa ] (463-5, Awsw, mò 1)

qUz jwxoeL sBsY dy lYsih ijzdu kvwa ] (463-5, Awsw, mò 1)

kir Awsxu ifTo cwa ]1] (463-5, Awsw, mò 1)


hir pRym bwxI mnu mwirAw AxIAwly AxIAw rwm rwjy ] (449-1, Awsw, mò 4)

ijsu lwgI pIr iprMm kI so jwxY jrIAw ] (449-2, Awsw, mò 4)

jIvn mukiq so AwKIEy mir jIvY mrIAw ] (449-2, Awsw, mò 4)

jn nwnk siqgu{ myil hir jgu duq{ qrIAw ]2] (449-3, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (463-6)

scy qyry Kzf scy bRhmzf ] (463-6, Awsw, mò 1)

scy qyry loA scy Awkwr ] (463-6, Awsw, mò 1)

scy qyry krxy sbL bIcwr ] (463-6, Awsw, mò 1)

scw qyrw Am{ scw dIbwxu ] (463-7, Awsw, mò 1)

scw qyrw hukmu scw Pêrmwxu ] (463-7, Awsw, mò 1)

scw qyrw krmu scw nIswxu ] (463-7, Awsw, mò 1)

scy quDu AwKih lK kroiV ] (463-8, Awsw, mò 1)

scY siB qwix scY siB joir ] (463-8, Awsw, mò 1)

scI qyrI isPiq scI swlwh ] (463-8, Awsw, mò 1)

scI qyrI kêdriq scy pwiqswh ] (463-9, Awsw, mò 1)

nwnk scu iDAwein scu ] (463-9, Awsw, mò 1)

jo mir jMmy su kcu inkcu ]1] (463-9, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (463-10)

vfI vifAweL jw vfw nwa ] (463-10, Awsw, mò 1)

vfI vifAweL jw scu inAwa ] (463-10, Awsw, mò 1)

vfI vifAweL jw inhcl Qwa ] (463-10, Awsw, mò 1)

vfI vifAweL jwxY Awlwa ] (463-11, Awsw, mò 1)

vfI vifAweL buJY siB Bwa ] (463-11, Awsw, mò 1)

vfI vifAweL jw puiC n dwiq ] (463-11, Awsw, mò 1)

vfI vifAweL jw Awpy Awip ] (463-12, Awsw, mò 1)

nwnk kwr n kQnI jwe ] (463-12, Awsw, mò 1)

kIqw krxw sbL rjwe ]2] (463-12, Awsw, mò 1)

mhlw 2 ] (463-13)

ehu jgu scY kI hY koTVI scy kw ivic vwsu ] (463-13, Awsw, mò 2)

eknéw hukim smwe lE eknéw hukmy kry ivxwsu ] (463-13, Awsw, mò 2)

eknéw BwxY kiF lE eknéw mweAw ivic invwsu ] (463-14, Awsw, mò 2)

Ev iB AwiK n jwpeL ij iksY Awxy rwis ] (463-14, Awsw, mò 2)

nwnk gurmuiK jwxIEy jw ka Awip kry prgwsu ]3] (463-15, Awsw, mò 2)

paVI ] (463-16)

nwnk jIA apwe kY iliK nwvY Drmu bhwilAw ] (463-16, Awsw, mò 2)

AoQY scy hI sic inbVY cuix viK kFy jjmwilAw ] (463-16, Awsw, mò 2)

Qwa n pwein këiVAwr muh kwléY dojik cwilAw ] (463-17, Awsw, mò 2)

qyrY nwe rqy sy ijix gE hwir gE is Tgx vwilAw ] (463-17, Awsw, mò 2)

iliK nwvY Drmu bhwilAw ]2] (463-18, Awsw, mò 2)
hm mUrK mugD srxwgqI imlu goivzd rzgw rwm rwjy ] (449-3, Awsw, mò 4)

guir pUrY hir pweAw hir Bgiq ek mzgw ] (449-4, Awsw, mò 4)

myrw mnu qnu sbid ivgwisAw jip Anq qrzgw ] (449-4, Awsw, mò 4)

imil szq jnw hir pweAw nwnk sqszgw ]3] (449-5, Awsw, mò 4)


slok mò 1 ] (463-18)

ivsmwdu nwd ivsmwdu vyd ] (463-18, Awsw, mò 1)

ivsmwdu jIA ivsmwdu Byd ] (463-19, Awsw, mò 1)

ivsmwdu }p ivsmwdu rzg ] (463-19, Awsw, mò 1)

ivsmwdu nwgy iPrih jzq ] (463-19, Awsw, mò 1)

ivsmwdu paxu ivsmwdu pwxI ] (464-1, Awsw, mò 1)

ivsmwdu AgnI Kyfih ivfwxI ] (464-1, Awsw, mò 1)

ivsmwdu DrqI ivsmwdu KwxI ] (464-1, Awsw, mò 1)

ivsmwdu swid lgih prwxI ] (464-2, Awsw, mò 1)

ivsmwdu szjogu ivsmwdu ivjogu ] (464-2, Awsw, mò 1)

ivsmwdu BuK ivsmwdu Bogu ] (464-2, Awsw, mò 1)

ivsmwdu isPiq ivsmwdu swlwh ] (464-3, Awsw, mò 1)

ivsmwdu aJV ivsmwdu rwh ] (464-3, Awsw, mò 1)

ivsmwdu nyVY ivsmwdu dUir ] (464-3, Awsw, mò 1)

ivsmwdu dyKY hwjrw hjUir ] (464-4, Awsw, mò 1)

vyiK ivfwxu rihAw ivsmwdu ] (464-4, Awsw, mò 1)

nwnk buJxu pUrY Bwig ]1] (464-4, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (464-5)

kêdriq idsY kêdriq suxIEy kêdriq Ba suK sw{ ] (464-5, Awsw, mò 1)

kêdriq pwqwlI AwkwsI kêdriq sbL Awkw{ ] (464-5, Awsw, mò 1)

kêdriq vyd purwx kqybw kêdriq sbL vIcw{ ] (464-6, Awsw, mò 1)

kêdriq Kwxw pIxw pYnéxu kêdriq sbL ipAw{ ] (464-6, Awsw, mò 1)

kêdriq jwqI ijnsI rzgI kêdriq jIA jhwn ] (464-7, Awsw, mò 1)

kêdriq nykIAw kêdriq bdIAw kêdriq mwnu AiBmwnu ] (464-7, Awsw, mò 1)

kêdriq paxu pwxI bYszq{ kêdriq DrqI Kwkê ] (464-8, Awsw, mò 1)

sB qyrI kêdriq qUz kwid{ krqw pwkI nweL pwkê ] (464-8, Awsw, mò 1)

nwnk hukmY Azdir vyKY vrqY qwko qwkê ]2] (464-9, Awsw, mò 1)

paVI ] (464-9)

AwpInéY Bog Boig kY hoe BsmiV Ba{ isDweAw ] (464-9, Awsw, mò 1)

vfw hoAw dunIdw{ gil szglu Giq clweAw ] (464-10, Awsw, mò 1)

AgY krxI kIriq vwcIEy bih lyKw kir smJweAw ] (464-10, Awsw, mò 1)

Qwa n hovI padIeL huix suxIEy ikAw }AweAw ] (464-11, Awsw, mò 1)

min AzDY jnmu gvweAw ]3] (464-12, Awsw, mò 1)
dIn deAwl suix bynqI hir pRB hir rweAw rwm rwjy ] (449-5, Awsw, mò 4)

ha mwga srix hir nwm kI hir hir muiK pweAw ] (449-6, Awsw, mò 4)

Bgiq vClu hir ibrdu hY hir lwj rKweAw ] (449-6, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê srxwgqI hir nwim qrweAw ]4]8]15] (449-7, Awsw, mò 4)


slok mò 1 ] (464-12)

BY ivic pvxu vhY sdvwa ] (464-12, Awsw, mò 1)

BY ivic clih lK drIAwa ] (464-12, Awsw, mò 1)

BY ivic Agin kFY vygwir ] (464-13, Awsw, mò 1)

BY ivic DrqI dbI Bwir ] (464-13, Awsw, mò 1)

BY ivic ezdu iPrY isr Bwir ] (464-13, Awsw, mò 1)

BY ivic rwjw DmL duAw{ ] (464-14, Awsw, mò 1)

BY ivic sUrju BY ivic czdu ] (464-14, Awsw, mò 1)

koh kroVI clq n Azqu ] (464-14, Awsw, mò 1)

BY ivic isD buD sur nwQ ] (464-15, Awsw, mò 1)

BY ivic Awfwxy Awkws ] (464-15, Awsw, mò 1)

BY ivic joD mhwbl sUr ] (464-15, Awsw, mò 1)

BY ivic Awvih jwvih pUr ] (464-15, Awsw, mò 1)

sgilAw Ba iliKAw isir lyKu ] (464-16, Awsw, mò 1)

nwnk inrBa inrzkw{ scu Ekê ]1] (464-16, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (464-16)

nwnk inrBa inrzkw{ hoir kyqy rwm rvwl ] (464-17, Awsw, mò 1)

kyqIAw kNné khwxIAw kyqy byd bIcwr ] (464-17, Awsw, mò 1)

kyqy ncih mzgqy igiV muiV pUrih qwl ] (464-17, Awsw, mò 1)

bwjwrI bwjwr mih Awe kFih bwjwr ] (464-18, Awsw, mò 1)

gwvih rwjy rwxIAw bolih Awl pqwl ] (464-18, Awsw, mò 1)

lK tikAw ky muzdVy lK tikAw ky hwr ] (464-19, Awsw, mò 1)

ijqu qin pweLAih nwnkw sy qn hovih Cwr ] (464-19, Awsw, mò 1)

igAwnu n glIeL FUFIEy kQnw krVw sw{ ] (465-1, Awsw, mò 1)

krim imlY qw pweLEy hor ihkmiq hukmu KuAw{ ]2] (465-1, Awsw, mò 1)

paVI ] (465-2)

ndir krih jy AwpxI qw ndrI siqgu{ pweAw ] (465-2, Awsw, mò 1)

Ehu jIa bhuqy jnm BrzimAw qw siqguir sbdu suxweAw ] (465-2, Awsw, mò 1)

siqgur jyvfu dwqw ko nhI siB suixAhu lok sbweAw ] (465-3, Awsw, mò 1)

siqguir imilEy scu pweAw ijnéI ivchu Awpu gvweAw ] (465-4, Awsw, mò 1)

ijin sco scu buJweAw ]4] (465-4, Awsw, mò 1)
Awsw mhlw 4 ] (449-8)

gurmuiK FUziF FUFyidAw hir sjxu lDw rwm rwjy ] (449-8, Awsw, mò 4)

kzcn kweAw kot gV ivic hir hir isDw ] (449-8, Awsw, mò 4)

hir hir hIrw rqnu hY myrw mnu qnu ivDw ] (449-9, Awsw, mò 4)

Duir Bwg vfy hir pweAw nwnk ris guDw ]1] (449-9, Awsw, mò 4)
slok mò 1 ] (465-5)

GVIAw sBy gopIAw phr kNné gopwl ] (465-5, Awsw, mò 1)

ghxy paxu pwxI bYszq{ czdu sUrju Avqwr ] (465-5, Awsw, mò 1)

sglI DrqI mwlu Dnu vrqix sbL jzjwl ] (465-6, Awsw, mò 1)

nwnk musY igAwn ivhUxI Kwe geAw jmkwlu ]1] (465-6, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (465-7)

vwein cyly ncin gur ] (465-7, Awsw, mò 1)

pYr hlwein Pyriné isr ] (465-7, Awsw, mò 1)

aif aif rwvw JwtY pwe ] (465-7, Awsw, mò 1)

vyKY lokê hsY Gir jwe ] (465-8, Awsw, mò 1)

rotIAw kwrix pUrih qwl ] (465-8, Awsw, mò 1)

Awpu pCwVih DrqI nwil ] (465-8, Awsw, mò 1)

gwvin gopIAw gwvin kwné ] (465-9, Awsw, mò 1)

gwvin sIqw rwjy rwm ] (465-9, Awsw, mò 1)

inrBa inrzkw{ scu nwmu ] (465-9, Awsw, mò 1)

jw kw kIAw sgl jhwnu ] (465-10, Awsw, mò 1)

syvk syvih krim cVwa ] (465-10, Awsw, mò 1)

iBNnI rYix ijnéw min cwa ] (465-10, Awsw, mò 1)

isKI isiKAw gur vIcwir ] (465-10, Awsw, mò 1)

ndrI krim lGwE pwir ] (465-11, Awsw, mò 1)

kolU crKw ckI ckê ] (465-11, Awsw, mò 1)

Ql vwroly bhuqu Anzqu ] (465-11, Awsw, mò 1)

lwtU mwDwxIAw Angwh ] (465-12, Awsw, mò 1)

pzKI BadIAw lYin n swh ] (465-12, Awsw, mò 1)

sUEy cwiV BvweLAih jzq ] (465-12, Awsw, mò 1)

nwnk BaidAw gxq n Azq ] (465-12, Awsw, mò 1)

bzDn bziD BvwE soe ] (465-13, Awsw, mò 1)

peEy ikriq ncY sBu koe ] (465-13, Awsw, mò 1)

nic nic hsih clih sy roe ] (465-13, Awsw, mò 1)

aif n jwhI isD n hoih ] (465-14, Awsw, mò 1)

ncxu kêdxu mn kw cwa ] (465-14, Awsw, mò 1)

nwnk ijné min Ba iqnéw min Bwa ]2] (465-14, Awsw, mò 1)

paVI ] (465-15)

nwa qyrw inrzkw{ hY nwe leEy nrik n jweLEy ] (465-15, Awsw, mò 1)

jIa ipzfu sBu iqs dw dy KwjY AwiK gvweLEy ] (465-15, Awsw, mò 1)

jy loVih czgw Awpxw kir puNnhu nIcu sdweLEy ] (465-16, Awsw, mò 1)

jy jrvwxw prhrY j{ vys krydI AweLEy ] (465-16, Awsw, mò 1)

ko rhY n BrIEy pweLEy ]5] (465-17, Awsw, mò 1)


pzQu dswvw inq KVI muzD jobin bwlI rwm rwjy ] (449-10, Awsw, mò 4)

hir hir nwmu cyqwe gur hir mwrig cwlI ] (449-10, Awsw, mò 4)

myrY min qin nwmu AwDw{ hY hamY ibKu jwlI ] (449-11, Awsw, mò 4)

jn nwnk siqgu{ myil hir hir imilAw bnvwlI ]2] (449-11, Awsw, mò 4)


slok mò 1 ] (465-17)

muslmwnw isPiq srIAiq piV piV krih bIcw{ ] (465-17, Awsw, mò 1)

bzdy sy ij pvih ivic bzdI vyKx ka dIdw{ ] (465-18, Awsw, mò 1)

ihzdU swlwhI swlwhin drsin }ip Apw{ ] (465-18, Awsw, mò 1)

qIriQ nwvih Arcw pUjw Agr vwsu bhkw{ ] (465-19, Awsw, mò 1)

jogI suzin iDAwviné jyqy AlK nwmu krqw{ ] (465-19, Awsw, mò 1)

sUKm mUriq nwmu inrzjn kweAw kw Awkw{ ] (466-1, Awsw, mò 1)

sqIAw min szqoKu apjY dyxY kY vIcwir ] (466-1, Awsw, mò 1)

dy dy mzgih shsw gUxw soB kry szsw{ ] (466-2, Awsw, mò 1)

corw jwrw qY këiVAwrw Kwrwbw vykwr ] (466-2, Awsw, mò 1)

eik hodw Kwe clih EyQw@ iqnw iB kweL kwr ] (466-3, Awsw, mò 1)

jil Qil jIAw purIAw loAw Awkwrw Awkwr ] (466-3, Awsw, mò 1)

Aoe ij AwKih su qUzhY jwxih iqnw iB qyrI swr ] (466-4, Awsw, mò 1)

nwnk Bgqw BuK swlwhxu scu nwmu AwDw{ ] (466-4, Awsw, mò 1)

sdw Anzid rhih idnu rwqI guxvziqAw pw Cw{ ]1] (466-5, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (466-5)

imtI muslmwn kI pyVY peL kêiméAwr ] (466-5, Awsw, mò 1)

GiV BWfy etw kIAw jldI kry pukwr ] (466-6, Awsw, mò 1)

jil jil rovY bpuVI JiV JiV pvih AzigAwr ] (466-6, Awsw, mò 1)

nwnk ijin krqY kwrxu kIAw so jwxY krqw{ ]2] (466-7, Awsw, mò 1)

paVI ] (466-7)

ibnu siqgur iknY n pweAo ibnu siqgur iknY n pweAw ] (466-7, Awsw, mò 1)

siqgur ivic Awpu riKAonu kir prgtu AwiK suxweAw ] (466-8, Awsw, mò 1)

siqgur imilEy sdw mukqu hY ijin ivchu mohu cukweAw ] (466-8, Awsw, mò 1)

aqmu Ehu bIcw{ hY ijin scy isa icqu lweAw ] (466-9, Awsw, mò 1)

jgjIvnu dwqw pweAw ]6] (466-10, Awsw, mò 1)


gurmuiK ipAwry Awe imlu mY icrI ivCuNny rwm rwjy ] (449-12, Awsw, mò 4)

myrw mnu qnu bhuqu bYrwigAw hir nYx ris iBNny ] (449-12, Awsw, mò 4)

mY hir pRBu ipAwrw dis gu{ imil hir mnu mNny ] (449-13, Awsw, mò 4)

ha mUrKu kwrY lweLAw nwnk hir kMmy ]3] (449-13, Awsw, mò 4)


slok mò 1 ] (466-10)

ha ivic AweAw ha ivic geAw ] (466-10, Awsw, mò 1)

ha ivic jzimAw ha ivic muAw ] (466-10, Awsw, mò 1)

ha ivic idqw ha ivic leAw ] (466-11, Awsw, mò 1)

ha ivic KitAw ha ivic geAw ] (466-11, Awsw, mò 1)

ha ivic sicAw{ këiVAw{ ] (466-12, Awsw, mò 1)

ha ivic pwp puNn vIcw{ ] (466-12, Awsw, mò 1)

ha ivic nrik surig Avqw{ ] (466-12, Awsw, mò 1)

ha ivic hsY ha ivic rovY ] (466-12, Awsw, mò 1)

ha ivic BrIEy ha ivic DovY ] (466-13, Awsw, mò 1)

ha ivic jwqI ijnsI KovY ] (466-13, Awsw, mò 1)

ha ivic mUrKu ha ivic isAwxw ] (466-13, Awsw, mò 1)

moK mukiq kI swr n jwxw ] (466-14, Awsw, mò 1)

ha ivic mweAw ha ivic CweAw ] (466-14, Awsw, mò 1)

hamY kir kir jzq apweAw ] (466-15, Awsw, mò 1)

hamY bUJY qw d{ sUJY ] (466-15, Awsw, mò 1)

igAwn ivhUxw kiQ kiQ lUJY ] (466-15, Awsw, mò 1)

nwnk hukmI ilKIEy lyKu ] (466-15, Awsw, mò 1)

jyhw vyKih qyhw vyKu ]1] (466-16, Awsw, mò 1)

mhlw 2 ] (466-16)

hamY Ehw jwiq hY hamY kmL kmwih ] (466-16, Awsw, mò 2)

hamY EeL bzDnw iPir iPir jonI pwih ] (466-17, Awsw, mò 2)

hamY ikQhu @pjY ikqu szjim eh jwe ] (466-17, Awsw, mò 2)

hamY Eho hukmu hY peEy ikriq iPrwih ] (466-17, Awsw, mò 2)

hamY dIrG rogu hY dw} BI esu mwih ] (466-18, Awsw, mò 2)

ikrpw kry jy AwpxI qw gur kw sbdu kmwih ] (466-18, Awsw, mò 2)

nwnkê khY suxhu jnhu equ szjim duK jwih ]2] (466-19, Awsw, mò 2)

paVI ] (466-19)

syv kIqI szqoKIeS ijnéI sco scu iDAweAw ] (466-19, Awsw, mò 2)

AonéI mzdY pY{ n riKAo kir suøqu Drmu kmweAw ] (467-1, Awsw, mò 2)

AonéI dunIAw qoVy bzDnw ANnu pwxI QoVw KweAw ] (467-1, Awsw, mò 2)

qUz bKsIsI Aglw inq dyvih cVih svweAw ] (467-2, Awsw, mò 2)

vifAweL vfw pweAw ]7] (467-3, Awsw, mò 2)
gur Amãq iBNnI dyhurI Amãqu burky rwm rwjy ] (449-14, Awsw, mò 4)

ijnw gurbwxI min BweLAw Amãiq Cik Cky ] (449-14, Awsw, mò 4)

gur quTY hir pweAw cUky Dk Dky ] (449-15, Awsw, mò 4)

hir jnu hir hir hoeAw nwnkê hir eky ]4]9]16] (449-15, Awsw, mò 4)


slok mò 1 ] (467-3)

purKW ibrKW qIrQW qtW myGW KyqWh ] (467-3, Awsw, mò 1)

dIpW loAW mzflW KzfW vrBzfWh ] (467-3, Awsw, mò 1)

Azfj jyrj aqBujW KwxI syqjWh ] (467-4, Awsw, mò 1)

so imiq jwxY nwnkw srW myrW jzqwh ] (467-4, Awsw, mò 1)

nwnk jzq apwe kY sMmwly sBnwh ] (467-5, Awsw, mò 1)

ijin krqY krxw kIAw iczqw iB krxI qwh ] (467-5, Awsw, mò 1)

so krqw iczqw kry ijin apweAw jgu ] (467-5, Awsw, mò 1)

iqsu johwrI suAsiq iqsu iqsu dIbwxu ABgu ] (467-6, Awsw, mò 1)

nwnk scy nwm ibnu ikAw itkw ikAw qgu ]1] (467-6, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (467-7)

lK nykIAw czigAweLAw lK puNnw prvwxu ] (467-7, Awsw, mò 1)

lK qp apir qIrQW shj jog bybwx ] (467-7, Awsw, mò 1)

lK sUrqx szgrwm rx mih Cutih prwx ] (467-8, Awsw, mò 1)

lK surqI lK igAwn iDAwn pVIAih pwT purwx ] (467-8, Awsw, mò 1)

ijin krqY krxw kIAw iliKAw Awvx jwxu ] (467-9, Awsw, mò 1)

nwnk mqI imiQAw krmu scw nIswxu ]2] (467-9, Awsw, mò 1)

paVI ] (467-10)

scw swihbu Ekê qUz ijin sco scu vrqweAw ] (467-10, Awsw, mò 1)

ijsu qUz dyih iqsu imlY scu qw iqnéI scu kmweAw ] (467-10, Awsw, mò 1)

siqguir imilEy scu pweAw ijné kY ihrdY scu vsweAw ] (467-11, Awsw, mò 1)

mUrK scu n jwxnéI mnmuKI jnmu gvweAw ] (467-12, Awsw, mò 1)

ivic dunIAw kwhy AweAw ]8] (467-12, Awsw, mò 1)
Awsw mhlw 4 ] (449-16)

hir Amãq Bgiq Bzfwr hY gur siqgur pwsy rwm rwjy ] (449-16, Awsw, mò 4)

gu{ siqgu{ scw swhu hY isK dye hir rwsy ] (449-17, Awsw, mò 4)

Dnu DNnu vxjwrw vxju hY gu{ swhu swbwsy ] (449-17, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê gu{ iqnéI pweAw ijn Duir ilKqu illwit ilKwsy ]1] (449-18, Awsw, mò 4)
slokê mò 1 ] (467-13)

piV piV gfI ldIAih piV piV BrIAih swQ ] (467-13, Awsw, mò 1)

piV piV byVI pweLEy piV piV gfIAih Kwq ] (467-13, Awsw, mò 1)

pVIAih jyqy brs brs pVIAih jyqy mws ] (467-14, Awsw, mò 1)

pVIEy jyqI Awrjw pVIAih jyqy sws ] (467-14, Awsw, mò 1)

nwnk lyKY ek gl ho{ hamY JKxw JwK ]1] (467-15, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (467-15)

iliK iliK piVAw ] (467-15, Awsw, mò 1)

qyqw kiVAw ] (467-15, Awsw, mò 1)

bhu qIQL BivAw ] (467-15, Awsw, mò 1)

qyqo livAw ] (467-16, Awsw, mò 1)

bhu ByK kIAw dyhI duKu dIAw ] (467-16, Awsw, mò 1)

shu vy jIAw Apxw kIAw ] (467-16, Awsw, mò 1)

ANnu n KweAw swdu gvweAw ] (467-16, Awsw, mò 1)

bhu duKu pweAw dUjw BweAw ] (467-17, Awsw, mò 1)

bsõ n pihrY ] (467-17, Awsw, mò 1)

Aihinis khrY ] (467-17, Awsw, mò 1)

moin ivgUqw ] (467-17, Awsw, mò 1)

ika jwgY gur ibnu sUqw ] (467-18, Awsw, mò 1)

pg apyqwxw ] (467-18, Awsw, mò 1)

Apxw kIAw kmwxw ] (467-18, Awsw, mò 1)

Alu mlu KweL isir CweL pweL ] (467-18, Awsw, mò 1)

mUriK AzDY piq gvweL ] (467-19, Awsw, mò 1)

ivxu nwvY ikCu Qwe n pweL ] (467-19, Awsw, mò 1)

rhY bybwxI mVI mswxI ] (467-19, Awsw, mò 1)

AzDu n jwxY iPir pCuqwxI ] (467-19, Awsw, mò 1)

siqgu{ Byty so suKu pwE ] (468-1, Awsw, mò 1)

hir kw nwmu mzin vswE ] (468-1, Awsw, mò 1)

nwnk ndir kry so pwE ] (468-1, Awsw, mò 1)

Aws Azdysy qy inhkyvlu hamY sbid jlwE ]2] (468-2, Awsw, mò 1)

paVI ] (468-2)

Bgq qyrY min Bwvdy dir sohin kIriq gwvdy ] (468-2, Awsw, mò 1)

nwnk krmw bwhry dir FoA n lhnéI Dwvdy ] (468-3, Awsw, mò 1)

eik mUlu n buJiné Awpxw Axhodw Awpu gxwedy ] (468-3, Awsw, mò 1)

ha FwFI kw nIc jwiq hoir aqm jwiq sdwedy ] (468-4, Awsw, mò 1)

iqné mzgw ij quJY iDAwedy ]9] (468-4, Awsw, mò 1)


scu swhu hmwrw qUz DxI sBu jgqu vxjwrw rwm rwjy ] (449-18, Awsw, mò 4)

sB BWfy quDY swijAw ivic vsqu hir Qwrw ] (449-19, Awsw, mò 4)

jo pwvih BWfy ivic vsqu sw inklY ikAw koeL kry vycwrw ] (449-19, Awsw, mò 4)

jn nwnk ka hir bKisAw hir Bgiq Bzfwrw ]2] (450-1, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (468-5)

këVì rwjw këVì prjw këVì sBu szsw{ ] (468-5, Awsw, mò 1)

këVì mzfp këVì mwVI këVì bYsxhw{ ] (468-5, Awsw, mò 1)

këVì suenw këVì {pw këVì pYnéxhw{ ] (468-5, Awsw, mò 1)

këVì kweAw këVì kpVì këVì }pu Apw{ ] (468-6, Awsw, mò 1)

këVì mIAw këVì bIbI Kip hoE Kw{ ] (468-6, Awsw, mò 1)

këiV këVY nyhu lgw ivsirAw krqw{ ] (468-7, Awsw, mò 1)

iksu nwil kIcY dosqI sBu jgu clxhw{ ] (468-7, Awsw, mò 1)

këVì imTw këVì mwiKa këVì foby pU{ ] (468-7, Awsw, mò 1)

nwnkê vKwxY bynqI quDu bwJu këVo këVì ]1] (468-8, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (468-8)

scu qw p{ jwxIEy jw irdY scw hoe ] (468-8, Awsw, mò 1)

këV kI mlu aqrY qnu kry hCw Doe ] (468-9, Awsw, mò 1)

scu qw p{ jwxIEy jw sic Dry ipAw{ ] (468-9, Awsw, mò 1)

nwa suix mnu rhsIEy qw pwE moK duAw{ ] (468-9, Awsw, mò 1)

scu qw p{ jwxIEy jw jugiq jwxY jIa ] (468-10, Awsw, mò 1)

Driq kweAw swiD kY ivic dye krqw bIa ] (468-10, Awsw, mò 1)

scu qw p{ jwxIEy jw isK scI lye ] (468-11, Awsw, mò 1)

deAw jwxY jIA kI ikCu puNnu dwnu krye ] (468-11, Awsw, mò 1)

scu qW p{ jwxIEy jw Awqm qIriQ kry invwsu ] (468-12, Awsw, mò 1)

siqgu} no puiC kY bih rhY kry invwsu ] (468-12, Awsw, mò 1)

scu sBnw hoe dw} pwp kFY Doe ] (468-13, Awsw, mò 1)

nwnkê vKwxY bynqI ijn scu plY hoe ]2] (468-13, Awsw, mò 1)

paVI ] (468-13)

dwnu mihzfw qlI Kwkê jy imlY q msqik lweLEy ] (468-14, Awsw, mò 1)

këVw lwlcu CfIEy hoe ek min AlKu iDAweLEy ] (468-14, Awsw, mò 1)

Plu qyvyho pweLEy jyvyhI kwr kmweLEy ] (468-15, Awsw, mò 1)

jy hovY pUrib iliKAw qw DUiV iqnéw dI pweLEy ] (468-15, Awsw, mò 1)

miq QoVI syv gvweLEy ]10] (468-16, Awsw, mò 1)
hm ikAw gux qyry ivQrh suAwmI qUz Apr Apwro rwm rwjy ] (450-2, Awsw, mò 4)

hir nwmu swlwhh idnu rwiq Ehw Aws AwDwro ] (450-2, Awsw, mò 4)

hm mUrK ikCUA n jwxhw ikv pwvh pwro ] (450-3, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY hir dws pinhwro ]3] (450-3, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (468-16)

sic kwlu këVì vriqAw kil kwlK byqwl ] (468-16, Awsw, mò 1)

bIa bIij piq lY gE Ab ika agvY dwil ] (468-16, Awsw, mò 1)

jy ekê hoe q agvY {qI hU {iq hoe ] (468-17, Awsw, mò 1)

nwnk pwhY bwhrw korY rzgu n soe ] (468-17, Awsw, mò 1)

BY ivic Kuzib cVweLEy srmu pwhu qin hoe ] (468-18, Awsw, mò 1)

nwnk BgqI jy rpY këVY soe n koe ]1] (468-18, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (468-19)

lbu pwpu due rwjw mhqw këVì hoAw iskdw{ ] (468-19, Awsw, mò 1)

kwmu nybu sid puCIEy bih bih kry bIcw{ ] (468-19, Awsw, mò 1)

AzDI rXiq igAwn ivhUxI Bwih Bry murdw{ ] (469-1, Awsw, mò 1)

igAwnI ncih vwjy vwvih }p krih sIgw{ ] (469-1, Awsw, mò 1)

@cy këkih vwdw gwvih joDw kw vIcw{ ] (469-2, Awsw, mò 1)

mUrK pzifq ihkmiq hujiq szjY krih ipAw{ ] (469-2, Awsw, mò 1)

DrmI Drmu krih gwvwvih mzgih moK duAw{ ] (469-3, Awsw, mò 1)

jqI sdwvih jugiq n jwxih Cif bhih Gr bw{ ] (469-3, Awsw, mò 1)

sBu ko pUrw Awpy hovY Git n koeL AwKY ] (469-4, Awsw, mò 1)

piq prvwxw ipCY pweLEy qw nwnk qoilAw jwpY ]2] (469-4, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (469-5)

vdI su vjig nwnkw scw vyKY soe ] (469-5, Awsw, mò 1)

sBnI Cwlw mwrIAw krqw kry su hoe ] (469-5, Awsw, mò 1)

AgY jwiq n jo{ hY AgY jIa nvy ] (469-6, Awsw, mò 1)

ijn kI lyKY piq pvY czgy syeL kye ]3] (469-6, Awsw, mò 1)

paVI ] (469-6)

Duir krmu ijnw ka quDu pweAw qw iqnI Ksmu iDAweAw ] (469-7, Awsw, mò 1)

Enw jzqw kY vis ikCu nwhI quDu vykI jgqu apweAw ] (469-7, Awsw, mò 1)

eknw no qUz myil lYih eik Awphu quDu KuAweAw ] (469-8, Awsw, mò 1)

gur ikrpw qy jwixAw ijQY quDu Awpu buJweAw ] (469-8, Awsw, mò 1)

shjy hI sic smweAw ]11] (469-9, Awsw, mò 1)
ija BwvY iqa rwiK lY hm srix pRB AwE rwm rwjy ] (450-4, Awsw, mò 4)

hm BUil ivgwVh idnsu rwiq hir lwj rKwE ] (450-4, Awsw, mò 4)

hm bwirk qUz gu{ ipqw hY dy miq smJwE ] (450-5, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê dwsu hir kWiFAw hir pYj rKwE ]4]10]17] (450-5, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (469-9)

duKu dw} suKu rogu BeAw jw suKu qwim n hoeL ] (469-9, Awsw, mò 1)

qUz krqw krxw mY nwhI jw ha krI n hoeL ]1] (469-10, Awsw, mò 1)

bilhwrI kêdriq visAw ] (469-10, Awsw, mò 1)

qyrw Azqu n jweL liKAw ]1] rhwa ] (469-11, Awsw, mò 1)

jwiq mih joiq joiq mih jwqw Akl klw BrpUir rihAw ] (469-11, Awsw, mò 1)

qUz scw swihbu isPiq suAwiléa ijin kIqI so pwir peAw ] (469-12, Awsw, mò 1)

khu nwnk krqy kIAw bwqw jo ikCu krxw su kir rihAw ]2] (469-12, Awsw, mò 1)

mò 2 ] (469-13)

jog sbdz igAwn sbdz byd sbdz bRwhmxh ] (469-13, Awsw, mò 2)

KõI sbdz sUr sbdz sUdà sbdz prw øqh ] (469-14, Awsw, mò 2)

sbL sbdz Ek sbdz jy ko jwxY Bya ] nwnkê qw kw dwsu hY soeL inrzjn dya ]3] (469-14, Awsw, mò 2)

mò 2 ] (469-15)

Ek øsnz sbL dyvw dyv dyvw q Awqmw ] (469-15, Awsw, mò 2)

Awqmw bwsudyviÔX jy ko jwxY Bya ] nwnkê qw kw dwsu hY soeL inrzjn dya ]4] (469-15, Awsw, mò 2)

mò 1 ] (469-16)

kêMBy bDw jlu rhY jl ibnu kêMBu n hoe ] (469-16, Awsw, mò 1)

igAwn kw bDw mnu rhY gur ibnu igAwnu n hoe ]5] (469-17, Awsw, mò 1)

paVI ] (469-17)

piVAw hovY gunhgw{ qw AomI swDu n mwrIEy ] (469-17, Awsw, mò 1)

jyhw Gwly Gwlxw qyvyho nwa pcwrIEy ] (469-18, Awsw, mò 1)

EysI klw n KyfIEy ijqu drgh geAw hwrIEy ] (469-18, Awsw, mò 1)

piVAw AqY AomIAw vIcw{ AgY vIcwrIEy ] (469-19, Awsw, mò 1)

muih clY su AgY mwrIEy ]12] (469-19, Awsw, mò 1)


ijn msqik Duir hir iliKAw iqnw siqgu{ imilAw rwm rwjy ] (450-6, Awsw, mò 4)

AigAwnu AzDyrw kitAw gur igAwnu Git bilAw ] (450-7, Awsw, mò 4)

hir lDw rqnu pdwrQo iPir bhuiV n cilAw ] (450-7, Awsw, mò 4)

jn nwnk nwmu AwrwiDAw AwrwiD hir imilAw ]1] (450-8, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (470-1)

nwnk my{ srIr kw ekê rQu ekê rQvwhu ] (470-1, Awsw, mò 1)

jugu jugu Pyir vtweLAih igAwnI buJih qwih ] (470-1, Awsw, mò 1)

sqjuig rQu szqoK kw Drmu AgY rQvwhu ] (470-2, Awsw, mò 1)

õyqY rQu jqY kw jo{ AgY rQvwhu ] (470-2, Awsw, mò 1)

duAwpuir rQu qpY kw squ AgY rQvwhu ] (470-3, Awsw, mò 1)

kljuig rQu Agin kw këVì AgY rQvwhu ]1] (470-3, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (470-4)

swm khY syqMb{ suAwmI sc mih AwCY swic rhy ] sBu ko sic smwvY ] (470-4, Awsw, mò 1)

irgu khY rihAw BrpUir ] (470-4, Awsw, mò 1)

rwm nwmu dyvw mih sU{ ] (470-5, Awsw, mò 1)

nwe leEy prwCq jwih ] (470-5, Awsw, mò 1)

nwnk qa moKzq{ pwih ] (470-5, Awsw, mò 1)

juj mih joir ClI czdàwvil kwné øsnu jwdmu BeAw ] (470-6, Awsw, mò 1)

pwrjwqu gopI lY AweAw ibzdàwbn mih rzgu kIAw ] (470-6, Awsw, mò 1)

kil mih bydu AQrbxu hUAw nwa KudweL Alhu BeAw ] (470-7, Awsw, mò 1)

nIl bsõ ly kpVy pihry qurk pTwxI Amlu kIAw ] (470-7, Awsw, mò 1)

cwry vyd hoE sicAwr ] (470-8, Awsw, mò 1)

pVih guxih iqné cwr vIcwr ] (470-8, Awsw, mò 1)

Bwa Bgiq kir nIcu sdwE ] qa nwnk moKzq{ pwE ]2] (470-8, Awsw, mò 1)

paVI ] (470-9)

siqgur ivthu vwirAw ijqu imilEy Ksmu smwilAw ] (470-9, Awsw, mò 1)

ijin kir apdysu igAwn Azjnu dIAw enéI nyõI jgqu inhwilAw ] (470-10, Awsw, mò 1)

Ksmu Coif dUjY lgy fuby sy vxjwirAw ] (470-10, Awsw, mò 1)

siqgu} hY boihQw ivrlY iknY vIcwirAw ] (470-11, Awsw, mò 1)

kir ikrpw pwir aqwirAw ]13] (470-11, Awsw, mò 1)


ijnI Eysw hir nwmu n cyiqAo sy kwhy jig AwE rwm rwjy ] (450-8, Awsw, mò 4)

ehu mwxs jnmu dulMBu hY nwm ibnw ibrQw sBu jwE ] (450-9, Awsw, mò 4)

huix vqY hir nwmu n bIijAo AgY BuKw ikAw KwE ] (450-9, Awsw, mò 4)

mnmuKw no iPir jnmu hY nwnk hir BwE ]2] (450-10, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (470-12)

isMml {Ku srwerw Aiq dIrG Aiq mucu ] (470-12, Awsw, mò 1)

Aoe ij Awvih Aws kir jwih inrwsy ikqu ] (470-12, Awsw, mò 1)

Pl iPky Pêl bkbky kzim n Awvih pq ] (470-13, Awsw, mò 1)

imTqu nIvI nwnkw gux czigAweLAw qqu ] (470-13, Awsw, mò 1)

sBu ko invY Awp ka pr ka invY n koe ] (470-14, Awsw, mò 1)

Dir qwrwjU qolIEy invY su garw hoe ] (470-14, Awsw, mò 1)

AprwDI dUxw invY jo hzqw imrgwih ] (470-15, Awsw, mò 1)

sIis invweEy ikAw QIEy jw irdY kêsuDy jwih ]1] (470-15, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (470-16)

piV pusqk sziDAw bwdz ] (470-16, Awsw, mò 1)

isl pUjis bgul smwDz ] (470-16, Awsw, mò 1)

muiK JUT ibBUKx swrz ] (470-16, Awsw, mò 1)

õYpwl iqhwl ibcwrz ] (470-16, Awsw, mò 1)

gil mwlw iqlkê illwtz ] (470-17, Awsw, mò 1)

due DoqI bsõ kpwtz ] (470-17, Awsw, mò 1)

jy jwxis bRhmz krmz ] (470-17, Awsw, mò 1)

siB Pokt insca krmz ] (470-18, Awsw, mò 1)

khu nwnk inhca iDAwvY ] (470-18, Awsw, mò 1)

ivxu siqgur vwt n pwvY ]2] (470-18, Awsw, mò 1)

paVI ] (470-18)

kpVì }pu suhwvxw Cif dunIAw Azdir jwvxw ] (470-19, Awsw, mò 1)

mzdw czgw Awpxw Awpy hI kIqw pwvxw ] (470-19, Awsw, mò 1)

hukm kIE min Bwvdy rwih BIVY AgY jwvxw ] (470-19, Awsw, mò 1)

nzgw dojik cwilAw qw idsY Krw frwvxw ] (471-1, Awsw, mò 1)

kir Aagx pCoqwvxw ]14] (471-1, Awsw, mò 1)


qUz hir qyrw sBu ko siB quDu apwE rwm rwjy ] (450-10, Awsw, mò 4)

ikCu hwiQ iksY dY ikCu nwhI siB clih clwE ] (450-11, Awsw, mò 4)

ijné qUz mylih ipAwry sy quDu imlih jo hir min BwE ] (450-11, Awsw, mò 4)

jn nwnk siqgu{ ByitAw hir nwim qrwE ]3] (450-12, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (471-2)

deAw kpwh szqoKu sUqu jqu gzFI squ vtu ] (471-2, Awsw, mò 1)

Ehu jny@ jIA kw heL q pwfy Gqu ] (471-2, Awsw, mò 1)

nw Ehu qutY nw mlu lgY nw Ehu jlY n jwe ] (471-3, Awsw, mò 1)

DNnu su mwxs nwnkw jo gil cly pwe ] (471-3, Awsw, mò 1)

cakiV muil AxweAw bih cakY pweAw ] (471-4, Awsw, mò 1)

isKw kzin cVweLAw gu{ bRwhmxu iQAw ] (471-4, Awsw, mò 1)

Aohu muAw Aohu JiV peAw vyqgw geAw ]1] (471-5, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (471-5)

lK corIAw lK jwrIAw lK këVIAw lK gwil ] (471-5, Awsw, mò 1)

lK TgIAw pihnwmIAw rwiq idnsu jIA nwil ] (471-6, Awsw, mò 1)

qgu kpwhhu kqIEy bwméxu vty Awe ] (471-6, Awsw, mò 1)

kêih bkrw irziné KweAw sBu ko AwKY pwe ] (471-7, Awsw, mò 1)

hoe purwxw sutIEy BI iPir pweLEy ho{ ] (471-7, Awsw, mò 1)

nwnk qgu n quteL jy qig hovY jo{ ]2] (471-8, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (471-8)

nwe mzinEy piq @pjY swlwhI scu sUqu ] (471-8, Awsw, mò 1)

drgh Azdir pweLEy qgu n qUtis pUq ]3] (471-9, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (471-9)

qgu n ezdàI qgu n nwrI ] (471-9, Awsw, mò 1)

Blky Quk pvY inq dwVI ] (471-9, Awsw, mò 1)

qgu n pYrI qgu n hQI ] (471-10, Awsw, mò 1)

qgu n ijhvw qgu n AKI ] (471-10, Awsw, mò 1)

vyqgw Awpy vqY ] (471-10, Awsw, mò 1)

vit Dwgy Avrw GqY ] (471-10, Awsw, mò 1)

lY BwiV kry vIAwhu ] (471-11, Awsw, mò 1)

kiF kwglu dsy rwhu ] (471-11, Awsw, mò 1)

suix vyKhu lokw Ehu ivfwxu ] (471-11, Awsw, mò 1)

min AzDw nwa sujwxu ]4] (471-12, Awsw, mò 1)

paVI ] (471-12)

swihbu hoe deAwlu ikrpw kry qw sweL kwr krwesI ] (471-12, Awsw, mò 1)

so syvkê syvw kry ijs no hukmu mnwesI ] (471-12, Awsw, mò 1)

hukim mzinEy hovY prvwxu qw KsmY kw mhlu pwesI ] (471-13, Awsw, mò 1)

KsmY BwvY so kry mnhu iczidAw so Plu pwesI ] (471-14, Awsw, mò 1)

qw drgh pYDw jwesI ]15] (471-14, Awsw, mò 1)
koeL gwvY rwgI nwdI bydI bhu Bwiq kir nhI hir hir BIjY rwm rwjy ] (450-12, Awsw, mò 4)

ijnw Azqir kptu ivkw{ hY iqnw roe ikAw kIjY ] (450-13, Awsw, mò 4)

hir krqw sBu ikCu jwxdw isir rog hQu dIjY ] (450-14, Awsw, mò 4)

ijnw nwnk gurmuiK ihrdw suDu hY hir Bgiq hir lIjY ]4]11]18] (450-14, Awsw, mò 4)


slok mò 1 ] (471-14)

g@ ibrwhmx ka k{ lwvhu gobir qrxu n jweL ] (471-15, Awsw, mò 1)

DoqI itkw qY jpmwlI Dwnu mlyCW KweL ] (471-15, Awsw, mò 1)

Azqir pUjw pVih kqybw szjmu qurkw BweL ] (471-16, Awsw, mò 1)

CofIly pwKzfw ] (471-16, Awsw, mò 1)

nwim leEy jwih qrzdw ]1] (471-16, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (471-17)

mwxs Kwxy krih invwj ] (471-17, Awsw, mò 1)

CurI vgwein iqn gil qwg ] (471-17, Awsw, mò 1)

iqn Gir bRHÌx pUrih nwd ] (471-17, Awsw, mò 1)

anéw iB Awvih AoeL swd ] (471-18, Awsw, mò 1)

këVI rwis këVw vwpw{ ] (471-18, Awsw, mò 1)

këVì boil krih Awhw{ ] (471-18, Awsw, mò 1)

smL DmL kw fyrw dUir ] (471-18, Awsw, mò 1)

nwnk këVì rihAw BrpUir ] (471-19, Awsw, mò 1)

mQY itkw qyiV DoqI kKweL ] (471-19, Awsw, mò 1)

hiQ CurI jgq kwsweL ] (471-19, Awsw, mò 1)

nIl vsõ pihir hovih prvwxu ] (472-1, Awsw, mò 1)

mlyC Dwnu ly pUjih purwxu ] (472-1, Awsw, mò 1)

ABwiKAw kw kêTw bkrw Kwxw ] (472-1, Awsw, mò 1)

caky apir iksY n jwxw ] (472-2, Awsw, mò 1)

dy kY cakw kFI kwr ] (472-2, Awsw, mò 1)

apir Awe bYTy këiVAwr ] (472-2, Awsw, mò 1)

mqu iBtY vy mqu iBtY ] ehu ANnu Aswfw iPtY ] (472-3, Awsw, mò 1)

qin iPtY PyV kryin ] (472-3, Awsw, mò 1)

min jUTY culI Bryin ] (472-3, Awsw, mò 1)

khu nwnk scu iDAweLEy ] (472-3, Awsw, mò 1)

suic hovY qw scu pweLEy ]2] (472-4, Awsw, mò 1)

paVI ] (472-4)

icqY Azdir sBu ko vyiK ndrI hyiT clwedw ] (472-4, Awsw, mò 1)

Awpy dy vifAweLAw Awpy hI kmL krwedw ] (472-5, Awsw, mò 1)

vfhu vfw vf mydnI isry isir DzDY lwedw ] (472-5, Awsw, mò 1)

ndir apTI jy kry sulqwnw Gwhu krwedw ] (472-6, Awsw, mò 1)

dir mzgin iBK n pwedw ]16] (472-6, Awsw, mò 1)


Awsw mhlw 4 ] (450-15)

ijn Azqir hir hir pRIiq hY qy jn suGV isAwxy rwm rwjy ] (450-15, Awsw, mò 4)

jy bwhrhu Buil cuik boldy BI Kry hir Bwxy ] (450-16, Awsw, mò 4)

hir szqw no ho{ Qwa nwhI hir mwxu inmwxy ] (450-16, Awsw, mò 4)

jn nwnk nwmu dIbwxu hY hir qwxu sqwxy ]1] (450-17, Awsw, mò 4)
slokê mò 1 ] (472-7)

jy mohwkw G{ muhY G{ muih ipqrI dye ] (472-7, Awsw, mò 1)

AgY vsqu isöwxIEy ipqrI cor krye ] (472-7, Awsw, mò 1)

vFIAih hQ dlwl ky musPI Eh krye ] (472-8, Awsw, mò 1)

nwnk AgY so imlY ij Kty Gwly dye ]1] (472-8, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (472-8)

ija jo} isrnwvxI AwvY vwro vwr ] (472-9, Awsw, mò 1)

jUTy jUTw muiK vsY inq inq hoe KuAw{ ] (472-9, Awsw, mò 1)

sUcy Eih n AwKIAih bhin ij ipzfw Doe ] (472-9, Awsw, mò 1)

sUcy syeL nwnkw ijn min visAw soe ]2] (472-10, Awsw, mò 1)

paVI ] (472-10)

qury plwxy pax vyg hr rzgI hmL svwirAw ] (472-10, Awsw, mò 1)

koTy mzfp mwVIAw lwe bYTy kir pwswirAw ] (472-11, Awsw, mò 1)

cIj krin min Bwvdy hir buJin nwhI hwirAw ] (472-12, Awsw, mò 1)

kir Pêrmweis KweAw vyiK mhliq mrxu ivswirAw ] (472-12, Awsw, mò 1)

j{ AweL jobin hwirAw ]17] (472-13, Awsw, mò 1)


ijQY jwe bhY myrw siqgu} so Qwnu suhwvw rwm rwjy ] (450-17, Awsw, mò 4)

gurisKzïI so Qwnu BwilAw lY DUir muiK lwvw ] (450-18, Awsw, mò 4)

gurisKw kI Gwl Qwe peL ijn hir nwmu iDAwvw ] (450-18, Awsw, mò 4)

ijné nwnkê siqgu{ pUijAw iqn hir pUj krwvw ]2] (450-19, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (472-13)

jy kir sUqkê mNnIEy sB qY sUqkê hoe ] (472-13, Awsw, mò 1)

gohy AqY lkVI Azdir kIVw hoe ] (472-14, Awsw, mò 1)

jyqy dwxy ANn ky jIAw bwJu n koe ] (472-14, Awsw, mò 1)

pihlw pwxI jIa hY ijqu hirAw sBu koe ] (472-14, Awsw, mò 1)

sUqkê ika kir rKIEy sUqkê pvY rsoe ] (472-15, Awsw, mò 1)

nwnk sUqkê Ev n aqrY igAwnu aqwry Doe ]1] (472-15, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (472-16)

mn kw sUqkê loBu hY ijhvw sUqkê këVì ] (472-16, Awsw, mò 1)

AKI sUqkê vyKxw pr qãA pr Dn }pu ] (472-16, Awsw, mò 1)

kNnI sUqkê kzin pY lweqbwrI Kwih ] (472-17, Awsw, mò 1)

nwnk hzsw AwdmI bDy jm puir jwih ]2] (472-17, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (472-18)

sBo sUqkê Brmu hY dUjY lgY jwe ] (472-18, Awsw, mò 1)

jMmxu mrxw hukmu hY BwxY AwvY jwe ] (472-18, Awsw, mò 1)

Kwxw pIxw pivõu hY idqonu irjkê sMbwih ] (472-19, Awsw, mò 1)

nwnk ijnéI gurmuiK buiJAw iqnéw sUqkê nwih ]3] (472-19, Awsw, mò 1)

paVI ] (473-1)

siqgu{ vfw kir swlwhIEy ijsu ivic vfIAw vifAweLAw ] (473-1, Awsw, mò 1)

sih myly qw ndrI AweLAw ] (473-1, Awsw, mò 1)

jw iqsu Bwxw qw min vsweLAw ] (473-2, Awsw, mò 1)

kir hukmu msqik hQu Dir ivchu mwir kFIAw buirAweLAw ] (473-2, Awsw, mò 1)

sih quTY na iniD pweLAw ]18] (473-3, Awsw, mò 1)
gurisKw min hir pRIiq hY hir nwm hir qyrI rwm rwjy ] (450-19, Awsw, mò 4)

kir syvih pUrw siqgu} BuK jwe lih myrI ] (451-1, Awsw, mò 4)

gurisKw kI BuK sB geL iqn ipCY hor Kwe GnyrI ] (451-1, Awsw, mò 4)

jn nwnk hir puNnu bIijAw iPir qoit n AwvY hir puNn kyrI ]3] (451-2, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (473-3)

pihlw sucw Awip hoe sucY bYTw Awe ] (473-3, Awsw, mò 1)

sucy AgY riKAonu koe n iBitAo jwe ] (473-4, Awsw, mò 1)

sucw hoe kY jyivAw lgw pVix slokê ] (473-4, Awsw, mò 1)

kêhQI jweL sitAw iksu Ehu lgw doKu ] (473-5, Awsw, mò 1)

ANnu dyvqw pwxI dyvqw bYszq{ dyvqw lUxu pzjvw pweAw iGrqu ] (473-5, Awsw, mò 1)

qw hoAw pwkê pivqu ] (473-6, Awsw, mò 1)

pwpI isa qnu gifAw Qukw peLAw iqqu ] (473-6, Awsw, mò 1)

ijqu muiK nwmu n @crih ibnu nwvY rs Kwih ] (473-6, Awsw, mò 1)

nwnk EvY jwxIEy iqqu muiK Qukw pwih ]1] (473-7, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (473-7)

Bzif jMmIEy Bzif inMmIEy Bzif mzgxu vIAwhu ] (473-8, Awsw, mò 1)

Bzfhu hovY dosqI Bzfhu clY rwhu ] (473-8, Awsw, mò 1)

Bzfu muAw Bzfu BwlIEy Bzif hovY bzDwnu ] (473-8, Awsw, mò 1)

so ika mzdw AwKIEy ijqu jMmih rwjwn ] (473-9, Awsw, mò 1)

Bzfhu hI Bzfu @pjY BzfY bwJu n koe ] (473-9, Awsw, mò 1)

nwnk BzfY bwhrw Eko scw soe ] (473-10, Awsw, mò 1)

ijqu muiK sdw swlwhIEy Bwgw rqI cwir ] (473-10, Awsw, mò 1)

nwnk qy muK @jly iqqu scY drbwir ]2] (473-10, Awsw, mò 1)

paVI ] (473-11)

sBu ko AwKY Awpxw ijsu nwhI so cuix kFIEy ] (473-11, Awsw, mò 1)

kIqw Awpo Awpxw Awpy hI lyKw szFIEy ] (473-12, Awsw, mò 1)

jw rhxw nwhI Eyqu jig qw kwequ gwrib hzFIEy ] (473-12, Awsw, mò 1)

mzdw iksY n AwKIEy piV AK{ Eho buJIEy ] (473-13, Awsw, mò 1)

mUrKY nwil n luJIEy ]19] (473-13, Awsw, mò 1)
gurisKw min vwDweLAw ijn myrw siqgu} ifTw rwm rwjy ] (451-3, Awsw, mò 4)

koeL kir gl suxwvY hir nwm kI so lgY gurisKw min imTw ] (451-3, Awsw, mò 4)

hir drgh gurisK pYnweLAih ijnéw myrw siqgu{ quTw ] (451-4, Awsw, mò 4)

jn nwnkê hir hir hoeAw hir hir min vuTw ]4]12]19] (451-4, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (473-13)

nwnk iPkY boilEy qnu mnu iPkw hoe ] (473-14, Awsw, mò 1)

iPko iPkw sdIEy iPky iPkI soe ] (473-14, Awsw, mò 1)

iPkw drgh stIEy muih Qukw iPky pwe ] (473-14, Awsw, mò 1)

iPkw mUrKu AwKIEy pwxw lhY sjwe ]1] (473-15, Awsw, mò 1)

mò 1 ] (473-15)

Azdrhu JUTy pYj bwhir dunIAw Azdir PYlu ] (473-15, Awsw, mò 1)

ATsiT qIQL jy nwvih aqrY nwhI mYlu ] (473-16, Awsw, mò 1)

ijné ptu Azdir bwhir gudVì qy Bly szswir ] (473-16, Awsw, mò 1)

iqné nyhu lgw rb syqI dyKnéy vIcwir ] (473-17, Awsw, mò 1)

rzig hsih rzig rovih cup BI kir jwih ] (473-17, Awsw, mò 1)

prvwh nwhI iksY kyrI bwJu scy nwh ] (473-18, Awsw, mò 1)

dir vwt apir Krcu mzgw jbY dye q Kwih ] (473-18, Awsw, mò 1)

dIbwnu Eko klm Ekw hmw quméw mylu ] (473-19, Awsw, mò 1)

dir lE lyKw pIiV CutY nwnkw ija qylu ]2] (473-19, Awsw, mò 1)

paVI ] (474-1)

Awpy hI krxw kIAo kl Awpy hI qY DwrIEy ] (474-1, Awsw, mò 1)

dyKih kIqw Awpxw Dir kcI pkI swrIEy ] (474-1, Awsw, mò 1)

jo AweAw so clsI sBu koeL AweL vwrIEy ] (474-2, Awsw, mò 1)

ijs ky jIA prwx hih ika swihbu mnhu ivswrIEy ] (474-2, Awsw, mò 1)

Awpx hQI Awpxw Awpy hI kwju svwrIEy ]20] (474-3, Awsw, mò 1)
Awsw mhlw 4 ] (451-5)

ijnéw ByitAw myrw pUrw siqgu} iqn hir nwmu ÜãVwvY rwm rwjy ] (451-5, Awsw, mò 4)

iqs kI qãsnw BuK sB aqrY jo hir nwmu iDAwvY ] (451-6, Awsw, mò 4)

jo hir hir nwmu iDAwedy iqné jmu nyiV n AwvY ] (451-6, Awsw, mò 4)

jn nwnk ka hir øpw kir inq jpY hir nwmu hir nwim qrwvY ]1] (451-7, Awsw, mò 4)
slokê mhlw 2 ] (474-3)

Eh iknyhI AwskI dUjY lgY jwe ] (474-3, Awsw, mò 2)

nwnk Awskê kWFIEy sd hI rhY smwe ] (474-4, Awsw, mò 2)

czgY czgw kir mNny mzdY mzdw hoe ] (474-4, Awsw, mò 2)

Awskê Ehu n AwKIEy ij lyKY vrqY soe ]1] (474-5, Awsw, mò 2)

mhlw 2 ] (474-5)

slwmu jbwbu dovY kry muzFhu GuQw jwe ] (474-5, Awsw, mò 2)

nwnk dovY këVIAw Qwe n kweL pwe ]2] (474-6, Awsw, mò 2)

paVI ] (474-6)

ijqu syivEy suKu pweLEy so swihbu sdw sméwlIEy ] (474-6, Awsw, mò 2)

ijqu kIqw pweLEy Awpxw sw Gwl burI ika GwlIEy ] (474-7, Awsw, mò 2)

mzdw mUil n kIceL dy lMmI ndir inhwlIEy ] (474-7, Awsw, mò 2)

ija swihb nwil n hwrIEy qyvyhw pwsw FwlIEy ] (474-8, Awsw, mò 2)

ikCu lwhy apir GwlIEy ]21] (474-8, Awsw, mò 2)


ijnI gurmuiK nwmu iDAweAw iqnw iPir ibGnu n hoeL rwm rwjy ] (451-8, Awsw, mò 4)

ijnI siqgu{ purKu mnweAw iqn pUjy sBu koeL ] (451-8, Awsw, mò 4)

ijnéI siqgu{ ipAwrw syivAw iqnéw suKu sd hoeL ] (451-9, Awsw, mò 4)

ijnéw nwnkê siqgu{ ByitAw iqnéw imilAw hir soeL ]2] (451-9, Awsw, mò 4)


slokê mhlw 2 ] (474-9)

cwk{ lgY cwkrI nwly gwrbu vwdu ] (474-9, Awsw, mò 2)

glw kry GxyrIAw Ksm n pwE swdu ] (474-9, Awsw, mò 2)

Awpu gvwe syvw kry qw ikCu pwE mwnu ] (474-10, Awsw, mò 2)

nwnk ijs no lgw iqsu imlY lgw so prvwnu ]1] (474-10, Awsw, mò 2)

mhlw 2 ] (474-11)

jo jIe hoe su agvY muh kw kihAw vwa ] (474-11, Awsw, mò 2)

bIjy ibKu mzgY Amãqu vyKhu Ehu inAwa ]2] (474-11, Awsw, mò 2)

mhlw 2 ] (474-12)

nwil eAwxy dosqI kdy n AwvY rwis ] (474-12, Awsw, mò 2)

jyhw jwxY qyho vrqY vyKhu ko inrjwis ] (474-12, Awsw, mò 2)

vsqU Azdir vsqu smwvY dUjI hovY pwis ] (474-13, Awsw, mò 2)

swihb syqI hukmu n clY khI bxY Ardwis ] (474-13, Awsw, mò 2)

këiV kmwxY këVo hovY nwnk isPiq ivgwis ]3] (474-14, Awsw, mò 2)

mhlw 2 ] (474-14)

nwil eAwxy dosqI vfw} isa nyhu ] (474-14, Awsw, mò 2)

pwxI Azdir lIk ija iqs dw Qwa n Qyhu ]4] (474-15, Awsw, mò 2)

mhlw 2 ] (474-15)

hoe eAwxw kry kMmu Awix n skY rwis ] (474-15, Awsw, mò 2)

jy ek AD czgI kry dUjI BI vyrwis ]5] (474-16, Awsw, mò 2)

paVI ] (474-16)

cwk{ lgY cwkrI jy clY KsmY Bwe ] (474-16, Awsw, mò 2)

hurmiq iqs no AglI Aohu vjhu iB dUxw Kwe ] (474-17, Awsw, mò 2)

KsmY kry brwbrI iPir gYriq Azdir pwe ] (474-17, Awsw, mò 2)

vjhu gvwE Aglw muhy muih pwxw Kwe ] (474-18, Awsw, mò 2)

ijs dw idqw Kwvxw iqsu khIEy swbwis ] (474-18, Awsw, mò 2)

nwnk hukmu n cleL nwil Ksm clY Ardwis ]22] (474-19, Awsw, mò 2)
ijnéw Azqir gurmuiK pRIiq hY iqné hir rKxhwrw rwm rwjy ] (451-10, Awsw, mò 4)

iqné kI inzdw koeL ikAw kry ijné hir nwmu ipAwrw ] (451-11, Awsw, mò 4)

ijn hir syqI mnu mwinAw sB dust JK mwrw ] (451-11, Awsw, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw hir rKxhwrw ]3] (451-12, Awsw, mò 4)


slokê mhlw 2 ] (474-19)

Eh iknyhI dwiq Awps qy jo pweLEy ] (474-19, Awsw, mò 2)

nwnk sw krmwiq swihb quTY jo imlY ]1] (475-1, Awsw, mò 2)

mhlw 2 ] (475-1)

Eh iknyhI cwkrI ijqu Ba Ksm n jwe ] (475-1, Awsw, mò 2)

nwnk syvkê kwFIEy ij syqI Ksm smwe ]2] (475-2, Awsw, mò 2)

paVI ] (475-2)

nwnk Azq n jwpnéI hir qw ky pwrwvwr ] (475-3, Awsw, mò 2)

Awip krwE swKqI iPir Awip krwE mwr ] (475-3, Awsw, mò 2)

eknéw glI jzjIrIAw eik qurI cVih ibsIAwr ] (475-3, Awsw, mò 2)

Awip krwE kry Awip ha kY isa krI pukwr ] (475-4, Awsw, mò 2)

nwnk krxw ijin kIAw iPir iqs hI krxI swr ]23] (475-4, Awsw, mò 2)


hir jugu jugu Bgq apweAw pYj rKdw AweAw rwm rwjy ] (451-12, Awsw, mò 4)

hrxwKsu dustu hir mwirAw pRhlwdu qrweAw ] (451-13, Awsw, mò 4)

AhzkwrIAw inzdkw ipiT dye nwmdya muiK lweAw ] (451-13, Awsw, mò 4)

jn nwnk Eysw hir syivAw Aziq lE CfweAw ]4]13]20] (451-14, Awsw, mò 4)


slokê mò 1 ] (475-5)

Awpy BWfy swijAnu Awpy pUxuL dye ] (475-5, Awsw, mò 1)

eknéI duDu smweLEy eik culéY rhiné cVy ] (475-6, Awsw, mò 1)

eik inhwlI pY sviné eik apir rhin KVy ] (475-6, Awsw, mò 1)

iqnéw svwry nwnkw ijné ka ndir kry ]1] (475-7, Awsw, mò 1)

mhlw 2 ] (475-7)

Awpy swjy kry Awip jweL iB rKY Awip ] (475-7, Awsw, mò 2)

iqsu ivic jzq apwe kY dyKY Qwip aQwip ] (475-8, Awsw, mò 2)

iks no khIEy nwnkw sBu ikCu Awpy Awip ]2] (475-8, Awsw, mò 2)

paVI ] (475-8)

vfy kIAw vifAweLAw ikCu khxw khxu n jwe ] (475-9, Awsw, mò 2)

so krqw kwdr krImu dy jIAw irjkê sMbwih ] (475-9, Awsw, mò 2)

sweL kwr kmwvxI Duir CofI iqNnY pwe ] (475-10, Awsw, mò 2)

nwnk EkI bwhrI hor dUjI nwhI jwe ] (475-10, Awsw, mò 2)so kry ij iqsY rjwe ]24]1] suDu (475-10, Awsw, mò 2)

tải về 236.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương