1 Trình tự thực hiệntải về 20.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.62 Kb.
#22400
1. Thủ tục cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đã nghỉ hưu (trừ nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh); cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

1.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan đơn vị gửi văn bản đề nghị cử, cho phép cán bộ, công chức viên chức đi nước ngoài tại Sở Ngoại vụ.

- Địa chỉ: Số 45 - Đường Hùng Vương - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại/Fax: 0240.3992238/ 0240.3992238

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.Bước 2:

a) Nếu đối tượng xuất cảnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc khối Đảng, đoàn thể, HĐND, Đoàn ĐBQH có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đến cán bộ, các cơ quan chức năng biết, thực hiện; đồng thời gửi Quyết định cho Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

b) Đối với cán bộ, công chức đi nước ngoài thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang), Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi quyết định; đồng gửi cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy biết và theo dõi.

c) Đối với các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi tham gia các khóa học, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 06 tháng trở lên (trừ trường hợp đi học tập theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương) phải thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

d) Riêng cán bộ đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài theo Đề án 165; các trường hợp Trung ương quy định phải có ý kiến của cấp ủy tỉnh, thì các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định.

đ) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước và không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

e) Đối với nhân sự đi nước ngoài làm việc tại cơ quan thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện, tổ chức, quản lý đoàn ra theo quy định của các cơ quan ngành dọc Trung ương, cơ quan quản lý phải có văn báo Thường trực UBND tỉnh, đồng gửi Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh trước khi xuất cảnh.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang, Số 45 Hùng Vương, TP. Bắc Giang, Bắc Giang.

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn của cơ quan chủ quản của đối tượng xuất cảnh gửi xin phép UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ;

- Văn bản hoặc thư mời đi nước ngoài của các cơ quan, đơn vị hoặc các đối tác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đối với cán bộ, công chức đi nước ngoài thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang), Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi quyết định; đồng gửi cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy biết và theo dõi. Thời hạn giải quyết đối với trường hợp này được kéo dài thêm nhưng không quá 07 ngày làm việc (Điểm b, Khoản 4, Điều 8, QĐ 509/2013/QĐ-UBND).1.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

1.6. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

1.7. Lệ phí: Không.

1.8. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

1.9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Không.

1.10.Yêu cầu điều kiện

a) Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (Luật Cán bộ công chức năm 2008; Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, Nghị định số 65/2012/NĐ-CP).

b) Có Công văn đồng ý của cơ quan chủ quản và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ cho phép xuất cảnh; Công văn nêu rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; chức vụ, mã ngạch, loại, bậc, hệ số lương (nếu đi công tác); đi nước nào; thời gian đi; mục đích; dự trù nguồn kinh phí phục vụ chuyến đi;

Văn bản hoặc thư mời đi nước ngoài của các cơ quan, đơn vị hoặc các đối tác (nếu có) (Điểm a, Khoản 4, Điều 8, QĐ 509/2013/QĐ-UBND).

c) Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật (Điều 21, Nghị định 136/2007/NĐ-CP).

d) Đối với các đoàn, cá nhân xuất cảnh công tác, chậm nhất 07 ngày sau chuyến đi, Trưởng đoàn (nếu theo đoàn), cá nhân có trách nhiệm gửi báo cáo về kết quả chuyến công tác tại nước ngoài tới Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ và đơn vị trực tiếp quản lý. Riêng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cần gửi thêm 01 bản báo cáo kết quả tới Thường trực Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). (Điểm c, Khoản 8, Điều 8, QĐ 509/2013/QĐ-UBND).1.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;- Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

tải về 20.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương