1. More Iranian women are choosing not to wear the head covering called the hijab. Since the early years of Iran's Islamic revolution, women have been required to cover their heads by law to cover their heads by lawtải về 28.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.12.2023
Kích28.86 Kb.
#56012
Phiên dịch 1 Audio


Set 1.
1. More Iranian women are choosing not to wear the head covering called the hijab. Since the early years of Iran's Islamic revolution, women have been required to cover their heads by law. to cover their heads by law. Today, many public signs urge women to wear head coverings to honour their mothers.
Two, in recent weeks, the Iranian government has increased efforts to enforce its law requiring women to wear the hijab. The government also has given warnings in public places and sent text message warnings to drivers carrying women without head coverings. carrying women without head coverings.
Three, more women have chosen not to wear the hijab after months of protests following the death of 22-year-old Masa Amini. Amini died in September 2022 while being detained by police for wearing her hijab too loosely in public.
4. Some women say they are fighting for more freedom in Iran and for a better future for their daughters. and for a better future for their daughters. They also say the government will not be able to enforce the hijab law if more women refuse to wear it.
5. Before September, it was rare to see women without hijabs. rare to see women without hijabs. Today it is common in some areas of Tehran to see women without them. Many Muslim women wear the hijab as a sign of respect for God and modesty in in front of men outside of their families.
6. Before the 1979 revolution, many middle and upper class women chose not to wear the hijab. In 1983, head coverings in public became required by law. Punishments for breaking the hijab law include fines and up to two months in prison.
7. A Nepalese Sherpa mountain guide has regained the record for most climbs of Mount Everest. On Wednesday morning, 53-year-old Kami Rita Sherpa reached the top of the 8,849-metre mountain for the 27th time.
8. The season's first group of climbers reached the summit over the weekend. Earlier, Sherpa guides had placed ropes and made paths for the hundreds of people expected during the climbing season.
9. May is the best month to climb Everest because of weather conditions. But there are only a few time periods during the month with good weather on the highest part of the mountain. After May, the summer rainy season arrives, bringing snow and clouds. This makes the mountain too dangerous to climb.
10. By the first or second week of May, climbers are usually trying to reach the top. However, this year's climbing was delayed after an accident with three Sherpas. They fell into a deep hole in the ice in the dangerous Khumbu icefall area above base camp. Rescuers have not been able to find them.

1. Ngày càng nhiều phụ nữ Iran chọn không đội khăn trùm đầu được gọi là khăn trùm đầu. Kể từ những năm đầu của cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran, luật pháp yêu cầu phụ nữ phải che đầu. để che đầu họ theo luật. Ngày nay, nhiều tấm biển công cộng kêu gọi phụ nữ đội khăn trùm đầu để tôn vinh mẹ của họ.


Thứ hai, trong những tuần gần đây, chính phủ Iran đã tăng cường nỗ lực thực thi luật yêu cầu phụ nữ phải đội khăn trùm đầu. Chính phủ cũng đã đưa ra cảnh báo ở những nơi công cộng và gửi tin nhắn cảnh báo tới những tài xế chở phụ nữ không đội mũ che đầu. chở phụ nữ không trùm đầu.
Ba, ngày càng có nhiều phụ nữ chọn không đội khăn trùm đầu sau nhiều tháng phản đối sau cái chết của Masa Amini, 22 tuổi. Amini qua đời vào tháng 9 năm 2022 khi đang bị cảnh sát giam giữ vì đội khăn trùm đầu quá lỏng lẻo ở nơi công cộng.
4. Một số phụ nữ nói rằng họ đang đấu tranh để có thêm tự do ở Iran và vì một tương lai tốt đẹp hơn cho con gái họ. và vì một tương lai tốt đẹp hơn cho con gái của họ. Họ cũng nói rằng chính phủ sẽ không thể thực thi luật khăn trùm đầu nếu có thêm nhiều phụ nữ từ chối đội khăn trùm đầu.
5. Trước tháng 9, rất hiếm khi thấy phụ nữ không đội khăn trùm đầu. hiếm thấy phụ nữ không đội khăn trùm đầu. Ngày nay, ở một số khu vực ở Tehran, người ta thường thấy phụ nữ không có mặt. Nhiều phụ nữ Hồi giáo đội khăn trùm đầu như một dấu hiệu tôn trọng Chúa và khiêm tốn trước mặt những người đàn ông bên ngoài gia đình họ.
6. Trước cuộc cách mạng năm 1979, nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu đã chọn không đội khăn trùm đầu. Năm 1983, luật pháp yêu cầu phải che đầu ở nơi công cộng. Hình phạt cho việc vi phạm luật khăn trùm đầu bao gồm phạt tiền và tối đa hai tháng tù.
7. Một hướng dẫn viên leo núi người Sherpa người Nepal đã giành lại kỷ lục về số lần leo núi Everest nhiều nhất. Vào sáng thứ Tư, Kami Rita Sherpa, 53 tuổi, đã lên tới đỉnh núi cao 8.849 mét lần thứ 27.
8. Nhóm leo núi đầu tiên của mùa đã lên tới đỉnh vào cuối tuần. Trước đó, các hướng dẫn viên người Sherpa đã giăng dây và làm lối đi cho hàng trăm người dự kiến sẽ tham gia mùa leo núi.
9. Tháng 5 là tháng tốt nhất để leo Everest vì điều kiện thời tiết. Nhưng chỉ có một vài khoảng thời gian trong tháng có thời tiết tốt ở phần cao nhất của ngọn núi. Sau tháng 5, mùa mưa hè đến mang theo tuyết và mây. Điều này làm cho ngọn núi trở nên quá nguy hiểm
leo. 10. Vào tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng 5, những người leo núi thường cố gắng lên đến đỉnh. Tuy nhiên, cuộc leo núi năm nay đã bị trì hoãn sau vụ tai nạn với ba người Sherpa. Họ rơi xuống một hố sâu trên băng ở khu vực thác băng Khumbu nguy hiểm phía trên căn cứ. Lực lượng cứu hộ đã không thể tìm thấy chúng.

Set 2.
1. A study by the Associated Press, AP, found that 12 countries may face economic collapse if they fail to repay foreign loans. The countries borrowed a lot of the money from China.


from China. 2. The AP researched the 12 countries most indebted to China. They include Pakistan, Kenya, Zambia, Laos and Mongolia. The AP found that those countries are using increasing amounts of tax revenue to pay back their debt.
3. That money is also needed to keep schools open, provide electricity and pay for food and fuel. and pay for food and fuel. Paying debt is also using up the country's foreign currency reserves. The countries use their reserves to pay interest on foreign loans and for several other purposes. purposes.
4. the 12 countries had as much as 50% of their foreign loans from China. Most of those countries were spending more than one third of government revenue on debt payments. Zambia and Sri Lanka have already defaulted. In finance, to default means being unwilling or unable to pay back a loan.
5. Millions of workers who make cloth and clothing have lost their jobs because the country has too much foreign debt. The AP said the government cannot afford to keep the electricity on and machines running.
6. Sri Lanka lost 500,000 industrial jobs since it chose to default on its international loans. Inflation hit 50% in the country. More than half the population in parts of the country has fallen into poverty. Zambia's foreign interest payments became so high that it had to cut spending. That included spending on health care and support for farmers.
7. In similar situations in the past, countries negotiated terms with lenders from the United States, Japan and France to repay only part of the loans. But the AP reports that some Chinese lenders refused to make any changes with Zambia.
8. in an effort to make debt payments some countries have almost used up their foreign currency reserves, the AP said. These reserves are used for international financial exchanges, investment and to pay for imports. The AP report suggests that Pakistan and Ethiopia have only about two months left before their
reserves run out.
9. International lending organisations, like the World Bank, say China should make it easier for borrowing countries facing problems. But China says the World Bank and the International Monetary Fund, IMF, should give better terms to borrowers. Experts give two reasons why Chinese banks are not changing the terms of loan repayments. One is because China's economy is already slowing.
The other is that some of China's banks must deal with bad property loans inside China. Ten. Among the findings was that China issued a $3.5 billion loan to build a railway system in Laos. The loan would take nearly 25% of the country's total yearly economic activity to pay off.

1. Một nghiên cứu của hãng tin AP, cho thấy 12 quốc gia có thể đối mặt với sự sụp đổ kinh tế nếu không trả được các khoản vay nước ngoài. Các nước đã vay rất nhiều tiền từ Trung Quốc.từ Trung Quốc.


2. AP đã nghiên cứu 12 quốc gia mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất. Chúng bao gồm Pakistan, Kenya, Zambia, Lào và Mông Cổ. AP nhận thấy rằng những quốc gia này đang sử dụng số tiền thu thuế ngày càng tăng để trả nợ.
3. Số tiền đó cũng cần thiết để duy trì mở cửa trường học, cung cấp điện và trả tiền thực phẩm và nhiên liệu. và trả tiền thức ăn, nhiên liệu. Việc trả nợ cũng đang sử dụng hết nguồn dự trữ ngoại tệ của đất nước. Các quốc gia sử dụng dự trữ của mình để trả lãi cho các khoản vay nước ngoài và cho một số mục đích khác. mục đích.
4., 12 quốc gia này có tới 50% khoản vay nước ngoài từ Trung Quốc. Hầu hết các quốc gia này đều chi hơn 1/3 doanh thu của chính phủ để trả nợ. Zambia và Sri Lanka đã vỡ nợ. Trong tài chính, vỡ nợ có nghĩa là không sẵn lòng hoặc không có khả năng trả lại khoản vay.
5. Hàng triệu công nhân dệt may đã mất việc vì đất nước có quá nhiều nợ nước ngoài. AP cho biết chính phủ không đủ khả năng để duy trì điện và máy móc hoạt động.
6. Sri Lanka mất 500.000 việc làm công nghiệp kể từ khi vỡ nợ các khoản vay quốc tế. Lạm phát đạt 50% trong nước. Hơn một nửa dân số ở nhiều nơi trên đất nước đã rơi vào cảnh nghèo đói. Các khoản thanh toán lãi nước ngoài của Zambia cao đến mức nước này phải cắt giảm chi tiêu. Điều đó bao gồm chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nông dân.
7. Trong tình huống tương tự trước đây, các nước đã đàm phán các điều khoản với những người cho vay từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp để chỉ hoàn trả một phần khoản vay. Nhưng AP đưa tin rằng một số nhà cho vay Trung Quốc đã từ chối thực hiện bất kỳ thay đổi nào với Zambia.
8. trong nỗ lực trả nợ AP cho biết một số quốc gia gần như đã sử dụng hết dự trữ ngoại tệ của mình. Những khoản dự trữ này được sử dụng để trao đổi tài chính quốc tế, đầu tư và thanh toán hàng nhập khẩu. Báo cáo của AP gợi ý rằng Pakistan và Ethiopia chỉ còn khoảng hai tháng trước khi dự trữ cạn kiệt.
9. Các tổ chức cho vay quốc tế, như Ngân hàng Thế giới, cho rằng Trung Quốc nên tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các quốc gia đi vay đang gặp khó khăn. Nhưng Trung Quốc cho rằng Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nên đưa ra các điều kiện tốt hơn cho người đi vay. Các chuyên gia đưa ra hai lý do khiến ngân hàng Trung Quốc không thay đổi thời hạn trả nợ. Một là vì nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại.
Vấn đề còn lại là một số ngân hàng Trung Quốc phải giải quyết các khoản cho vay bất động sản khó đòi ở Trung Quốc. Mười. Trong số các phát hiện có việc Trung Quốc cấp khoản vay 3,5 tỷ USD để xây dựng hệ thống đường sắt ở Lào. Khoản vay này sẽ khiến gần 25% tổng hoạt động kinh tế hàng năm của đất nước phải trả hết.
Set 3.
1. Sweden is getting close to becoming the first smoke-free country in the European Union, the EU. The country of 10.5 million people has had the lowest percentage of smokers in the EU for many years. in the EU for many years.
2. our country is smoke-free if less than 5% of the population smokes daily. Only 6.4% of Swedes over the age of 15 were daily smokers in 2019.
3. that was the lowest percentage in the EU. The Eurostat Statistics Agency says that across the Health Agency of Sweden show that the smoking rate has continued to fall, reaching 5.6% last year.
4. Sweden says its anti-smoking actions improve health in several ways, including a lower rate of lung cancer. Ulrika Arrahead is Secretary-General of the Swedish Cancer Society. She said Sweden was early to limit smoking in public places such as school playgrounds.
5. Later the country added smoking bans for outdoor restaurants and bus stations. The country also increased taxes on cigarettes and changed rules on how they can be sold.
6. However, other forms of tobacco remain popular in Sweden. Snooze is a wet tobacco powder placed
in the mouth next to the teeth. Snooze makers say their products help reduce cigarette smoking. But health officials say snooze is another product that makes people addicted to nicotine, the main drug in tobacco.
7. Snooze is such a popular part of Swedish culture that the country demanded an exemption to the EU's ban on smokeless tobacco when it joined the EU in 1995.
8. Patrick Hildingson is a spokesman for Swedish Match, Sweden's top snus maker. He said officials should urge the tobacco industry to develop less harmful choices to smoking, such as snus and e-cigarettes.
9. If snus and similar products are included, the World Health Organisation, WHO, notes that more than 20% of adults in Sweden use tobacco. This brings Sweden close to the world average. Switching from one harmful product to another is not a solution, the WHO said in an email to the Associated Press.
10. Tove Marina Solberg is a researcher at Stockholm University's Department of Public Health Services. She said Sweden's anti-smoking rules have pushed smokers away from public spaces. We are sending signals to the smokers that this is not accepted by society, she said. The WHO marked World No Tobacco Day on Wednesday.

1. Thụy Điển đang tiến gần đến việc trở thành quốc gia không khói thuốc đầu tiên trong Liên minh Châu Âu, EU. Đất nước 10,5 triệu dân này có tỷ lệ người hút thuốc thấp nhất EU trong nhiều năm. ở EU trong nhiều năm.


2. đất nước chúng ta không có khói thuốc nếu dưới 5% dân số hút thuốc hàng ngày. Chỉ 6,4% người Thụy Điển trên 15 tuổi hút thuốc hàng ngày vào năm 2019.
3. đó là tỷ lệ thấp nhất ở EU. Cơ quan Thống kê Eurostat cho biết trên khắp Cơ quan Y tế Thụy Điển cho thấy tỷ lệ hút thuốc vẫn tiếp tục giảm, đạt 5,6% vào năm ngoái.
4. Thụy Điển cho biết các hoạt động chống hút thuốc lá của họ sẽ cải thiện sức khỏe theo nhiều cách, bao gồm cả tỷ lệ ung thư phổi thấp hơn. Ulrika Arrahead là Tổng thư ký Hiệp hội Ung thư Thụy Điển. Bà cho biết Thụy Điển đã sớm hạn chế hút thuốc ở những nơi công cộng như sân chơi trường học.
5. Sau đó cả nước bổ sung lệnh cấm hút thuốc đối với các nhà hàng ngoài trời và bến xe buýt. Nước này cũng tăng thuế thuốc lá và thay đổi các quy định về cách bán chúng.
6. Tuy nhiên, các dạng thuốc lá khác vẫn phổ biến ở Thụy Điển. Báo lại là bột thuốc lá ướt được đặt trong miệng cạnh răng. Các nhà sản xuất báo lại cho biết sản phẩm của họ giúp giảm việc hút thuốc lá. Nhưng các quan chức y tế cho biết thuốc ngủ là một sản phẩm khác khiến người ta nghiện nicotin, loại ma túy chính trong thuốc lá.
7. Báo lại là một phần phổ biến của văn hóa Thụy Điển đến nỗi đất nước này yêu cầu một miễn trừ lệnh cấm thuốc lá không khói của EU khi nước này gia nhập EU vào năm 1995.
8. Patrick Hilderson là phát ngôn viên của Swiss Match, nhà sản xuất snus hàng đầu của Thụy Điển. Ông cho biết các quan chức nên thúc giục ngành công nghiệp thuốc lá phát triển các lựa chọn ít gây hại hơn cho việc hút thuốc, chẳng hạn như thuốc lá snus và thuốc lá điện tử.
9. Nếu bao gồm snus và các sản phẩm tương tự, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, lưu ý rằng hơn 20% người trưởng thành ở Thụy Điển sử dụng thuốc lá. Điều này đưa Thụy Điển tiến gần đến mức trung bình của thế giới. WHO cho biết trong một email gửi tới Associated Press rằng việc chuyển từ sản phẩm có hại này sang sản phẩm khác không phải là một giải pháp.
10. Tove Marina Solberg là nhà nghiên cứu tại Khoa Dịch vụ Y tế Công cộng của Đại học Stockholm. Bà cho biết các quy định chống hút thuốc của Thụy Điển đã đẩy người hút thuốc ra khỏi không gian công cộng. Bà nói: “Chúng tôi đang gửi tín hiệu đến những người hút thuốc rằng điều này không được xã hội chấp nhận. WHO đã đánh dấu Ngày Thế giới không thuốc lá vào thứ Tư.
Set 4.
1. Pelé, considered by many the best soccer player ever, was buried on Tuesday in his home city of Santos in Brazil. Pelé led Brazil to three World Cup championships in 1958, 1962 and 1970. He was one of the world's most famous athletes in the 1960s and 1970s.
2. he met presidents and queens and a civil war in Nigeria was temporarily stopped so people could watch him play. Many Brazilians believe Pelé's soccer skills put the country on the world stage for the first time.
3. Thousands of soccer fans attended his funeral in the stadium he made famous, Villa Belmiro. He started playing for the Santos Football Club at 15 years old.
flowers from fans and well-known players, including Neymar and Ronaldo, to fill one part of the stadium. Behind one of the stadium's goals were lines of shirts with Pelé's number 10, and the sound of the song, I am Pelé, fill the air.
5. F-I-F-A, is the organisation that runs world soccer and puts on the World Cup. Infantino said every country should name a stadium after Pelé.
6. UNESCO, the cultural organisation of the United Nations, voted this week to recognise the importance of the French baguette. The international experts gathered in Morocco to discuss the French bread and other subjects including a traditional Japanese dance and the drink called rum from Cuba.
7. The baguette is a long narrow tube shaped bread. It is made of simple ingredients water, flour, yeast and salt. It dates back a few hundred years in its early form. But the baguette grew wildly popular during the 1920s and became a staple in French kitchens. in French kitchens.
8. However, France's cultural agency has warned that the country's bread-making tradition is failing. About 400 bakeries have closed every year since 1972, the agency reported. At the start of 2012, French bakers and farmers criticized Leclerc, a large food store group, for making low-cost, low-quality bread.
9. they said the store's bread, which cost just 30 cents, was not as good as the bread from traditional bakeries where it costs about a dollar. Marine Fauchier lives in Paris. She said it is easy now to get a bad baguette in the city. baguette in the city.
10. Audrey Azoulay leads UNESCO and formerly served as France's culture minister. She said buying and eating baguettes is a daily ritual in France. 10 billion are sold in the country each year. It is important that such craft knowledge and social practices can continue to exist in the future, she continued.

1. Pelé, được nhiều người coi là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay, đã được chôn cất vào thứ Ba tại thành phố quê hương Santos ở Brazil. Pelé đã dẫn dắt Brazil tới ba chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Ông là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất thế giới trong những năm 1960 và 1970.


2. anh gặp các tổng thống và nữ hoàng và cuộc nội chiến ở Nigeria tạm thời dừng lại để mọi người có thể xem anh thi đấu. Nhiều người Brazil tin rằng kỹ năng bóng đá của Pelé lần đầu tiên đã đưa đất nước này lên tầm thế giới.
3. Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đã đến dự đám tang của anh tại sân vận động nổi tiếng Villa Belmiro. Anh bắt đầu chơi cho Câu lạc bộ bóng đá Santos lúc 15 tuổi. hoa từ người hâm mộ và các cầu thủ nổi tiếng, trong đó có Neymar và Ronaldo, để lấp đầy một phần sân vận động. Đằng sau một trong những khung thành của sân vận động là những dòng áo có số 10 của Pelé, và âm thanh của bài hát Tôi là Pelé tràn ngập không khí.
5. Năm, F-I-F-A, là tổ chức điều hành bóng đá thế giới và tổ chức World Cup. Infantino cho biết mọi quốc gia nên đặt tên sân vận động theo tên Pelé.
6. UNESCO, tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu trong tuần này để công nhận tầm quan trọng của bánh mì Pháp. Các chuyên gia quốc tế tập trung tại Maroc để thảo luận về bánh mì Pháp và các chủ đề khác bao gồm điệu nhảy truyền thống của Nhật Bản và đồ uống gọi là rượu rum từ Cuba.
7. Bánh mì dài bánh mì hình ống hẹp. Nó được làm từ các thành phần đơn giản là nước, bột mì, men và muối. Nó có niên đại vài trăm năm ở dạng ban đầu. Nhưng bánh mì baguette đã trở nên cực kỳ phổ biến trong những năm 1920 và trở thành món ăn không thể thiếu trong các nhà bếp ở Pháp. trong nhà bếp kiểu Pháp.
8. Tuy nhiên, cơ quan văn hóa Pháp đã cảnh báo rằng truyền thống làm bánh mì của nước này đang thất bại. Khoảng 400 tiệm bánh đã đóng cửa hàng năm kể từ năm 1972, cơ quan này cho biết. Vào đầu năm 2012, các thợ làm bánh và nông dân Pháp đã chỉ trích Leclerc, một tập đoàn cửa hàng thực phẩm lớn, vì sản xuất bánh mì giá rẻ, chất lượng thấp.
9. họ cho biết bánh mì của cửa hàng, giá chỉ 30 xu, không ngon bằng bánh mì ở các tiệm bánh truyền thống có giá khoảng một đô la. Marine Fauchier sống ở Paris. Cô ấy nói bây giờ ở thành phố rất dễ kiếm được một chiếc bánh mì dở. bánh mì baguette trong thành phố.
10. Audrey Azoulay lãnh đạo UNESCO và từng giữ chức Bộ trưởng văn hóa Pháp. Cô cho biết mua và ăn bánh mì baguette là một nghi lễ hàng ngày ở Pháp. 10 tỷ được bán trong nước mỗi năm. Cô tiếp tục, điều quan trọng là kiến thức thủ công và thực tiễn xã hội như vậy có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai.
Set 5.
1. Canada has two official languages, English and French. But recent events in Canada have caused a new debate over whether French speakers face discrimination. Canada's largest railway company, CN, is based in Montreal. The city is in the province of Quebec where 95% of the population speaks French. 2. However, none of CN's recently named nominees for its corporate board are native French speakers. After public anger, the company said it plans to search for a French-speaking board member in the coming months.
3. The question of whether Canadian business leaders should be bilingual in French and English, began receiving attention last November. The attention came after comments made by Air Canada President Michael Rousseau. Rousseau said he did not have the time to learn French. The airline leader later publicly apologised for what he said.
4. Canadian law requires state-owned companies like CN and Air Canada to provide services in both English and French. The same is true for places like airports and government ministries. Same is true for places like airports and government ministries.
5. Four, sorry, five. Five. Canadian Prime Minister Justin Trudeau is bilingual. He said this week he was concerned about the lack of French speakers on CN's board. French-speaking Canadians across the country should see themselves reflected in our major national institutions, Trudeau said.
6. Of Canada's 37 million people, only 8 million speak French. The Canadian Constitution in 1982 officially protected the French language as an official language. But the recent happenings have reminded people of the continued fight to support the language.
7. A recent public opinion study found that over 90% of Canadians support bilingualism as part of Canada's culture. However, only 20% of the population can speak both French and English.
8. Stéphane Bolac is a law professor and co-director of the University of Montreal's National Observatory of Linguistic Rights. He said that in the past, supporting the use of French meant to be in favour of the separation of Quebec from Canada. Quebec is a mostly French-speaking province in Canada.
9. Some Canadians criticised Trudeau's decision last year to not choose a French speaker as Canada's Governor-General. The position serves as Queen Elizabeth II's official representative in the country. Instead, Trudeau appointed an Indigenous Canadian, Mary Simon, to the position. She is from Nunavik in northern Quebec. She speaks English and an Inuit language, but not French.
10. This Prime Minister's office also recently faced criticism from the Canada Commissioner of Official Languages. The criticism came because the Prime Minister's office does not have French subtitles in all videos on their social media page.

1. Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng những sự kiện gần đây ở Canada đã gây ra một cuộc tranh luận mới về việc liệu người nói tiếng Pháp có bị phân biệt đối xử hay không. Công ty đường sắt lớn nhất Canada, CN, có trụ sở tại Montréal. Thành phố này thuộc tỉnh Quebec, nơi 95% dân số nói tiếng Pháp.


2. Tuy nhiên, không ai trong số những ứng cử viên được đề cử gần đây của CN cho hội đồng quản trị công ty là người nói tiếng Pháp bản xứ. Sau sự phẫn nộ của công chúng, công ty cho biết họ có kế hoạch tìm kiếm một thành viên hội đồng quản trị nói được tiếng Pháp trong những tháng tới.
3. Câu hỏi liệu lãnh đạo doanh nghiệp Canada có nên nói song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh hay không bắt đầu nhận được sự quan tâm từ tháng 11 năm ngoái. Sự chú ý xuất hiện sau những bình luận của Chủ tịch Air Canada Michael Rousseau. Rousseau cho biết ông không có thời gian để học tiếng Pháp. Lãnh đạo hãng hàng không sau đó đã công khai xin lỗi về những gì mình nói.
4. Luật pháp Canada yêu cầu các công ty nhà nước như CN và Air Canada cung cấp dịch vụ bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Điều này cũng đúng với những nơi như sân bay và các cơ quan chính phủ. Điều tương tự cũng đúng với những nơi như sân bay và các cơ quan chính phủ.
5. Bốn, xin lỗi, năm. Năm. Thủ tướng Canada Justin Trudeau là người song ngữ. Tuần này ông cho biết ông lo ngại về việc thiếu người nói tiếng Pháp trong hội đồng quản trị của CN. Ông Trudeau nói rằng những người Canada nói tiếng Pháp trên khắp đất nước nên thấy mình được phản ánh trong các tổ chức quốc gia lớn của chúng ta.
6. Trong số 37 triệu dân Canada, chỉ có 8 triệu người nói tiếng Pháp. Hiến pháp Canada năm 1982 chính thức bảo vệ tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức. Nhưng những sự việc gần đây đã nhắc nhở mọi người của cuộc chiến tiếp tục để hỗ trợ ngôn ngữ.
7. Một nghiên cứu về dư luận gần đây cho thấy hơn 90% người dân Canada ủng hộ song ngữ như một phần văn hóa của Canada. Tuy nhiên, chỉ có 20% dân số có thể nói được cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
8. Stéphane Bolac là giáo sư luật và đồng giám đốc của Đài quan sát quốc gia về quyền ngôn ngữ của Đại học Montréal. Ông cho rằng trước đây việc ủng hộ việc sử dụng tiếng Pháp đồng nghĩa với việc ủng hộ việc tách Quebec khỏi Canada. Quebec là tỉnh chủ yếu nói tiếng Pháp ở Canada.
9. Một số người Canada chỉ trích quyết định của Trudeau năm ngoái không chọn một người nói tiếng Pháp làm Toàn quyền Canada. Vị trí này đóng vai trò là đại diện chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II tại đất nước. Thay vào đó, Trudeau bổ nhiệm một người Canada bản địa, Mary Simon, vào vị trí này. Cô ấy đến từ Nunavik ở phía bắc Quebec. Cô ấy nói được tiếng Anh và tiếng Inuit, nhưng không nói được tiếng Pháp.
10. Văn phòng Thủ tướng này gần đây cũng vấp phải sự chỉ trích từ Ủy viên Ngôn ngữ Chính thức Canada. Lời chỉ trích xuất hiện vì văn phòng Thủ tướng không có phụ đề tiếng Pháp trong tất cả các video trên trang mạng xã hội của họ.
tải về 28.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương