Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơtải về 7.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.77 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 265/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1735/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

“Điều 4. Lộ trình thực hiện cơ chế tài chính:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoạt động cho Viện Kinh tế - Xã hội thành phố từ 01 tháng 01 năm 2007 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013;

- Kể từ năm 2014, Viện hoạt động theo loại hình tổ chức sự nghiệp khoa học tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

Riêng công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao thì kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp toàn bộ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế:

1. Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ;

2. Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội, thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Trần Thanh Mẫn

 Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương