How Does dna determine the Traits of an Organism?tải về 22.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích22.06 Kb.
#28204

Name _____________________________ Date ______________ Period______

How Does DNA Determine the Traits of an Organism?

Introduction:

In this simulation, you will examine the mRNA sequence of a fictitious organism - the Snork. Snorks were discovered on the planet Dee Enae in a distant solar system. Snorks only have one chromosome with ten genes on it.

Your Job:

  1. Analyze the genes of four Snork DNA samples and determine what traits the organism has. You must show ALL your work!

  2. Then, sketch the organism (Be creative!).

For simplicity, the gene sequences are much smaller than real gene sequences found in living organisms. Each gene has two versions that result in a different trait being expressed in the Snork.

Genes

Amino Acid Sequence

Description

Gene 1 - body covering

met - val - ser - leu

hairless

 

met - val - ser - lys

hairy

Gene 2 - body style

met - tyr - pro - gln - gln - lys

plump

 

met - val - pro - thr - gln - lys

skinny

Gene 3 - legs

met - leu - leu - leu - pro

3 legged

 

met - leu - leu - ser - ala

2 legged

Gene 4 - head shape

met - ala - val - val

round head

 

met - val - ala - ala

square head

Gene 5 - tails

met - his - ile

tail

 

met - his - his

no tail

Gene 6 - body pigment

met - ser - pro - val

blue pigment (hair/skin)

 

met - val - phe - tyr

red pigment (hair/skin)

Gene 7 - eyes

met - asn - ile - leu - leu - pro - thr

small slanted eyes

 

met - asn - ile - pro - pro - pro - thr

large round eyes

Gene 8 - mouth

met - val - asn - asn - ala

circular mouth

 

met - asn - asn - asn - ala

rectangular mouth

Gene 9 - ears

met - phe - ser - his

pointed standing-up ears

 

met - phe - phe - his

rounded floppy ears

Gene 10 - arms

met - arg - tyr - cys - lys

long spaghetti like arms

 

met - arg - arg - asn - thr

short stumpy arms

Each of the following mRNA samples was taken from volunteer Snorks. Your job is to analyze each sample and determine the phenotype (how the organism looks) based on the sequence. Remember that AUG is a start codon, and it signifies the beginning of each gene. UAA is a stop codon and signifies the end of a gene. The genes are in order from gene 1 to gene 10 and are separated by a vertical line (|).

Snicker Snork

AUG GUC AGC AAA UAA | AUG UAC CCC CAA CAG AAA UAA | AUG CUC UUA AGU GCG UAA | AUG GCU GUU GUG UAA | AUG CAU CAU UAA | AUG GUU UUU UAC UAA | AUG AAU AUC UUA CUG CCC ACC UAA | AUG AAU AAC AAU GCC UAA | AUG UUU UCU CAC UAA | AUG AGA UAU UGU AAA | UAA

Snuffle Snork

AUG GUA UCU AAA UAA | AUG GUU CCU ACU CAA AAG UAA | AUG CUU CUC CUC CCC UAA | AUG GUU GCG GCU UAA | AUG CAU CAC UAA | AUG GUA UUU UAU UAA | AUG AAU AUU CUU CUG CCC ACA UAA | AUG AAU AAU AAU GCA UAA | AUG UUC UCG CAC UAA | AUG AGA AGA AAU ACU UAA

Snapple Snork

AUG GUC AGC AAA UAA | AUG UAC CCC CAA CAG AAA UAA | AUG CUC UUA AGU GCG UAA | AUG GUU GCG GCU UAA | AUG CAC AUU UAA | AUG UCU CCC GUA UAA | AUG AAU AUU CUC CUC CCC ACC UAA | AUG GUU AAU AAU GCA UAA | AUG UUC UUU CAU UAA | AUG AGG UAC UGC AAG UAA

Snoopy Snork

AUG GUA UCC CUC UAA | AUG UAC CCC CAA CAG AAA UAA | AUG UUA UUG CUG CCC UAA | AUG GUG GCA GCU UAA | AUG CAU AUU UAA | AUG UCU CCC GUA UAA | AUG AAC AUU CUU CUG CCC ACA UAA | AUG AAU AAC AAU GCC UAA | AUG UUU UCU CAC UAA | AUG CGU CGC AAC ACA UAA 
Каталог: uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 22.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương