Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 211.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích211.57 Kb.

ñy ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh Thanh hãa §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

-------------- --------------------------

Sè: 578/ Q§ - CT Thanh Hãa, ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2003

QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh Thanh hãa


V/v thu håi ®Êt Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu giao cho UBND c¸c x·

tthuéc huyÖn Quan Ho¸ qu¶n lý, sö dông.

chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5/7/1994. • C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

 • C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/2000/N§ - CP cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh 66/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP.

 • Thùc hiÖn C«ng v¨n sè 754/UB-NN ngµy 25/3/2002 cña UBND tØnh Thanh Hãa vÒ viÖc gi¶i quyÕt døt ®iÓm ®Êt ®ai chång lÊn, tranh chÊp gi÷a n«ng, l©m tr­êng víi c¸c ®Þa ph­¬ng.

- Theo ®Ò nghÞ cña Chi côc tr­ëng KiÓm l©m Thanh Hãa t¹i C«ng v¨n sè 979TT/KL - QL ngµy 28/11/2002 vÒ viÖc ®Ò nghÞ thu håi mét phÇn diÖn tÝch ®Êt Khu BTTN Pï Hu giao cho c¸c x· thuéc huyÖn Quan Ho¸ qu¶n lý, sö dông.

 • XÐt Tê tr×nh sè 313TT/UB-QH ngµy 15/11/2002 cña Chñ tÞch UBND huyÖn Quan Hãa ®Ò nghÞ chuyÓn ®Êt Khu BTTN Pï Hu giao cho c¸c x· Nam TiÕn, Thiªn Phñ, HiÒn Chung, HiÒn KiÖt, Phó Xu©n, Phó S¬n, Phó Thanh, Thanh Xu©n, Trung S¬n, huyÖn Quan Ho¸ qu¶n lý, sö dông.

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Hãa t¹i Tê tr×nh sè 77 §C/§KTK ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2003.

QuyÕt ®Þnh:§iÒu 1: Thu håi ®Êt cña Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu giao cho UBND c¸c x· Nam TiÕn, Thiªn Phñ, HiÒn Chung, HiÒn KiÖt, Phó Xu©n, Phó S¬n, Phó Thanh, Thanh Xu©n, Trung S¬n huyÖn Quan Hãa qu¶n lý, sö dông vµo môc ®Ých n«ng, l©m nghiÖp:

+ Tæng diÖn tÝch: 1015,05 ha.

Trong ®ã: - §Êt trång lóa n­íc: 11,91 ha. • §Êt n­¬ng rÉy cè ®Þnh: 236,64 ha.

 • §Êt l©m nghiÖp : 766,50 ha.

Giao cho c¸c x·:

 1. X· Nam TiÕn: 8,40 ha

 2. X· Thiªn Phñ: 125,88 ha

 3. X· HiÒn Chung: 68,60 ha

 4. X· HiÒn KiÖt: 184,90 ha

 5. X· Phó Xu©n: 16,40 ha

 6. X· Phó S¬n: 139,50 ha

 7. X· Thanh Xu©n: 400,02 ha

 8. X· Phó Thanh: 69,80 ha

 9. X· Trung S¬n: 1,55 ha.

(Cã biÓu thèng kª vÞ trÝ, diÖn tÝch thu håi cña khu BTTN Pï Hu giao cho c¸c x·, vµ trÝch b¶n ®å giao ®Êt Khu BTTN Pï Hu tû lÖ 1/25.000 kÌm theo).

§iÒu 2: Gi¸m ®èc Khu B¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu cã tr¸ch nhiÖm:

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, bµn giao ®óng vÞ trÝ, diÖn tÝch cho UBND c¸c x· qu¶n lý. • LËp cét mèc ph©n ®Þnh râ ranh giíi, ph¹m vi ®Êt ®ai ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý.

§iÒu 3: Chñ tÞch UBND huyÖn Quan Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- ChØ ®¹o UBND x· Nam TiÕn, Thiªn Phñ, HiÒn Chung, HiÒn KiÖt, Phó Xu©n, Phó S¬n, Phó Thanh, Thanh Xu©n, Trung S¬n, qu¶n lý diÖn tÝch ®Êt ®­îc bµn giao.

- Tæ chøc giao ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho tõng chñ sö dông ®Êt theo qui ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai.

§iÒu 4: Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Hãa cã tr¸ch nhiÖm: phèi hîp víi UBND huyÖn Quan Ho¸ h­íng dÉn Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu lËp hå s¬ ®Þa chÝnh, ®¨ng ký ®Êt ®ai t¹i UBND c¸c x·, tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt míi (hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch ®Êt trªn giÊy CNQSD§ ®· cã) cho Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu.

§iÒu 5: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh, Chi côc Tr­ëng Chi côc KiÓm l©m, Chñ tÞch UBND huyÖn Quan Hãa, Chñ tÞch UBND c¸c x· cã tªn t¹i ®iÒu vµ Gi¸m ®èc Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: KT. chñ tÞch UBND TØNH THANH Hãa


 • Nh­ ®iÒu 5. Phã chñ tÞch

 • L­u VT - §C (03qddc578)

(§· ký)L«i Xu©n LenTHèng kª diÖn tÝch c¸c lo¹i ®¸t thu håi cña Khu bTTN Pï Hu

giao cho c¸c trªn ®Þa bµn qu¶n lý, sö dông

( KÌm theo QuyÕt §Þnh sè /Q§-CT ngµy th¸ng 02 n¨m 2003 )®¬n vÞ tÝnh: Ha


STT
TiÓu khu


Kho¶nh

DiÖn tÝch

Lo¹i ®Êt

§Êt Lóa n­íc

§Êt NR cè ®Þnh

§Êt L©m nghiÖpINam TiÕn

124

2

16

2.12.1

3

3

33

132

3

4

1.8

1.85

7

1.3

1.32

5

0.2

0.2


Céng


8.4

3.3
5.1


II


Thiªn Phñ

1424

2a

3.54
3.54
2c

0.78

0.782b

3
3
3

8
8
5

22

6

6.66.6

12

4.54.5

13

15
15
14

3.33.3

15

2.12.1

16

3.53.5

5

1a

15.7
15.7
1b

10
10
2a

4.74.7

2b

3.44
3.44
2c

8
8
3

5.5
5.5
3a

6.5
6.5
3b

16.96
16.96
3c

2.76

2.76


Céng


125.88

3.54

95.64

26.7


III


HiÒn Chung

130

8

1

3.5

3.597

3

5

4.34.3

119

3


2b

18
18
3

15
15
4

2.62.6

4

1

5.45.4

2

19.819.8
Céng


68.6

3.5

33

32.1


IV


HiÒn KiÖt

111


1

8

5.85.8

9

7.57.5

3

1

29.529.5

5

3a

8.78.7

5

4a

9.19.1

112


3

1

2121

4

2

2424

5


2

4.84.8

6

12.212.2

8

29.829.8

119


1

1a

15.315.3

1b

8.78.7

2

1

8.58.5
Céng


184.9

0

0

184.9

V

Phó Xu©n

73

6

7

8.48.4

10

88
Céng


16.4

0

0

16.4

VI


Phó S¬n

82


8

9

30.1
30.1
3

9.89.8

6

7

21.9
21.9
9

25.4
25.4
7

4

10
10
5

20.6
20.6
83

2

7

21.721.7
Céng


139.5

0

108

31.5VIIThanh Xu©n

95

3


4a

77

5a

9.89.8

6a

10.610.6

9

19.319.3

10

10.410.4

4

3

3838

11

23.323.3

1

1a

99

2a

6.16.1

113

1

3

7.87.8

5

14.414.4

6


1a

4.24.2

2

8.88.8

4

36.836.8

7


1

31.631.6

2

40.440.4

3

22.522.5

123


2

2

6868

5

3232

1

2

0.02

0.02


Céng


400.02

0.02

0

400VIIIPhó Thanh

29


2


4

1515

5

28.928.9

8

11.611.6

12

14.314.3
Céng


69.8

0

0

69.8

iX

Trung S¬n

124

1

1

1.55

1.55


Céng


1.55

1.55


Tæng


1015.05

11.91

236.64

766.5Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương