Ủy ban nhân dân huyệN Đakrông cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích23.14 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐAKRÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:……../TB - UBND


Đakrông, ngày tháng năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện

Lê Văn Quyền tại phiên họp giao ban tuần ngày 24/6/2011


Ngày 24 tháng 6 năm 2011, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Quyền đã chủ trì phiên họp giao ban tuần. Tham dự có các đồng chí PCT UBND huyện, Trưởng, phó phòng Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND huyện.

Sau khi nghe Văn phòng UBND huyện tổng hợp tình hình hoạt động tuần qua, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các đồng chí PCT UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Quyền kết luận:

I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Hiện nay các loại cây trồng vụ Đông Xuân cơ bản đã thu hoạch xong, đặc biệt là lúa nước, nhưng qua nắm tình hình thì bà còn vẫn chưa triển khai cày bừa đất để thực hiện phương châm “gặt đến đâu cày bừa, gieo cấy đến đó”, như vậy là rất chậm so với thời vụ. Giao phòng NN&PTNT hướng dẫn thực hiện. Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo đủ giống và phân bón có chất lượng tốt phục vụ cho gieo trồng vụ Hè - Thu.

2. Hiện nay mùa mưa bão đã đến, để triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2011, UBND huyện giao phòng NN&PTNT chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011. Thời gian Hội nghị trước ngày 10/7/2011.

3. UBND huyện đã có văn bản giao Hạt Kiểm lâm làm việc với Trung tâm quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp tỉnh . Đề nghị Hạt Kiểm lâm nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì báo cáo kịp thời về UBND huyện biết để chỉ đạo. Đăng ký với Văn phòng bố trí lịch để UBND huyện làm việc với Trung tâm và các ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

4. Tổng Công ty viển thông Quân đội đã phê duyệt hổ trợ cho huyện theo chương trình hổ trợ huyện nghèo với số tiền hơn 19,424 tỷ đồng. Theo đó UBND huyện đã có thông báo giao cho các đơn vị quản lý thực hiện. Yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Để thống nhất trong quá trình thực hiện, Văn phòng UBND huyện bố trí lịch để UBND huyện làm việc với Chi nhánh Viettel Quảng Trị. Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ dự kiến kế hoạch thực hiện để làm việc với Chi nhánh Viettel.

Riêng kinh phí hổ trợ làm nhà ở hộ nghèo: Giao phòng Phòng TCKH chủ trì cùng phòng LĐTB&XH và VP/UB huyện rà soát lại nhà hộ nghèo 2010, 2011 để phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/7/2011.II. Lĩnh vực VHXH:

1. Triển khai làm nhà ở hộ nghèo: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giao phòng LĐTB&XH báo cáo tình hình thực hiện làm nhà ở hộ nghèo năm 2009, 2010 và kế hoạch và giải pháp triển khai năm 2011. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2011 để bố trí họp BCĐ làm nhà ở hộ nghèo.

2. Để đạt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch và hưởng ứng ngày Dân số thế giới, yêu cầu TT/DSKHHGĐ hướng dẫn các địa phương phát động làng không sinh con thứ 3, đồng thời rà soát để công nhận làng không sinh con thứ 3 đã được phát động.

3. Để chuẩn bị cho năm học mới, yêu cầu phòng GD-ĐT tiến hành sữa chữa các trường, lớp học bằng nguồn vốn đã được bố trí đầu năm.

4. Về thành lập các hội: Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội người tàn tật, trẻ mồ côi. Yêu cầu phòng Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trước ngày 10/7/2011 để tiến hành thành lập.

III, Công tác tổ chức cán bộ, HĐND, UBND, nội chính:

1.Giao phòng nội vụ:

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy để hướng dẩn, chỉ đạo các xã tiếp tục quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và các thành viên UBND xã, thị trấn còn thiếu để tổ chức bầu bổ sung trong kỳ họp tới.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo các xã tiền hành họp xét kỷ luật đối với trưởng công an một số xã vi phạm nhập hộ khẩu sai quy định theo ý kiến đề nghị của Công an huyện trong đó có kỷ luật buộc thôi việc trưởng CA xã Triệu nguyên để bổ nhiệm trưởng công an mới đảm bảo duy trì hoạt động.

+ Tham mưu UBND huyện xây dựng phương án và tổ chức tuyển dụng công chức xã đối với các chỉ tiêu chậm tuyển.

2. Công an huyện Đakrông đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Tiến: Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện quyết định kỷ luật đối với Hồ Sỹ Tiến.

3. Để chấn chỉnh việc quản lý và hoạt động của đội ngủ tri thức trẻ được tăng cường về cho các xã theo quyết định 70 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện sẽ tổ chức giao ban trí thức trẻ. Giao phòng Nội vụ hoàn chỉnh báo cáo và phối hợp với Văn phòng UBND huyện để bố trí thời gian trực báo.

4. Giao Văn phòng UBND huyện tham mưu UBND huyện hướng dẫn và chỉ đạo kỳ họp thứ 2 của HĐND các xã, thị trần ( kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm) đảm bảo đúng luật định.

5. UDND huyện sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm với các nội dung: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm ; Đánh giá kết qủa điều hành chỉ đạo của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ của các, phòng, ban và địa phương. Giao Văn phòng chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức hội nghị ngay sau Hội nghị lần thứ 5 của BCH Đảng bộ huyện.

IV. Một số kiến nghị đề xuất:

1. Thanh tra huyện xin thêm biên chế và đề nghị bổ nhiệm thêm 01 Phó Thanh tra; UBND huyện có ý kiến như sau:

+UBND huyện đã có thông báo phân bổ biên chế năm 2011 cho các đơn vị và đã lập kế hoạch biên chế năm 2012 để xin tỉnh phân bổ. Nếu được tỉnh phân bổ cho huyện thì sẽ phân bổ cho Thanh tra huyện vào năm 2012.

+ Về xin bổ nhiệm 01 phó Thanh tra: Vì biên chế được phân bổ hiện tại là 5 người, chỉ cần 01 Chánh và 01 phó Thanh tra là được, chưa cần bổ nhiệm thêm.

2.Văn phòng UBND huyện đề nghị bổ nhiệm 01 phó Văn phòng. UBND huyện có ý kiến như sau: Đề nghị Văn phòng căn cứ quy hoạch trước đây để đề nghị bổ nhiệm.. Trường hợp những đồng chí đã được quy hoạch trước đây đã được bổ nhiệm hoặc chuyển đi nơi khác thì yêu cầu Văn phòng bổ sung quy hoạch gửi Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ. Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền thì tiến hành làm các thủ tục đề nghị bổ nhiệm.

3.Phòng Dân tộc xin điều chuyển kế toán xã Ba lòng về phòng Dân tộc. UBND huyện có ý kiến như sau: Chính phủ đã có Nghị định và bộ Nội vụ đã có Thông tư và thông tư hương dẫn việc xét chuyển công chức xã lên công chức huyện . Tuy nhiên để thực hiện việc xét chuyển công chức xã lên công chức huyện phải có hướng dẫn Sở Nội vụ, trên cơ sở đó UBND huyện sẽ có phương án xét chuyển thì mới tổ chức thực hiện. Năm 2011, UBND huyện phân bổ cho phòng Dân tộc 04 biên chế, trong lúc chưa tuyển dụng hoặc chưa xét chuyển, UBND huyện cho phép phòng Dân tộc hợp đồng lao động trong bên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

4, Huyện đoàn và Trung tâm TDTT xin kinh phí để thành lập đội bóng chuyền của huyện tham gia thi đấu giải ở tỉnh. Đề nghị Huyện đoàn và TT/TDTT trực tiếp làm việc với phòng TC-KH để tham mưu UBND huyện giải quyết.

5. UBND xã Tà Rụt có tờ trình xin tổ chức Lễ hội A Riêu Ping. UBND huyện đồng ý chủ trương, giao phòng VHTT và TT/TDTT hướng dẫn, giúp xã triển khai thực hiện. Tuy nhiên hoạt động có sự tham gia của các xã dọc đường 14, do vậy phải làm việc với Công an huyện và các ngành liên quan để bảo đảm trật tự, an toàn cho lễ hội. Phòng VH-TT tham mưu UBND huyện làm văn bản báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy biết để có hướng chỉ đạo.

UBND huyện thông báo các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.


Nơi nhận:

- Thường trực HU (b/c)

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban thuộcUBND huyện

- UBND các xã, thị trấn

- Chánh, các PVP, các CV;- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNGCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương